Home TRƯỞNG LÃO MOGGALLĀNA HAI VỊ THƯỢNG THỦ THINH VĂN TRƯỞNG LÃO SĀRIPUTTA & TRƯỞNG LÃO MOGGALLĀNA (Trưởng lão Xá-lợi-phất & Trưởng lão Mục-kiền-liên) Trong thời kỳ giáo pháp này, hai vị Đại trưởng lão Sāriputta và Moggallāna là hai vị Tối thắng Thinh văn của Đức Phật. Họ đãRead More →

Home 99. CHUYỆN HƠN MỘT NGÀN KẺ NGU (Tiền thân Parosahassa) Ngàn kẻ ngu tụ hội…, Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một câu hỏi của người phàm phu ngoại đạo. Câu chuyện sẽ được kể trong Tiền thân Sarabhanga. (số 522).Read More →

Home 77. CHUYỆN GIẤC MỘNG LỚN (Tiền thân Mahàsupina) Trước bò đực cây con…, Câu chuyện này được bậc Ðạo Sư kể trong khi trú tại Kỳ Viên, về mười sáu giấc mộng kỳ bí. Tương truyền vào khoảng canh năm, đêm gần mãn, vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) nước Kosala đangRead More →

Home 73.CHUYỆN ÐÚNG VẬY CHĂNG? (Tiền thân Saccankira) Như vậy, họ nói thật… Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư kể về âm mưu sát hại. Khi ấy, chúng Tỷ-kheo đang ngồi trong Pháp đường nói về sự độc ác của Ðề-bà-đạt-đa: – Này các HiềnRead More →

Home 72. CHUYỆN TƯỢNG VƯƠNG ÐỨC HẠNH (Tiền thân Sìlavanàga) Con người không biết ơn…, Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư đã kể về Ðề-bà-đạt-đa. Các Tỷ-kheo, ngồi tại Pháp đường, và nói chuyện: – Thưa các Hiền giả, Ðề-bà-đạt-đa vô ơn, không biết nhữngRead More →

Home 69. CHUYỆN CON RẮN PHUN NỌC ÐỘC (Tiền thân Visavanta) Ðáng rủa thay nọc độc…, Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về vị tướng quân Chánh pháp. Theo truyền thuyết, trong một thời gian Trưởng lão ấy thường ăn các món làm bằng bột do cácRead More →

Home 39. CHUYỆN NGƯỜI NÔ LỆ NANDA (Tiền thân Nanda) Nghĩ rằng là chỗ chôn…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một đệ tử của Trưởng lão Xá-lợi-phất. Tương truyền Tỷ-kheo ấy là người dễ bảo, kham nhẫn, thường nỗ lực hầu hạRead More →

Home 37. CHUYỆN CON CHIM TRĨ (Tiền thân Tittira) Ai kính bậc lớn tuổi … , Câu chuyện này, khi đi đến Xá-vệ, bậc Ðạo Sư kể về trưởng lão Xá-lợi-phất đã bị tước đoạt trú xứ như thế nào. Khi ông Cấp-cô-độc đã làm xong ngôi tinh xá vàRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Sāriputta “Āsā yassa na vijjantiAsmiṃ loke paramhi caNirāsayaṃ visaṃyuttaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Người không có hỷ cầuĐời nầy và đời sauKhông hỷ cầu giải thoátTa gọi Bà-la-môn”. Kệ ngôn nầy được Đức Đạo Sư thuyết raRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Sāriputta “Akkodhanaṃ vatavantaṃ,Sīlavantaṃ anussutaṃ,Dantaṃ antimasārīraṃ,Tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Không hận, hết bổn phận,Trì giới không tham ái,Nhiếp phục thân cuối cùng,Ta gọi Bà la môn”.(HT Thích Minh Châu) Kệ ngôn nầy được Đức ĐạoRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV    Phẩm Bà La Môn: Tích Chuyện Trưởng Lão Sāriputta “Yamhā dhammaṃ vijāneyyaSammāsambuddhadesitaṃSakkaccaṃ taṃ namasseyyaAggihutaṃ’va brāhmaṇo”. “Từ ai biết chánh phápBậc Chánh Giác thuyết giảngHãy kính lễ vị ấyNhư Phạm chí thờ lửa”. Đức Thế Tôn trú tại Jetavana, đề cập đếnRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV    Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Sāriputta 389. “Na brāhmaṇassa pahareyya Nāssa muñcetha brāhmaṇoDhi brāhmaṇassa hantāraṃTato dhī yassa muñcati”.390. “Na brāhmaṇass’etad akiñci seyyoYadā nisedho manaso piyehiYato yato hiṃsamano nivattatiTato tato sammatimeva dukkhaṃ”. “Chớ có đập phạm chí! Phạm chí chớRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Chánh Đạo: Tích Đệ Tử Đại Đức Sāriputta   “Ucchinda sineham attanoKumudaṃ sāradikaṃ’va pāṇinā,Santimaggam eva brūhayaNibbānaṃ sugatena desitaṃ”. “Tự cắt dây tình áiNhư tay bẻ sen thuHãy tu đạo tịch tịnhNíp Bàn, Thiện Thệ dạy”. Pháp cú nầy được ĐứcRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III    Phẩm Cấu Uế: Tích Tỳ Khưu Cūḷasāri Tà Mạng   244. “Sujīvaṃ ahirikena, Kākasūrena dhaṃsinā;Pakkhandinā pagabbhena,Saṃkiliṭṭhena jīvitaṃ”.245. “Hirīmatā ca dujjīvaṃNiccaṃ sucigavesināAlīnen’appagabbhenaSuddhājīvena passatā”. “Sống không biết tàm quý, Sống chê bai khoác lác,Sống ngạo mạn nhiễm ô”.“Sống vô cầu khiêm tốn,Sống thườngRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ngu Nhơn: Tích Đại Đức Đề Xá Ở Rừng “Aññā hi lābhūpanisā,Añña nibbānagāminī;Evametaṃ abhiññāya,Bhikkhu buddhassa sāvako;Sakkāraṁ nābhinandeyya,Vivekam anubrūhayeti”. “Đường theo lợi thế khác,Đường đến Níp Bàn khác,Như vậy hiểu biết rành,Tỳ khưu, đệ tử Phật,Chớ vui theo lợi danh,Hãy chuyên tuRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm A La Hán: Tích Trưởng Lão Ly Bà Đa Ở Rừng Keo “Gāme vā yadi vā’raññe,Ninne vā yadi vā thale;Yatthārahanto viharanti,Taṃ bhūmiṃ rāmaṇeyyakaṃ”. “Làng mạc hay rừng núi,Thung lũng hay đồi cao,La Hán trú chỗ nào,Đất ấy thật khả ái”. KệRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ngàn: Tích Bà La Môn Cậu Của Trưởng Lão Xá Lợi Phất “Māse māse sahassena,Yo yajetha sataṃ samaṃ;Ekañca bhāvitattānaṃ,Muhuttamapi pūjaye;Sā yeva pūjanā seyyoYañce vassasataṃ hutaṃ”. “Tháng tháng bỏ ngàn vàng,Tế tự cả trăm năm,Chẳng bằng trong giây lát,Cúng dường bậc tựRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II  Phẩm A La Hán: Tích Trưởng Lão Xá Lợi Phất Tự Tin “Assaddho akataññū ca,Sandhicchedho ca yo naro;Hatāvakāso vantāso,Sa ve uttamaporiso”. “Không tin”, hiểu Vô vi,Người cắt mọi hệ lụy.Cơ hội tận, xả ly,Vị ấy thật tối thượng”. Kệ Pháp Cú nầy,Read More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ngàn: Tích Đao Phủ Thủ Nanh Đồng “Sahassamapi ce vācā,Anatthapadasañhitā(1),Ekaṃ atthapadaṃ seyyo,Yaṃ sutvā upasammati”. “Dầu nói ngàn ngàn lờiNhưng không gì lợi íchTốt hơn một câu nghĩaNghe xong, được tịnh lạc”. Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết, khiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm A La Hán: Tích Trưởng Lão Xá Lợi Phất Bị Cáo Gian “Paṭhavīsamo no virujjhati,Indakhīlūpamo tādi subbato;Rahado’va apetakaddamo,Saṃsārā na bhavanti tādino”. “Như đất không hiềm hận,Như cột trụ, kiên trì,Như hồ, không bùn nhơ,Không luân hồi, vị ấy”. Kệ Pháp CúRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm A La Hán: Tích Trưởng Lão Đề Xá Ở Kiều Thưởng Di “Santaṃ tassa nanaṃ hoti,Santā vācā ca kamma ca;Sammadaññā vimuttassa,Upasantassa tādino”. “Người tâm ý an tịnh,Lời an, nghiệp cũng an,Chánh trí, Chơn giải thoát,Tịnh lạc là vị ấy”. Kệ PhápRead More →

Home http://chuaxaloi.vn/thong-tin/cach-bao-hieu-phu-mau-cua-bac-thanh-toi-thuong-thanh-van-ngai-sriputta/1545.html Đức Phật dạy rằng: “Này các thầy Tỳ khưu! Có hai người mà các thầy không thể nào đền ơn cho hết được, đó là Cha và Mẹ. Nếu có kẻ vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi xa ngàn dặm, cung phụng đủ mọi thứcRead More →

Home Phẩm giới – Tiểu bộ kinh Theravada 11. CHUYỆN CON NAI ÐIỀM LÀNH (Tiền thân Lakkhana) Con người có giới hạnh…, Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, gần thành Vương Xá, đức Phật kể về Ðề-bà-đạt-đa. Câu chuyện về Ðề-bà-đạt-đa sẽ được kể cho đến khi làm tướngRead More →

Home PHẨM APANNAKA – Tiểu bộ kinh Theravada 6. CHUYỆN THIÊN PHÁP (Tiền thân Devadhamma) Ðầy đủ tàm và quý… Khi ở Kỳ Viên, Thế Tôn kể câu chuyện này về một Tỷ-kheo có nhiều đồ vật. Ở Xá-vệ, có một vị trưởng giả giàu có, sau khi vợ chết, mới xuất gia. TrướcRead More →

Home PHẨM KURUNGA – Tiểu bộ kinh Theravada 23. CHUYỆN CON NGỰA THUẦN CHỦNG (Tiền thân Bhojanìya) Nay tuy nằm một bên…,Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo từ bỏ tinh tấn. Thời ấy, bậc Ðạo Sư gọi Tỷ-kheo ấy và nói:-Read More →