Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV 

 

Phẩm Khổ Cảnh: Tích Chư Tỳ Khưu Trú Gần Sông Vaggumudā

 

“Seyyo ayoguḷo bhutto
Tatthi aggisikhūpamo
Yañ ce bhuñjeyya dussīlo
Raṭṭhapiṇḍaṃ asaññato”.

“Tốt hơn nuốt hòn sắt
Cháy đỏ như than hồng,
Hơn ác giới buông lung
Ăn đồ ăn quốc độ”.

Pháp Cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại thành Vesalī, đề cập đến chư Tỳ khưu trú gần sông Vaggumudā.

Chuyện nầy thuộc về điều học Pārājika về khoe pháp Thượng nhân:

– Nầy các Tỳ khưu! Có phải các ngươi khoe pháp Thượng nhân, tôn xưng lẫn nhau đăng đàn việc dâng cúng phải chăng?

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Nhân đó, Đức Thế Tôn giảng Pháp và Ngài thuyết lên kệ ngôn:

308. Thà nuốt một hòn sắt cháy đỏ (có khả năng thiêu đốt) như một ngọn lửa, còn hơn làm vị Tỳ khưu sống nhờ vật thực của dân chúng mà có hành động bất thiện và không thu thúc thân tâm.

CHÚ GIẢI:
Trong những câu văn ấy, hai câu: Yañca bhuñjeyya: Vị Tỳ khưu ác giới không thúc liễm thân nghiệp… tuyên bố mình “là vị Sa môn” thọ lãnh vật thực của người cúng dường với lòng tin như thế nào, thà nuốt hòn sắt cháy đỏ còn hơn. Do duyên gì? Vì hòn sắt cháy đỏ chỉ thiêu chết có một kiếp, còn hơn người ác giới thọ lãnh của tín thí dâng cúng với lòng tin, bị thiêu đốt trong địa ngục cả nhiều trăm kiếp. Dứt thời Pháp rất nhiều người chứng Quả Dự Lưu…

Dịch Giả Cẩn Đề
Tự mình giới hạnh một đường,
Nói ra một ngả, gạt lường kiếm ăn,
Như người săn giống phi cầm,
Núp trong bụi rậm lập tâm khác nào,
Y vàng quấn cổ không sao,
Đậy che ác pháp ngăn rào phóng tâm,
Do nơi tội ác mình làm,
Mà sau kẻ ác bị giam A- Tỳ…
DỨT TÍCH CHƯ TỲ KHƯU TRÚ GẦN SÔNG VAGGUMUDĀ

Nguồn : Source link

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 6

Post Views: 159