Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III    Phẩm Cấu Uế: Tích Du Sĩ Subhadda   254. “Ākāse padaṃ natthi “Hư không không dấu vết Samaṇo natthi bāhirePapañcābhiratā pajāNippapañcā tathāgatā”.255. “Ākāse padaṃ natthiSamaṇo natthi bāhireSaṅkhārā sassatā natthiNatthi Buddhānaṃ iñjitaṃ”. Ngoại đạo không Sa mônChúng sanh thích hư vọngNhư LaiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III   Phẩm An Lạc: Tích Thiên Vương Đế Thích Săn Sóc Phật   206. “Sādhu dassanamariyānaṃ,Sannivāso sadā sukho;Adassanena bālānaṃ,Niccameva sukhī siyā”. “Lành thay, thấy thánh nhân,Sống chung thường hưởng lạc.Không thấy những người ngu,Thường thường được an lạc”. 207. “Bālasaṅgatacārī, hi, DīghamaddhānaRead More →