Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm A La Hán: Tích Trưởng Lão A Nậu Lâu Đà “Yassāsavā parikkhīṇā,Āhāre ca anissito;Suññato animitto ca,Vimokkho yassa gocaro;Ākāseva sakuntānaṃ,Padantassa durannayaṃ”. “Ai lậu hoặc đoạn sạch,Ăn uống không tham đắm,Tự tại trong hành xứ,“Không, Vô tướng, Giải thoát”.Như chim giữa hư không,DấuRead More →