Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Ni Mahā Pajāpatigotamī   “Yassa kāyena vacayaManasā natthi dukkataṃSaṃvutaṃ tīhi ṭhānehiTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Với người thân miệng ýKhông làm các ác hạnhBa nghiệp được phòng hộTa gọi Bà-la-môn”. Kệ ngôn nầy được Đức Đạo SưRead More →