Home Trích trong Đại Phật Sử chương 32 Sự thuyết giảng bài kinh Suciloma Bài kinh Suciloma nằm trong phần Sutta Nipāta và Sagāthā- vagga của bộ Saṁyutta Nikāya. Trong bộ Đại Phật Sử này, bài kinh sẽ được tái tạo theo Chú giải. Một hôm, Đức Phật xuất thiềnRead More →

Home Trích trong Đại Phật Sử chương 26 Ba chuyến viếng thăm Sri Lanka của Đức Phật Chuyến viếng thăm đảo Sihala lần thứ nhất Một bài mô tả về ba chuyến viếng thăm đến đảo Sihala (Sri- Lanka) của Đức Phật, dưới dạng tóm tắt, trích ra từ bộRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Voi: Tích Sa Di Sānu “Idhaṃ pure cittaṃ acāri cārikaṃ “Trước tâm nầy buông lungYena icchakaṃ yatthakāmaṃ yatthāsukhaṃ Chạy theo ái, dục, lạc.Tadajj’ahaṃ niggahessāmi yoniso Hatthippabhinnaṃ viya aṅkusaggaho”. Nay Ta chánh chế ngự, Như cầm móc điều voi”. Kệ ngôn nầyRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển I Phẩm Song Đối: Tích Người Sanh Làm Nữ Dạ Xoa “Na hi verena verāni,Sammantīdha kudācanaṃ;Averena ca sammanti,Esa dhammo sanantanoti”. “Đời nầy hận rửa hận,Muôn thưở chẳng sạch thù.Từ bi rửa sạch hận,Là định luật thiên thu”. Kệ Pháp Cú số 5 nầy, ĐứcRead More →

Home SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ BẢY ÐỨC PHẬT CHO PHÉP ÐẠI ÐỨC MAHÀMOGGALLÀNATHU PHỤC RỒNG CHÚA NANDOPANANDA Ðức Phật cho phép Ðại đức Mahàmoggallàna vận dụng thần thông để thu phục Rồng chúa Nandopananda, là Rồng tà kiến có nhiều thần thông. (Phỏng theo Chú giải Theragàthà và Apàdàna,Read More →

Home Sự Tích Phật Lực Thứ Nhì – Ðức Phật Cảm Thắng Dạ Xoa Ālavaka   SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ NHÌ– ÐỨC PHẬT CẢM THẮNG DẠ XOA ĀLAVAKA – Ðức Phật cảm thắng dạ xoa Ālavaka rất hung ác, hơn cả Ác Ma Thiên, nhờ pháp nhẫn nại. DạRead More →