I. Giới thiệu khái quát

Là vị ni trưởng được Phật tán dương ở Chương một pháp – tăng chi bộ kinh

8. Trong các vị nữ đệ tử… thiên nhãn, tối thắng là Sakulà.

II. trưởng lão ni kệ – Tiểu bộ kinh Nikaya

 

Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh làm Bà-la-môn, ở Sàvatthi, tên là Sakulà. Khi đức Phật nhận tinh xá Jetavana, nàng trở thành người tín nữ, và về sau được nghe một vị A-la-hán thuyết pháp, nàng phát nguyện xuất gia, tinh cần triển khai thiền quán và cuối cùng chứng quả A-la-hán. Về sau tùy theo lời phát nguyện, nàng được Thế Tôn tán thán là Thiên nhãn đệ nhất. Sau khi suy tư đến kết quả chứng của mình, nàng phấn khởi hoan hỷ và nói lên bài kệ:

97. Khi sống ở gia đình,

Nghe Tỷ kheo thuyết pháp,

Ta thấy pháp vô uế,

Ðạo Niết-bàn bất tử.

98. Từ bỏ con trai, gái,

Cả tài sản lúa gạo,

Cạo tóc ta xuất gia

Sống đời sống không nhà.

99. Ta làm người học nữ,

Tu tập con đường chánh,

Ðoạn tận tham và sân,

Ðoạn từng lậu hoặc một.

100. Thọ giới Tỷ-kheo-ni,

Ta nhớ đời quá khứ,

Thiên nhãn ta thanh tịnh,

Không uế, khéo tu tập.

101. Thấy các hàng ngoại diện,

Do nhân sanh biến hoại,

Ta đoạn mọi lậu hoặc,

Mát lạnh ta tịch tịnh.

 

 

III. Thông tin tiếng Anh

https://www.ancient-buddhist-texts.net/English-Texts/Foremost-Elder-Nuns/08-Sakula.htm

Introduction to the Story about the Elder Nun Sakulā

 

008 Sakula, Wat Pho by Anandajoti Bhikkhu

Sakula
Elder Nun Sakulā’s Story
at Wat Pho, Bangkok

This is the shortest of the stories, and the least informative too, which is strange, as a section of her story which is very relevant to her placement here has been omitted, even though it is found in the Traditions (Apadāna) about her. As it is crucial for an understanding of the story I have included the relevant section below.

At the time of the Buddha Padumuttara  she made her aspiration to gain foremost position amongst those with the divine eye, and during the Buddha Kassapa’s time, having received some oil, with a faithful heart, she lighted up the Buddha’s shrine with it for the whole night.

Because of that her body also shone forth, and she was famous and had penetrating vision in her next life in the Tāvatiṁsa Heaven. Later, when she was reborn in Buddha Gotama’s time she gained faith, went forth, and finally attained Liberation, and because of her past good deeds became adept in the divine eye, and attained the position as foremost in that skill in accordance with her aspiration.

The male disciple with this same quality was Ven. Anuruddha.

8. The Story about the Elder Nun Sakulā

right click to download mp3

AN 1.5.8
Text:

Etad-aggaṁ bhikkhave mama sāvikānaṁ bhikkhunīnaṁ
dibbacakkhukānaṁ, yad-idaṁ Sakulā.

This is the foremost of my nun disciples, monastics, amongst those
who have the divine eye, that is to say, Sakulā.

AA 1.5.8
The Commentarial Story:

In the eighth story, “Amongst those who have the divine eye, that is to say, Sakulā,” it shows why the Elder Nun Sakulā, amongst those who had the divine eye, was said to be foremost.

Her Aspiration and Good Deeds

At the time of the Buddha Padumuttara, it seems, she was reborn in a good family home in Haṁsavatī. Later, when she was mature, while listening to the Teacher talk about Dhamma and seeing the Teacher place a certain nun as being foremost amongst those who have the divine eye, she did a great deed and aspired for that position herself.

(Sakulā speaks:)

In this auspicious aeon,  a very famous brāhmaṇa arose in the noble and well-known Kassapa clan. 

I was a female wanderer at that time, solitary, and after wandering for alms I received a little oil.

Having lighted a lamp with that oil, I attended all night with a confident mind at the Foremost Human’s shrine.

Through performing that good deed with excellent intentions, after throwing off the human body I went to the Realm of the Thirty Three.

On account of that deed I shone forth in whatever place I was, like a great light blazing, wherever I went.

Beyond the walls, beyond the rocks, rising above the mountain, whatever I wanted to see I saw, as the result of that gift of light,

I had a purified eye, I shone forth with fame, I was endowed with faith and wisdom, as the result of that gift of light.

Her Last Life

She was reborn amongst gods and humans only for one hundred thousand aeons.

When this Gotama Buddha arose she was reborn in a good family home in Sāvatthī, and later, while listening to the Teacher teach the Dhamma, she gained faith and went forth, and in no long time she attained Liberation.

From then on she became well-practiced in the divine eye. Later, while the Teacher was sitting in Jeta’s Wood, as he was assigning the places of the nuns in order, he placed this Elder Nun in the foremost position amongst those who had the divine eye.

b) phần do google dịch

Giới thiệu Câu chuyện về Ni trưởng Sakulā

Sakula
Câu chuyện của Ni trưởng Sakulā
tại Wat Pho, Bangkok

Đây là câu chuyện ngắn nhất trong số các câu chuyện và cũng là câu chuyện ít thông tin nhất, điều này thật kỳ lạ, vì một phần trong câu chuyện của cô ấy rất liên quan đến vị trí của cô ấy ở đây đã bị bỏ qua, mặc dù nó được tìm thấy trong Truyền thống ( Apadāna ) về cô ấy. Vì nó rất quan trọng để hiểu câu chuyện, tôi đã bao gồm phần có liên quan bên dưới.

Vào thời Đức Phật Padumuttaracô ấy đã thực hiện nguyện vọng của mình để đạt được vị trí cao nhất trong số những người có thiên nhãn, và trong thời Đức Phật Kassapa, khi nhận được một ít dầu, với tấm lòng trung thành, cô ấy đã thắp sáng điện thờ của Đức Phật bằng nó suốt đêm.

Nhờ đó mà cơ thể cô ấy cũng tỏa sáng, và cô ấy nổi tiếng và có tầm nhìn xuyên thấu trong kiếp sau ở Thiên đàng Tāvatiṁsa. Sau đó, khi tái sinh vào thời Đức Phật Gotama, cô ấy đã đạt được đức tin, đi tu, và cuối cùng đạt được Giải thoát, và vì những việc tốt trong quá khứ của cô ấy đã trở nên tinh thông trong thiên nhãn, và đạt được vị trí cao nhất trong kỹ năng đó phù hợp với nguyện vọng của cô ấy. .

Người đệ tử nam có phẩm chất tương tự này là Ven. Anuruddha.

8. Câu chuyện về Ni trưởng Sakulā

nhấp chuột phải để tải mp3

AN 1.5.8
Văn bản:

Etad-aggaṁ bistshave mama sāvikānaṁ beakershunīnaṁ
dibbacakkhukānaṁ, yad-idaṁ Sakulā.

Đây là điều quan trọng nhất của các đệ tử nữ tu của tôi, những người xuất gia, trong số những
người có thiên nhãn, tức là Sakulā.

AA 1.5.8
Câu chuyện bình luận:

Trong câu chuyện thứ tám, “Trong số những người có thiên nhãn, tức là Sakulā,” nó cho thấy lý do tại sao Trưởng lão Ni cô Sakulā, trong số những người có thiên nhãn, được cho là quan trọng nhất.

Khát vọng và hành động tốt của cô ấy

Có vẻ như vào thời Đức Phật Padumuttara, bà đã tái sinh trong một gia đình tốt ở Haṁsavatī. Sau đó, khi cô đã trưởng thành, trong khi nghe Sư phụ giảng về Giáo pháp và thấy Sư phụ coi một nữ tu nào đó là bậc nhất trong số những người có thiên nhãn, cô đã làm một việc lớn và tự mình khao khát vị trí đó.

(Sakulā nói 🙂

Trong aeon tốt lành này,một brāhmaṇa rất nổi tiếng xuất hiện trong gia tộc Kassapa cao quý và nổi tiếng.

Lúc đó tôi là một nữ lang thang, sống đơn độc, và sau khi đi khất thực, tôi nhận được một ít dầu.

Sau khi thắp một ngọn đèn bằng dầu đó, tôi tham dự suốt đêm với tâm thế tự tin tại điện thờ của Con Người Tối Cao.

Thông qua việc thực hiện hành động tốt đó với ý định xuất sắc, sau khi vứt bỏ cơ thể con người, tôi đã đến Cõi Ba Mươi Ba.

Vì hành động đó, tôi đã tỏa sáng ở bất cứ nơi nào tôi đang ở, như một ngọn đèn lớn rực sáng, bất cứ nơi nào tôi đến.

Vượt qua những bức tường, vượt qua những tảng đá, vượt lên trên ngọn núi, bất cứ thứ gì tôi muốn nhìn thấy, tôi đã thấy, do món quà ánh sáng đó,

Tôi có một con mắt tinh khiết, tôi tỏa sáng với danh tiếng, tôi được phú cho niềm tin và trí tuệ, là kết quả của món quà ánh sáng đó.

Cuộc sống cuối cùng của cô ấy

Cô ấy được tái sinh giữa các vị thần và con người chỉ với một trăm nghìn aeon.

Khi Đức Phật Gotama này xuất hiện, cô tái sinh trong một gia đình tốt đẹp ở Sāvatthī, và sau đó, trong khi nghe Thầy dạy Giáo pháp, cô đã đạt được đức tin và xuất gia, và không bao lâu nữa cô đã đạt được Giải thoát.

Từ đó cô trở nên thực hành tốt trong thiên nhãn. Sau đó, trong khi Sư phụ đang ngồi trong Rừng Jeta, khi đang phân công vị trí của các ni cô theo thứ tự, Ngài đã đặt Ni trưởng Trưởng lão này ở vị trí quan trọng nhất trong số những người có thiên nhãn.

 

III. Từ Đại Phật Sử 6B

Thông tin từ cuốn Đại Phật sử tập 6B tiếng ENG . Dịch tạm từ google

I. Phần nội dung tiếng Anh

1.  SAKULŒ THER¢

(Sakulǎ Therī is mentioned by the name of Bǎkula in the Commentary on the A~guttara Nikǎya in the recorded version of the Sixth Council, whereas in the Sri La~kǎ version, the name is mentioned as Sakulǎ. In the Commentary on Therīgǎthǎ of the Sixth Council version, the name also appeared as Sakulǎ. Hence we have opted for the name Sakulǎ, and based our narration on the Commentary on Therī- get he which gives a more extensive coverage.)

(a)   Her Past Aspiration

The future Sakulǎ Therī was reborn into the family of King Œnanda of HaÑsǎvatī, during the time of Buddha Padumuttara. She was the half sister of Buddha Padumuttara and was named Princess Nandǎ. When she had come of age, she attended the Buddha’s sermon. She saw a bhikkhunī being named by the Buddha as the foremost bhikkhunī in the endowment of supernormal power of Deva Eye (characterized by a knowledge of past existences). She then had a strong desire to become one like that bhikkhunī with supernormal power of Deva Eye and accordingly she made an extra-ordinary offering and made her aspiration before Buddha Padumuttara. Buddha Padumuttara prophesied that her aspiration would be fulfilled during the time of Buddha Gotama. (for details of this part of the story, read

1406

Sakulǎ Therī Apǎdǎna.)

Her Past Existence as A female Wandering Ascetic

Princess Nandǎ engaged herself in doing many great deeds of merit throughout her life, and, after passing away from that existence, she was reborn in the deva realm. Subsequently, she was reborn in the human or deva realm only. During Buddha Kassapa time, she was reborn into a brahmin family. She became a recluse and led a life of a secluded ascetic. After the passing away of Buddha Kassapa, His relics were enshrined in a great stupa. The ascetic, who was future Sakulǎ Therī, one day obtained some oil on her round for alms-oil. With that amount of oil she made an offering of lights throughout the night at the shrine where Buddha Kassapa’s relics were enshrined.

(b)   Becoming A Bhikkhunī in Her Last Existence

The wandering ascetic passed away and was reborn in TǎvatiÑsa Deva realm, as a deva endowed with special deva faculty of vision. for the whole period of the interval between the two Buddhas, she fared in the deva realm only. During the time of Buddha Gotama, she was reborn into brahmin family in Sǎvatthi, by the name of Sakulǎ. When she became of age, she attended a ceremony which celebrated the donations of the Jetavana monastery (by AnǎthapiÓďika) to the Buddha where she listened to the Buddha’s discourse and she became a lay disciple of His. Later, she received a discourse from an arahat which kindled her emotional religious awakening and resulted in her becoming a bhikkhunī. She strove diligently in the Noble Practice of Purity and soon attained arahatship.

(c)   Sakulǎ Therī as The foremost Bhikkhunī

After attaining arahatta-phala, Sakulǎ Therī, as the result of her past aspiration, was specially devoted to the exercise of the supernormal power of the Deva Eye, and was an adept at it. On one occasion, when the Buddha was naming outstanding bhikkhunīs at the Jetavana monastery, He declared:

Bhikkhus, among My bhikkhunī-disciples who are proficient in the supernormal power of the Deva Eye, Sakulǎ Therī is the foremost (etadagga).‛

II. Phần dịch tạm của google

 

 

  1. SAKULŒ HÃY ¢
    (Sakulǎ Therī được nhắc đến với cái tên Bǎkula trong Bài bình luận về A ~ guttara Nikǎya trong phiên bản ghi chép của Hội đồng thứ sáu, trong khi trong phiên bản Sri La ~ kǎ, cái tên được đề cập là Sakulǎ. Trong phần Bình luận về Therīgǎthǎ của phiên bản của Hội đồng thứ sáu, tên cũng xuất hiện là Sakulǎ. Do đó, chúng tôi đã chọn tên Sakulǎ, và dựa trên bài tường thuật của chúng tôi về Bài bình luận về Therī- get he mà đưa ra một phạm vi bao quát hơn.)
    (a) Khát vọng trong quá khứ của cô ấy
    Sakulǎ Therī trong tương lai tái sinh vào gia đình của Vua Œnanda xứ HaÑsǎvatī, vào thời Đức Phật Padumuttara. Cô là em gái cùng cha khác mẹ của Đức Phật Padumuttara và được đặt tên là Công chúa Nandǎ. Khi đến tuổi trưởng thành, cô tham dự buổi thuyết pháp của Đức Phật. Cô nhìn thấy một tỳ khưu được Đức Phật đặt cho danh hiệu là tỳ khưu hàng đầu nhờ năng lực siêu phàm của Thiên Nhãn (được đặc trưng bởi sự hiểu biết về những tồn tại trong quá khứ). Sau đó, cô có một mong muốn mãnh liệt trở thành một vị tỳ khưu như thế với công năng của Thiên Nhãn và do đó cô đã cúng dường siêu phàm và thực hiện nguyện vọng của mình trước Đức Phật Padumuttara. Đức Phật Padumuttara đã tiên tri rằng nguyện vọng của cô ấy sẽ được hoàn thành trong thời Đức Phật Gotama. (Để biết chi tiết về phần này của câu chuyện, hãy đọc

1406

Sakulǎ Therī Apǎdǎna.)
Quá khứ tồn tại của cô ấy với tư cách là một phụ nữ lang thang khổ hạnh
Công chúa Nandǎ đã dấn thân vào việc làm nhiều công đức to lớn trong suốt cuộc đời của mình, và sau khi qua đời khỏi sự tồn tại đó, cô ấy đã tái sinh trong cõi tiên nữ. Sau đó, cô chỉ tái sinh trong cõi người hoặc cõi thần. Trong thời Đức Phật Kassapa, cô tái sinh trong một gia đình Bà la môn. Cô trở thành một người ẩn dật và sống một cuộc sống của một nhà tu khổ hạnh ẩn dật. Sau khi Đức Phật Kassapa viên tịch, xá lợi của Ngài được tôn trí trong một bảo tháp lớn. Một nhà khổ hạnh, tương lai Sakulǎ Therī, một ngày nọ, lấy được một ít dầu trên vòng của mình để bố thí. Với lượng dầu đó, cô ấy đã cúng dường đèn suốt đêm tại điện thờ nơi cất giữ xá lợi của Đức Phật Kassapa.
(b) Trở thành một Tỳ khưu trong sự tồn tại cuối cùng của cô ấy
Người tu hành khổ hạnh đã qua đời và tái sinh trong cõi TǎvatiÑsa Deva, như một vị thần được ban cho khả năng thị giác đặc biệt. Trong suốt thời gian của khoảng thời gian giữa hai vị Phật, cô ấy chỉ ở trong cõi tiên nữ. Trong thời Đức Phật Gotama, bà tái sinh vào một gia đình Bà la môn ở Sǎvatthi, với tên là Sakulǎ. Khi lớn tuổi, cô tham dự một buổi lễ tổ chức lễ quyên góp của tu viện Jetavana (của AnǎthapiÓďika) cho Đức Phật, nơi cô lắng nghe bài giảng của Đức Phật và cô trở thành một đệ tử tại gia của Ngài. Sau đó, cô nhận được một bài pháp thoại từ một vị A la hán, điều này đã khơi dậy cảm xúc tôn giáo của cô và kết quả là cô trở thành một tỳ khưu. Cô ấy siêng năng nỗ lực trong Thực hành Thanh tịnh Cao quý và sớm đạt được quả vị A-la-hán.
(c) Sakulǎ Therī với tư cách là B Tỳ khưu quan trọng nhất
Sau khi đạt được Arahatta-phala, Sakulǎ Therī, do nguyện vọng trong quá khứ của cô ấy, đã đặc biệt dành cho việc thực hiện công năng của Thiên nhãn, và là một người tinh thông về nó. Vào một dịp nọ, khi Đức Phật kể tên các tỳ khưu xuất sắc tại tu viện Jetavana, Ngài đã tuyên bố:
‚Này các Tỳ kheo, trong số các đệ tử của Ta, những người thông thạo công năng của Thiên nhãn, Sakulǎ Therī là người giỏi nhất (etadagga).‛

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 84

Post Views: 235