Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Ái Dục: Tích Chuyện Con Heo Nái 338. “Yathā’pi mūle anupaddave daḷhe Chinno’pi rukkho punareva rūhati Evaṃ pi taṇhānusaye anūhate Nibbattatī dukkhaṃ idaṃ punappunaṃ”. 339. “Yassa chattiṃsati sotā Manāpassavanā bhusā Vāhā vahanti duddiṭṭhiṃ Saṅkappā rāganissitā”. “Như cây bị chặt đốn RễRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Ái Dục: Tích Con Cá Kapila 334. “Manujassa pamattacārino Taṇhā vaḍḍhati māluvā viya So plavati hurāhuraṃ Phalaṃ icchaṃ’va vanasmiṃ vānaro”. 335. “Yaṃ esā sahatī jammī Taṇhā loke visattikā Sokā tassa pavaḍḍhati Abhivaṭṭhaṃ’va bīranaṃ”. “Người sống đời phóng dật Ái tăngRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Voi: Tích Chuyện Chư Tỳ Khưu 328. “Sace labhetha nipakaṃ sahāyaṃSaddhiṃ caraṃ sādhuvihāridhīraṃAbhibhuyya sabbāni parissayāniCareyya ten’attamano satīmā”. “Nếu được bạn hiền tríĐáng sống chung, hạnh lành,Nhiếp nhục mọi hiểm nguyHoan hỷ sống chánh niệm”. 329. “No ce labhetha nipakaṃ sahāyaṃ SaddhiṃRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV  Phẩm Voi: Tích Thớt Tượng Pāveraka “Appamādaratā hothaSa cittaṃ anurakkhatthaDugga uddharathattānaṃPaṃke sanno va kuñjaro”. “Hãy vui không phóng dật,Khéo phòng hộ tâm ý.Kéo mình khỏi ác đạo,Như voi bị sa lầy”. Bậc Đạo Sư khi trú tại Jetavana, đề cập đến tượngRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III   Phẩm Phật Đà: Tích Long Vương Erakapatta “Kiccho manussapaṭilābhoKicchaṃ maccāna jīvitaṃKicchaṃ saddhammassavanaṃKiccho buddhānamuppādo”. Khó thay được làm người!Khó thay sống vui tươi!Khó thay nghe diệu pháp!Khó thay Phật ra đời!”. Kệ ngôn Pháp Cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết lên,Read More →

Home Các Tỳ Khưu Ở Kosambi “Pare ca na vijānanti,Mayam’ettha yamāmase;Ye ca tattha vijānanti,Tato sammanti medhagā”. “Nhóm kia không hiểu biết,Nơi đây ta tự diệt.Người am hiểu lẽ nầy,Từ nay thôi biện thuyết”. Kệ Pháp Cú số 6 nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đềRead More →

Home PHẦN PHỤ LỤC QUẢ CỦA NGHIỆP (KAMMAPHALA) -ooOoo- Nghiệp có hai loại: thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Thiện nghiệp thì cho quả tốt: thân an lạc, tâm an lạc, bất thiện nghiệp thì cho quả xấu: khổ thân, khổ tâm. Ðối với Ðức Bồ Tát Siddhattha đã tạoRead More →

Home SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ BẢY ÐỨC PHẬT CHO PHÉP ÐẠI ÐỨC MAHÀMOGGALLÀNATHU PHỤC RỒNG CHÚA NANDOPANANDA Ðức Phật cho phép Ðại đức Mahàmoggallàna vận dụng thần thông để thu phục Rồng chúa Nandopananda, là Rồng tà kiến có nhiều thần thông. (Phỏng theo Chú giải Theragàthà và Apàdàna,Read More →

Home  Tháng Năm 18, 2020Dhamma Nanda937 Views  0 CommentsTRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT DHAMMA – ADHAMMA (ĐÚNG PHÁP VÀ SAI PHÁP) Vào khoảng thời gian cuối hạ thứ 9, chưa đến hạ thứ 10 của Đức Phật Gotama, một sự kiện xảy ra tại ngôi chùa Ghositārāma, xứ Kosambī như sau:Read More →

Home Đức Phật Thu Phục 3 Anh Em Nhà Kassapa  Tháng Năm 18, 2020Dhamma Nanda1339 Views  0 CommentsTRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT ĐỨC PHẬT THU PHỤC 3 ANH EM NHÀ KASSAPA Nơi đây có ba anh em tu khổ hạnh, thờ thần Lửa. Người anh cả là Uruvela Kassapa có 500Read More →

Home Chuyện có nhân duyên từ việc âm mưu của Đề Bà Đạt Đa cấu kết với A Xà Thế hại Phật SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ BA ÐỨC PHẬT CẢM THẮNG VOI NÀLÀGIRI SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ BA ÐỨC PHẬT CẢM THẮNG VOI NÀLÀGIRI -ooOoo- Ðức Phật cảmRead More →

Home     Bài viết được lấy từ nhiều nguồn Từ https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/vi/Ng%E1%BB%B1a_Ki%E1%BB%81n_Tr%E1%BA%AFc Ngựa Kiền Trắc hay Kiền Trắc Mã (tiếng Phạn: Kanthaka) hay còn gọi là ngựa Kiền là con ngựa trắng ưa thích của thái tử gia Tất Đạt Đa (Siddhartha) tức là Phật Thích Ca sau này. Tương truyền rằng, sau khi đưa thái tử gia Siddhartha xuất gia trởRead More →