Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III  Phẩm Phật Đà: Con Gái Ma Vương 179. “Yassa jitaṃ nāvajīyati, Jitaṃ yassa, no yāti koci loke.Taṃ buddhamanantagocaraṃ,Apadaṃ kena padena nessatha”. “Vị chiến thắng không bại, Vị bước đi trên đời,Không dấu tích chiến thắng,Phật giới rộng mênh mông,Ai dùng chân theo dõiBậcRead More →