Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV

Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Sāriputta

“Āsā yassa na vijjanti
Asmiṃ loke paramhi ca
Nirāsayaṃ visaṃyuttaṃ
Tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”.

“Người không có hỷ cầu
Đời nầy và đời sau
Không hỷ cầu giải thoát
Ta gọi Bà-la-môn”.

Kệ ngôn nầy được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến
Trưởng lão Sāriputta.

Tương truyền rằng: Trưởng lão Sāriputta cùng với 500 vị Tỳ khưu tùy tùng đi đến ngôi Tịnh xá để an cư mùa mưa. Những cận sự trông thấy Trưởng lão đến, chuẩn bị nhiều y. Khi mãn mùa an cư chưa đến ngày lễ dâng y thì Ngài đã nhận lời yêu cầu.

Và Ngài trở về để yết kiến Đức Thế Tôn, Ngài dặn bảo chư Tỳ khưu rằng:

– Khi các thiện gia dâng y, hãy để cho các Tỳ khưu cùng sadi trẻ. Các vị hãy nhận và phân phát đi. Khi xong việc rồi thì báo tin cho ta được biết.

Sau khi dặn bảo như thế rồi, Trưởng lão lên đường du hành về Jetavana để yết
kiến Đức Đạo Sư. Chư Tỳ khưu bàn luận cùng nhau rằng:

– Cho đến hôm nay, chắc chắn Trưởng lão Sāriputta là người còn ái dục. Thật vậy, vì Trưởng lão đã dặn chư Tỳ khưu rằng: “Khi thiện gia tử nhận y rồi, các vị hãy gởi y cho nhóm đệ tử mình, hoặc là cất đi và nhắn tin cho tôi hay.”

Đức Đạo Sư ngự đến phán hỏi rằng:

– Nầy chư Tỳ khưu, bấy giờ các ngươi đang bàn luận về vấn đề gì?

Chư Tỳ khưu bạch trình lên Đức Thế Tôn về vấn đề đang bàn luận, Ngài dạy rằng:

Nầy chư Tỳ khưu! Con Như Lai không còn ái dục nhưng vị ấy nói như thế vì
nghĩ rằng:
“Không bị thiệt cho các thiện gia tử về phước báu do sự cúng dường ấy, đó cũng là lợi lộc phát sanh chân chánh đến chư Tỳ khưu và Sadi trẻ”.

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: “Người không có hỷ cầu. Đời nầy và đời sau. Không hỷ cầu giải thoát. Ta gọi Bà-la-môn”.

CHÚ GIẢI:
Āsā: là tên của ái dục.

Nirāsayaṃ: tức là không còn tham ái.

Visaṃyuttaṃ: là ta gọi người đã thoát ly mọi phiền não là Bà la môn.

Dứt kệ ngôn nhiều người đạt thành Thánh Quả.

Dịch Giả Cẩn Đề
Trong khi mãn hạ được nhiều y,
Pháp chủ không chia lại gởi đi,
Cho các chùa xa, sư tuổi trẻ,
Còn dư, sau thí đến Sadi,
Tăng trách Ngài tham ái vị thiên
Phật rằng: Lậu tận chẳng tình riêng,
Đời nầy, đời khác đều vô dục,
Ta gọi Bà la môn trí hiền.
DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO SĀRIPUTTA

Nguồn : Source link

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 4

Post Views: 99