I. Thông tin từ cuốn Đại Phật Sử 6B

6.    KŒTIYŒNI

 • Her Past Aspiration

The future Kǎtiyǎni was born into a rich man’s family in the city of HaÑsǎvatī, during the time of Buddha Padumuttara. She saw a certain female lay disciple being named as the foremost in unshakable conviction in the Teaching. She emulated that female lay disciple. After making extraordinary offerings, she aspired to that recognition in front of the Buddha, who predicted that her aspiration would be fulfilled in her future existence.

(b)   Her Last Existence as Kǎtiyǎni The Householder

The future Kǎtiyǎni, for a hundred thousand world-cycle was reborn either in the deva realm or human realm, before she was reborn into the family of a householder in the town of Kuraraghara, during the time of Buddha Gotama. She was name Kǎtiyǎni by her parents. When she came of age, she became a close friend of Kǎlī the householder’s wife who was the mother of the Venerable SoÓa KutikaÓÓa (refer to the Chapter 43: SoÓa KutikaÓÓa Mahǎthera).

The Unshakable Conviction of Kǎtiyǎni

On one occasion, the Venerable SoÓa KutikaÓÓa, on his return from the Buddha’s monastery, was requested by his mother to reproduce the Buddha’s words for her benefit. In compliance, he delivered a discourse in the community hall for Dhamma lectures at the Town Square. As he was starting his discourse from the raised platform, with his mother as the chief listener, Kǎtiyǎni the householder, in the company of her friend KǎÄī, arrived and was reverentially listening to the discourse among the audience.

At that time a band of five hundred robbers who had dug a tunnel from the outskirts of the town to the house of Kǎtiyǎni according to their secret markings made in the day, had reached the house. Their leader did not join them but was making personal inquiries into the activities of the townsfolk. He stood behind Kǎtiyǎni in the assembly where the Venerable SoÓa KutikaÓÓa was preaching a discourse on the Dhamma.

Kǎtiyǎni said to her female assistance: ‚Go, girl, get some oil from my house for the lamps. Let us light up the lamps at this meeting hall. (According to the Sinhalese version:

‚We shall share the merit of our friend Kǎlī in this way.‛) The servant went to the house but on noticing the robbers who were lurking in the tunnel, she was scared and returned to the assembly hall without bringing the oil. She reported the matter to her mistress, saying:

‚Madam, there is a tunnel dug in our compound by robbers!‛ The robber chief heard the girl’s urgent report to Kǎtiyǎni and thought to himself: ‚If Kǎtiyǎni were to go home in response to her maid’s report, I will cut her head immediately. If, on the other hand, she were to keep on listening to the discourse with attention, I will return her all the property which my men would have looted from her house.‛

Kǎtiyǎni said to her maid (in whispers): ‚Hush! The robbers will take only what they find in the house. I am listening to the Dhamma which is hard to be heard. Don’t disturb and

spoil it!‛ When the robber chief heard Kǎtiyǎni’s words he pondered: ‚What a devout lady she is! If I were to take the property looted from the house of such a meritorious lady, we would be devoured alive by the great earth.‛ He hurried to Kǎtiyǎni’s residence, ordered his followers to return everything they had looted and went back with them to the assembly hall to listen to the discourse, taking their seats at the end of the audience.

Kǎtiyǎni was established in the fruition of Stream-Entry at the end of the discourse by the Venerable SoÓa KutikaÓÓa. When dawn came, the robber chief went to Kǎtiyǎni and prostrating at her feet, said: ‚Dear Madame, kindly forgive us for our fault.‛ Kǎtiyǎni asked: ‚What wrong have you done to me?‛ The robber chief admitted all their plot to her.

‚I forgive you all,‛ she said.

‚Madam, your forgiveness does not exonerate us yet. As a matter of fact, we would request that your son, the Venerable SoÓa KutikaÓÓa, admit all the five hundred of us into the Order as novices.‛ Kǎtiyǎni took the gang to the Venerable SoÓa KutikaÓÓa, and herself bore all the responsibilities regarding the four requisites for them. They were admitted into the order as novices by the Venerable SoÓa KutikaÓÓa. They strove to gain the Path- Knowledge and ultimately became arahats.

This is the story of Kǎtiyǎni the householder whose conviction in the Triple Gem was unshakable.

(c)   Kǎtiyǎni as The foremost female Lay Disciple

On a later occasion, during the Buddha’s residence at the Jetavana monastery, when He was naming distinguished female lay disciples according to their respective merits, He declared:

Bhikkhus, among My female lay disciples who have unshakable conviction in the Teaching, Kǎtiyǎni is the foremost.‛

 1. KŒTIYŒNI
  (a) Khát vọng trong quá khứ của cô ấy
  Kǎtiyǎni tương lai sinh ra trong một gia đình giàu có ở thành phố HaÑsǎvatī, vào thời Đức Phật Padumuttara. Cô nhìn thấy một nữ đệ tử cư sĩ nào đó được mệnh danh là bậc nhất với niềm tin tưởng không thể lay chuyển đối với Giáo lý. Cô mô phỏng nữ đệ tử cư sĩ đó. Sau khi cúng dường phi thường, cô mong muốn được công nhận đó trước mặt Đức Phật, người đã tiên đoán rằng nguyện vọng của cô sẽ được thực hiện trong tương lai của cô.
  (b) Sự tồn tại cuối cùng của cô ấy với tư cách là Kǎtiyǎni Người quản gia
  Kǎtiyǎni trong tương lai, trong một trăm nghìn chu kỳ thế giới, tái sinh trong cõi deva hoặc cõi người, trước khi tái sinh vào gia đình của một chủ hộ ở thị trấn Kuraraghara, vào thời Đức Phật Gotama. Cô được cha mẹ đặt tên là Kǎtiyǎni. Khi đến tuổi, bà trở thành bạn thân của Kǎlī, vợ của chủ gia đình, mẹ của Hòa thượng SoÓa KutikaÓÓa (tham khảo Chương 43: SoÓa KutikaÓÓa Mahǎthera).
  Niềm tin Không thể lay chuyển của Kǎtiyǎni
  Vào một dịp nọ, Tôn giả SoÓa KutikaÓÓa, khi trở về từ tu viện của Đức Phật, đã được mẹ của ông yêu cầu sao chép lại những lời của Đức Phật vì lợi ích của bà. Để tuân thủ, ông đã có một bài diễn thuyết trong hội trường cộng đồng cho các bài giảng Pháp tại Quảng trường Thị trấn. Khi anh ấy đang bắt đầu bài diễn thuyết của mình từ bục nâng cao, với mẹ anh ấy là người nghe chính, Kǎtiyǎni chủ hộ, cùng với bạn của cô ấy là KǎÄī, đến và đang lắng nghe bài diễn thuyết giữa các cử tọa một cách thành kính.
  Lúc đó, một toán cướp năm trăm tên đã đào một đường hầm từ ngoại ô thị trấn đến nhà của Kǎtiyǎni theo dấu hiệu bí mật của chúng được thực hiện trong ngày, đã đến được ngôi nhà. Người lãnh đạo của họ không tham gia cùng họ nhưng đang hỏi han cá nhân về các hoạt động của người dân trong thị trấn. Anh ta đứng sau Kǎtiyǎni trong hội chúng nơi Hòa thượng SoÓa KutikaÓÓa đang thuyết giảng về Giáo pháp.
  Kǎtiyǎni nói với trợ lý nữ của mình: ‚Đi đi cô gái, lấy dầu từ nhà tôi để thắp đèn. Hãy để chúng tôi thắp sáng những ngọn đèn tại hội trường này. (Theo bản Sinhalese:
  ‚Bằng cách này, chúng ta sẽ chia sẻ công lao của người bạn Kǎlī.‛) Người hầu đến nhà nhưng nhận thấy bọn cướp đang rình rập trong đường hầm, cô ấy sợ hãi và quay trở lại hội trường mà không mang theo dầu. Cô ấy báo cáo vấn đề với tình nhân của mình, nói rằng:
  ‚Thưa bà, có một đường hầm bị bọn cướp đào trong khu nhà của chúng tôi!‛ Tên cướp nghe thấy lời báo cáo khẩn cấp của cô gái với Kǎtiyǎni và tự nghĩ: ‚Nếu Kǎtiyǎni về nhà theo lời báo của cô hầu gái, tôi sẽ chặt đầu cô ấy ngay lập tức . Mặt khác, nếu cô ấy tiếp tục chú ý lắng nghe bài giảng, tôi sẽ trả lại cô ấy tất cả tài sản mà người của tôi đã cướp được khỏi nhà cô ấy. ‛
  Kǎtiyǎni nói với người giúp việc của mình (thì thầm): ‚Im đi! Bọn cướp sẽ chỉ lấy những gì chúng tìm thấy trong nhà. Tôi đang nghe Pháp mà khó nghe. Đừng làm phiền và

Làm hỏng nó đi! ‛Khi tên cướp nghe thấy những lời của Kǎtiyǎni, anh ta suy nghĩ:‚ Cô ấy là một người phụ nữ sùng đạo! Nếu tôi lấy tài sản cướp được từ nhà của một cô nương có công như vậy, thì chúng tôi sẽ bị đại thổ thiêu sống mất rồi. ”Anh ta vội vã đến dinh thự của Kǎtiyǎni, ra lệnh cho thuộc hạ trả lại tất cả những gì họ cướp được và cùng họ trở về hội trường để nghe diễn thuyết, dành chỗ ngồi cuối cử tọa.
Kǎtiyǎni được thành lập trong Quả vị Nhập dòng vào cuối bài thuyết giảng của Hòa thượng SoÓa KutikaÓÓa. Khi bình minh ló dạng, tên cướp đi đến Kǎtiyǎni và phủ phục dưới chân bà, nói: ‚Thưa bà, xin thứ lỗi cho chúng tôi.‛ Kǎtiyǎni hỏi: ‚Bà đã làm gì sai với tôi?‛ Tên cướp đã thừa nhận mọi âm mưu của chúng đến cô ấy.
“Tôi tha thứ cho tất cả các bạn,” cô nói.
‚Thưa bà, sự tha thứ của bà vẫn chưa thể minh oan cho chúng tôi. Trên thực tế, chúng tôi sẽ yêu cầu con trai của ngài, Hòa thượng SoÓa KutikaÓÓa, kết nạp tất cả năm trăm người chúng tôi vào Dòng với tư cách là tập sinh. bốn điều kiện cần thiết cho họ. Họ được Hòa thượng SoÓa KutikaÓÓa nhận vào hàng sa di. Họ nỗ lực để đạt được Con đường – Kiến thức và cuối cùng đã trở thành A la hán.
Đây là câu chuyện về Kǎtiyǎni người chủ gia đình có niềm tin vào Tam Bảo không gì lay chuyển được.
(c) Kǎtiyǎni với tư cách là nữ đệ tử hàng đầu
Vào một dịp sau đó, trong thời gian ở của Đức Phật tại tu viện Jetavana, khi Ngài đặt tên cho các nữ đệ tử cư sĩ ưu tú tùy theo công đức của họ, Ngài đã tuyên bố:
‚Này các Tỳ kheo, trong số các nữ đệ tử tại gia của Ta, những người có niềm tin không thể lay chuyển đối với Giáo lý, Kǎtiyǎni là người quan trọng nhất.‛

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 6

Post Views: 94