Home Trích trong Đại Phật Sử chương 32 Sự thuyết giảng bài kinh Suciloma Bài kinh Suciloma nằm trong phần Sutta Nipāta và Sagāthā- vagga của bộ Saṁyutta Nikāya. Trong bộ Đại Phật Sử này, bài kinh sẽ được tái tạo theo Chú giải. Một hôm, Đức Phật xuất thiềnRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Voi: Tích Sa Di Sānu “Idhaṃ pure cittaṃ acāri cārikaṃ “Trước tâm nầy buông lungYena icchakaṃ yatthakāmaṃ yatthāsukhaṃ Chạy theo ái, dục, lạc.Tadajj’ahaṃ niggahessāmi yoniso Hatthippabhinnaṃ viya aṅkusaggaho”. Nay Ta chánh chế ngự, Như cầm móc điều voi”. Kệ ngôn nầyRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV    Phẩm Khổ Cảnh: Tích Chuyện Khổ Nhân   “Kāsāvakaṇṭhā bahavoPāpadhammā asaññatāPāpā papehi kammehiNirayaṃ te upapajjare”. “Nhiều người khoác cà sa,Ác hạnh không nhiếp nhục.Người ác, do ác hạnh,Phải sanh cõi Địa ngục”. Pháp Cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết raRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Chánh Đạo: Tích Ngạ Quỷ Heo   “Vācānurakkhī manasā susaṃvutoKāyena ca akusalaṃnakayirāEte tayo kammapathe visodhayeĀrādhaya maggaṃ isippaveditaṃ”. “Ý điều lời thận trọngThân không làm điều ácBa nghiệp nầy thanh tịnhChứng đạo Thánh nhân dạy”. Một ngày nọ, lúc đang điRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ngu Nhơn: Tích Ngạ Quỷ Đập Đầu “Yāvadeva anatthāyaÑattaṁ bālassa jāyatiHanti bālassa sukkaṃsaṃMuddhamasa vipātayanti”. “Trí danh và tai hạiĐồng đến với kẻ dạiPhá thiện pháp để dành,Đập đầu y tan hoại”. Pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ngu Nhơn: Tích Ngạ Quỷ Mình Rắn “Na hi pāpaṃ kataṃ kammaṃ,Sajju khīraṃ’va muccati;Ḍahantaṃ bālamanveti,Bhasmācchanno’va pāvako”. “Nghiệp ác như sữa bò,Mới vắt chưa nổi dậy,Như lửa ngún dưới tro,Ngầm theo đốt kẻ quấy”. Kệ pháp cú nầy, Đức Bổn Sư thuyếtRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II  Phẩm Đao Trượng: Tích Ngạ Quỷ Mình Trăn Atha pāpāni kammāni,Karaṃ bālo na bujjhati;Sehi kammehi dummedho,Aggidaḍḍhova tappati”. “Người ngu làm điều ác,Không ý thức việc làm,Do tự nghiệp, người ngu,Bị nung nấu như lửa”. Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đãRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II  Phẩm Đao Trượng: Tích Tỳ Khưu Nhiều Vật Dụng “Na naggacariyā na jaṭā na paṅkā,Nānāsakā taṇḍilasāyikā vā;Rajo jallaṃ ukkuṭikappadhānaṃ,Sodhenti maccaṃ avitiṇṇa-kaṅkhaṃ”. “Không phải sống lõa thể,Bện tóc, tro trét mình,Tuyệt thực, lăn trên đất,Sống nhớp, siêng ngồi xổm,Làm con người được sạch,NếuRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển I Phẩm Song Đối: Tích Người Sanh Làm Nữ Dạ Xoa “Na hi verena verāni,Sammantīdha kudācanaṃ;Averena ca sammanti,Esa dhammo sanantanoti”. “Đời nầy hận rửa hận,Muôn thưở chẳng sạch thù.Từ bi rửa sạch hận,Là định luật thiên thu”. Kệ Pháp Cú số 5 nầy, ĐứcRead More →

Home SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ BẢY ÐỨC PHẬT CHO PHÉP ÐẠI ÐỨC MAHÀMOGGALLÀNATHU PHỤC RỒNG CHÚA NANDOPANANDA Ðức Phật cho phép Ðại đức Mahàmoggallàna vận dụng thần thông để thu phục Rồng chúa Nandopananda, là Rồng tà kiến có nhiều thần thông. (Phỏng theo Chú giải Theragàthà và Apàdàna,Read More →

Home Sự Tích Phật Lực Thứ Nhì – Ðức Phật Cảm Thắng Dạ Xoa Ālavaka   SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ NHÌ– ÐỨC PHẬT CẢM THẮNG DẠ XOA ĀLAVAKA – Ðức Phật cảm thắng dạ xoa Ālavaka rất hung ác, hơn cả Ác Ma Thiên, nhờ pháp nhẫn nại. DạRead More →

Home PHẨM APANNAKA – Tiểu bộ kinh Theravada 6. CHUYỆN THIÊN PHÁP (Tiền thân Devadhamma) Ðầy đủ tàm và quý… Khi ở Kỳ Viên, Thế Tôn kể câu chuyện này về một Tỷ-kheo có nhiều đồ vật. Ở Xá-vệ, có một vị trưởng giả giàu có, sau khi vợ chết, mới xuất gia. TrướcRead More →