Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Bà La Môn: Tích Chuyện Ma Vương “Yassa pāraṃ apāraṃ,Vā pārāpāraṃ na vijjati,Vītaddaraṃ visaṃyuttaṃ,Tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Không bờ nầy bờ kia,Cả hai bờ không có,Lìa khổ không trói buộc,Ta gọi Bà-la-môn”. Kệ Ngôn nầy được Đức Thế Tôn thuyết raRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Ái Dục: Tích Chuyện Ma Vương 351. “Niṭṭhaṅgato asantāsī Vītataṇho anaṅgaṇoAcchiddi bhavasallāniAntimo’yaṃ samussayo”.352. “Vītataṇho anālānoNiruttipadakovidoAkkharānaṃ sannipātaṃJaññā pubbaparāni caSa ve antimasārīroMahāpaññomahāpuriso’ti vuccati”. “Ai đến đích không sợ Lìa ái không nhiễm ôNhổ mũi tên sanh tửThân nầy thân cuối cùng”.“Ái lìaRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV    Phẩm Voi: Tích Chuyện Ma Vương 331. “Atthamhi jātamhi sukhā sahāyāTuṭṭhī sukhā yā itarītarenaPuññaṃ sukhaṃ jīvitasaṅkhayamhiSabbassa dukhhassa sukhaṃ pahāṇāṃ”. “Vui thay, bạn lúc cần!Vui thay, sống biết đủ,Vui thay, chết có đức!Vui thay, mọi khổ đoạn”. 332. “Sukhā matteyyatā loke AthoRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III   Phẩm An Lạc: Ma Vương Trêu Phật   “Susukhaṃ vata jīvāma,Yesaṃ no natthi kiñcanaṃ;Pītibhakkhā bhavissāma,Devā ābhassarā yathā”. “Vui thay chúng ta sống,Không gì, gọi của ta.Ta sẽ hưởng hỷ lạc,Như Chư Thiên Quang Âm”. Pháp Cú nầy được Đức Bổn SưRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III  Phẩm Phật Đà: Con Gái Ma Vương 179. “Yassa jitaṃ nāvajīyati, Jitaṃ yassa, no yāti koci loke.Taṃ buddhamanantagocaraṃ,Apadaṃ kena padena nessatha”. “Vị chiến thắng không bại, Vị bước đi trên đời,Không dấu tích chiến thắng,Phật giới rộng mênh mông,Ai dùng chân theo dõiBậcRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển I Phẩm Hoa: Tích Đại Đức Cồ Điệt Viên Tịch “Tesaṃ sampannasīlānaṃ,Appamādavihārinaṃ;Sammadaññā vimuttānaṃ,Māro maggaṃ na vindati”. “Những người đủ Giới đức,Vững tâm không phóng dật,Chánh trí thoát lao lung,Ma chẳng thấy hành tung”. Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết raRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III Phẩm Lão: Tích Bà Bạn Thiện Chi Say “Ko nu hāso kimānando,Niccaṃ pajjalite sati;Andhakārena onaddhā,Padīpaṃ na gavesatha”. “Cười gì, hân hoan gì,Khi đời mãi bị thiêu?Bị tối tăm bao trùm,Sao không tìm ngọn đèn?”. Kệ Pháp Cú này, Đức Bổn Sư đãRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III Phẩm An Lạc: Ma Vương Trêu Phật “Susukhaṃ vata jīvāma,Yesaṃ no natthi kiñcanaṃ;Pītibhakkhā bhavissāma,Devā ābhassarā yathā”. “Vui thay chúng ta sống,Không gì, gọi của ta.Ta sẽ hưởng hỷ lạc,Như Chư Thiên Quang Âm”. Pháp Cú nầy được Đức Bổn Sư thuyết raRead More →

Home  Tháng Năm 18, 2020Dhamma Nanda920 Views  0 CommentsTRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT Sau khi thọ nhận mâm vàng đầy cơm sữa của nàng Sujātā xong, Đức-Bồ-tát đứng dậy rời khỏi gốc cây da, tay cầm chiếc mâm vàng đầy cơm sữa đi đến bến sông Nerañjarā, nơi mà chư Bồ-tátRead More →