I. Giới thiệu chung

Là vị ni trưởng được Phật tán dương ở Tăng chi bộ kinh chương Một pháp

13. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, đầy đủ tin thắng giải, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Sigalàmàtà.

II. Trưởng lão ni kệ – Tiểu bộ kinh Nikaya

 

(XXI) Mẹ Của Sumangala (Therì. 126)


Trong đời đức Phật hiện tại, nàng được sanh vào một gia đình nghèo và được gả lấy một người đan mây làm chồng. Nàng sanh được một người con trai tên Sumangala, sau trở thành bậc Trưởng lão và chứng quả A-la-hán. Nàng không được biết tên và được gọi là một Trưởng lão Ni không có tên hay mẹ của Sumangala. Nàng trở thành một Tỷ-kheo-ni và một hôm nghĩ đến sự đau khổ khi còn là cư sĩ, nàng cảm thấy xúc động và với thiền quán phát triển, nàng chứng quả A-la-hán với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ, nàng nói lên bài kệ như sau:
23. Hỡi thiện giải thoát Ni,
Lành thay khéo giải thoát,
Ta được khéo giải thoát,
Khỏi cái chày giã gạo,
Ta không còn xấu hổ,
Với ông chồng đan dù,
Với soong chảo nấu ăn,
Với nghèo đói tồi tàn.
24. Chặt đứt được tham sân,
Ta sống không tham sân,
Ta đi đến gốc cây,
Ôi, an lạc ta thiền.

012 Kisagotami and Sigalamata, Wat Pho by Anandajoti Bhikkhu

II. Phần thông tin tiếng Anh

Introduction to the Story about the Elder Nun Sigālakamātā

SigalakamataElder Nun Sigālakamātā’s Story  at Wat Pho, Bangkok  The last of these stories concerns Sigālakamātā, who heard the Buddha Padumuttara  praise the virtue of having faith in the Buddha, Dhamma and Saṅgha, saw him appoint a nun as being foremost in this virtue and aspired for the same position herself.

No other of her lives are recorded here, apart from her last one when she was born to a rich merchant in Rājagaha. She heard the Buddha give a discourse one day and gaining faith she decided to go forth, and had a great attraction to the physical splendour of the Buddha.

Understanding her inclination the Buddha taught her with appropriate teachings that tended to enhance her faith. These are unfortunately not identified in the commentary, but they were sufficient for her to attain Liberation,  and she was later identified by the Buddha as the nun who was foremost amongst those with faith.

Her male counterpart was Ven. Vakkali.

13. The Story about the Elder Nun Sigālakamātā

right click to download mp3

AN 1.5.13
Text:

Etad-aggaṁ bhikkhave mama sāvikānaṁ bhikkhunīnaṁ
saddhādhimuttānaṁ, yad-idaṁ Sigālakamātā.

This is the foremost of my nun disciples, monastics, amongst those
who are inclined to faith, that is to say, Sigālakamātā.

AA 1.5.13
The Commentarial Story:

In the thirteenth story, “Amongst those who are inclined to faith,” it shows why Sigālakamātā, amongst those who adhered to the characteristic of faith, was said to be foremost.

Her Aspiration

At the time of the Buddha Padumuttara, it seems, she was reborn in a good family home in Haṁsavatī, and listened to the Teacher talk about Dhamma,  saying:

Whoever has faith in the Realised One,  unshaken and firmly established, whoever is virtuous and good, pleasing to the Noble Ones and praised, whoever has confidence in the Community, having insight that is upright, they say that one is not poor, his life is not in vain.

Therefore faith, virtue, confidence and insight into Dhamma, should be engaged in by the intelligent, remembering the Buddhas’ Dispensation.

Seeing the Teacher place a certain nun as being foremost amongst those who were inclined to faith, she did a great deed and aspired for that position herself.

She was reborn amongst gods and humans only for one hundred thousand aeons.

Her Last Life

When this Gotama Buddha arose, she was reborn in a merchant’s family in Rājagaha, and after going to a family of similar birth, she gave birth to one son, and they made the name Sigālaka Kumāra for him. 

Through that reason the name Sigālakamātā, Sigālaka’s Mother, arose. One day, after hearing the Teacher talk about Dhamma,  she gained faith,  and after going into the presence of the Teacher, went forth.

Since the time of going forth she gained a preponderance of the faculty of faith.

Having gone to the monastery for the purpose of listening to Dhamma, she stood looking at the One of Ten Power’s bodily splendour.

The Teacher, knowing that she adhered to the mark of faith, and knowing the suitability, taught confidence-inspiring Dhamma.

So this Elder Nun, bearing the characteristic of faith, attained Liberation.

Later, after the Teacher had sat down in Jeta’s Wood, as he was assigning the places of the nuns in order, he placed this Elder Nun in the foremost position amongst those who were inclined to faith.

The Commentary on the Text about the Elder Nuns is Finished

b) Phần dịch google

Giới thiệu Câu chuyện về Ni trưởng Sigālakamātā

Sigalakamata
Câu chuyện của Ni trưởng Sigālakamātā
tại Wat Pho, Bangkok

Câu chuyện cuối cùng liên quan đến Sigālakamātā, người đã nghe Đức Phật Padumuttaraca ngợi đức tin nơi Đức Phật, Giáo pháp và Saṅgha, thấy ngài bổ nhiệm một nữ tu sĩ là người có đức tính cao nhất và mong muốn có được vị trí tương tự.

Không có cuộc đời nào khác của cô được ghi lại ở đây, ngoài cuộc đời cuối cùng của cô khi cô được sinh ra cho một thương gia giàu có ở Rājagaha. Một ngày nọ, cô nghe Đức Phật thuyết pháp và có được niềm tin, cô quyết định xuất gia, và bị thu hút rất nhiều bởi vẻ đẹp huy hoàng của Đức Phật.

Hiểu được khuynh hướng của cô, Đức Phật đã dạy cô bằng những giáo lý thích hợp có xu hướng nâng cao đức tin của cô. Rất tiếc, những điều này không được xác định trong bài bình luận, nhưng chúng đủ để cô ấy đạt được Giải thoát,và sau đó bà được Đức Phật xác định là nữ tu quan trọng nhất trong số những người có đức tin.

Đối tác nam của cô là Ven. Vakkali.

13. Câu chuyện về Ni trưởng Sigālakamātā

nhấp chuột phải để tải mp3

AN 1.5.13
Văn bản:

Etad-aggaṁ bistshave mama sāvikānaṁ beakershunīnaṁ
saddhādhimuttānaṁ, yad-idaṁ Sigālakamātā.

Đây là điều quan trọng nhất của các đệ tử nữ tu của tôi, những người xuất gia, trong số những
người có khuynh hướng tín ngưỡng, nghĩa là Sigālakamātā.

AA 1.5.13
Câu chuyện bình luận:

Trong câu chuyện thứ mười ba, “Trong số những người nghiêng về đức tin,” nó cho thấy tại sao Sigālakamātā, trong số những người tôn trọng đặc tính của đức tin, được cho là quan trọng nhất.

Khát vọng của cô ấy

Có vẻ như vào thời Đức Phật Padumuttara, bà đã tái sinh trong một gia đình tốt ở Haṁsavatī, và nghe Vị Thầy giảng về Giáo pháp,nói:

Bất cứ ai có đức tin vào Đấng đã nhận thức,vững bền vững vàng, ai đức hạnh tốt đẹp, được lòng đấng bậc Cao cả khen ngợi, ai có lòng tin trong cộng đồng, có cái nhìn sáng suốt mà ngay thẳng, thì người ta nói rằng người ấy không nghèo, đời không uổng.

Vì vậy, đức tin, đức hạnh, sự tự tin và hiểu biết sâu sắc về Giáo pháp, nên được người thông minh tham gia, ghi nhớ Khoảnh khắc của chư Phật.

Thấy Sư phụ coi một nữ tu sĩ nào đó là quan trọng nhất trong số những người có khuynh hướng tín ngưỡng, cô ấy đã làm một việc lớn và tự mình khao khát vị trí đó.

Cô ấy được tái sinh giữa các vị thần và con người chỉ với một trăm nghìn aeon.

Cuộc sống cuối cùng của cô ấy

Khi Đức Phật Gotama này xuất hiện, bà tái sinh trong một gia đình thương nhân ở Rājagaha, và sau khi đến một gia đình tương tự, bà sinh được một người con trai, và họ đặt tên là Sigālaka Kumāra cho ông.

Do đó, cái tên Sigālakamātā, Mẹ của Sigālaka, đã xuất hiện. Một ngày nọ, sau khi nghe Sư phụ giảng về Giáo pháp,cô ấy đã có được niềm tin,và sau khi đi trước sự hiện diện của Giáo viên, hãy đi ra ngoài.

Kể từ thời điểm trở đi, cô ấy đã đạt được ưu thế vượt trội về khả năng giảng dạy đức tin.

Đến tu viện với mục đích nghe Pháp, cô ấy đứng nhìn thân hình huy hoàng của One of Ten Power.

Vị Thầy, biết rằng cô ấy tôn trọng dấu hiệu của đức tin, và biết sự phù hợp, đã giảng dạy Giáo pháp đầy tự tin.

Vì vậy, Ni trưởng này, mang đặc tính của đức tin, đã đạt được Giải thoát.

Sau đó, sau khi Sư phụ đã ngồi xuống Jeta Wood, khi Ngài sắp xếp vị trí của các ni cô theo thứ tự, Ngài đã đặt Ni trưởng Trưởng lão này ở vị trí quan trọng nhất trong số những người có khuynh hướng tín ngưỡng.

Phần Bình Luận Văn Bản Về Ni Trưởng Đã Hoàn Thành

IV. Từ Đại Phật sử

Thông tin từ cuốn Đại Phật sử tập 6B tiếng ENG . Dịch tạm từ google

1.     SI^GALAKAMŒTU THER¢

(What follows is a synthesis of the sketchy account of Si~galakamǎtu Therī in the Commentary on the A~guttara Nikǎya and the Life Story of the Bhikkhunī in the Apǎdǎna Pǎli.)

(a)   Her Past Aspiration

The future Si~gǎlakamǎtu Therī was born as the daughter of a court official, during the time of Buddha Padumuttara. She went to the Buddha’s monastery and after listening to His Doctrine, she became a bhikkhunī and flawlessly observed the morality consisting in the four kinds of Purification. She had an exceptional devotion to the Triple Gem, very keen to listen to the Doctrine, and had an ardent desire to see the Buddha (just as Bhikkhu Vakkali).

One day, she saw a bhikkhunī being named by the Buddha as the foremost bhikkhunī in faith (saddhǎ). She aspired to be like that foremost bhikkhunī and redoubled her effort in the practice of the threefold training. The Buddha gave a discourse to her in three stanzas beginning with: ‚Yassa saddhǎ tathǎgate …‛ which in essence says: ‚One who has faith in the Triple Gem, morality and straight view or knowledge is not called a poor person, and so a wise person should cultivate devotion to the Buddha, morality, faith about the Doctrine and the Sangha, and perception or Insight that enables one to see the Dhamma.‛ (The three stanzas may be gleaned from the Apǎdǎna PǎliBook Two.)

On hearing the discourse, the young bhikkhunī was greatly encouraged and asked the Buddha if her aspiration would come true. Buddha Padumuttara prophesied that her aspiration would be fulfilled during the time of Buddha Gotama. She was elated by the prognostication and served the Buddha respectfully by living up to the Buddha’s Teaching. (It should be noted that putting effort in the right practice of the Dhamma with devotion or loving thoughts about the Buddha itself amounts to serving or attending on the Buddha.)

(b)   Becoming A Bhikkhunī in Her Last Existence

The future Si~gǎlakamǎtu Therī was reborn in the fortunate destinations for a hundred thousand world-cycles. Then, during the time of Buddha Gotama, she was reborn as the daughter of the Rich Man in Rǎjagaha. When she came of age she was married to a son of another rich man of the same clan and went to live in her husband’s resident. She gave birth to a child named Si~gǎlaka. She acquired the name Si~gǎlakamǎtu, Mother of Si~gǎlaka.

Her son, Si~gǎlaka had the wrong belief. He worshipped the eight directions daily. One day, as the Buddha was entering the city for alms-food, he saw young Si~gǎlaka turning to the eight directions in the act of worshipping. The Buddha stood on the wayside and gave a discourse to the young boy. On that occasion, two crores of the listeners, both men and woman, realized the four Truths. Sa~gǎlakamǎtu attained Stream-Entry Knowledge and joined the Order of Bhikkhunīs. Since then, she came to be called Si~gǎlakamǎtu Therī. Due to her past aspiration, since she became a bhikkhunī, her faculty of faith was exceptionally strong. Wherever she visited the Buddha’s monastery to listen to the sermons, she could not turn her gaze away from the glorious person of the Buddha. The Buddha, knowing her intense devotion to Him, gave discourses to her that tended to enhance her conviction. With faith as her stepping stone or springboard, she meditated on Insight and attained arahatship. (An arahat who attains Enlightenment with conviction as the dominant factor.)

(c)   Si~gǎlakamǎtu designated as The foremost Bhikkhunī.

On one occasion, when the Buddha was residing at the Jetavana monastery and naming distinguished bhikkhunīs according to their merits, He declared:

Bhikkhus, among My bhikkhunī-disciples who have strong conviction, Bhikkhunī Si~gǎlakamǎtu is the foremost (etadagga).‛

  1. SI ^ GALAKAMŒTU THÌ ¢
    (Những gì sau đây là tổng hợp lời kể sơ sài của Si ~ galakamǎtu Therī trong Bài bình luận về A ~ guttara Nikǎya và Câu chuyện cuộc đời của B Tỳ-kheo-ni trong Apǎdǎna Pǎli.)

(a) Khát vọng trong quá khứ của cô ấy
Tương lai Si ~ gǎlakamǎtu Therī được sinh ra là con gái của một quan chức triều đình, vào thời Đức Phật Padumuttara. Cô đi đến tu viện của Đức Phật và sau khi nghe Giáo lý của Ngài, cô trở thành một tỳ khưu và tuân giữ một cách hoàn hảo đạo đức bao gồm Bốn loại Thanh lọc. Cô có một lòng sùng kính đặc biệt đối với Tam Bảo, rất quan tâm đến việc nghe Giáo lý, và có một mong muốn nhiệt thành để được gặp Đức Phật (cũng như Tỳ Kheo Vakkali).
Một ngày nọ, cô nhìn thấy một tỳ khưu được Đức Phật đặt cho danh hiệu là tỳ khưu hàng đầu trong đức tin (saddhǎ). Cô ấy khao khát được trở thành những tỳ khưu cao quý nhất và đã tăng gấp đôi nỗ lực của mình trong việc thực hành ba lần huấn luyện. Đức Phật đã thuyết pháp cho cô ấy trong ba khổ thơ bắt đầu bằng: ‚Yassa saddhǎ tathǎgate …‛ về bản chất nói rằng: ‚Người nào có đức tin nơi Tam bảo, đạo đức và cái nhìn thẳng thắn hay kiến thức thì không được gọi là người kém cỏi, và vì vậy một người khôn ngoan nên trau dồi lòng sùng kính đối với Đức Phật, đạo đức, đức tin về Giáo lý và Tăng đoàn, cũng như nhận thức hoặc Cái nhìn sâu sắc giúp người ta có thể nhìn thấy Giáo pháp. ‛(Ba khổ thơ có thể được lượm lặt từ Apǎdǎna Pǎli, Quyển Hai.)
Khi nghe bài pháp ấy, cô tỳ khưu trẻ tuổi đã được khích lệ rất nhiều và hỏi Đức Phật rằng nguyện vọng của cô có thành hiện thực hay không. Đức Phật Padumuttara đã tiên tri rằng nguyện vọng của cô ấy sẽ được hoàn thành trong thời Đức Phật Gotama. Cô rất phấn khởi trước tiên liệu và phụng sự Đức Phật một cách kính trọng bằng cách sống theo Lời Phật dạy. (Cần lưu ý rằng việc nỗ lực thực hành đúng Giáo pháp với lòng sùng mộ hoặc những suy nghĩ yêu thương về chính Đức Phật cũng có nghĩa là phụng sự hoặc tham dự vào Đức Phật.)
(b) Trở thành một Tỳ khưu trong sự tồn tại cuối cùng của cô ấy
Tương lai Si ~ gǎlakamǎtu Therī được tái sinh ở những điểm đến may mắn trong một trăm nghìn chu kỳ thế giới. Sau đó, vào thời Đức Phật Gotama, cô tái sinh làm con gái của Người giàu có ở Rǎjagaha. Khi đến tuổi trưởng thành, cô kết hôn với con trai của một người đàn ông giàu có khác cùng dòng tộc và đến sống tại nhà của chồng cô. Cô sinh ra một đứa trẻ tên là Si ~ gǎlaka. Cô có tên Si ~ gǎlakamǎtu, Mẹ của Si ~ gǎlaka.
Con trai bà, Si ~ gǎlaka đã tin nhầm. Anh ta cúng bái tám phương hàng ngày. Một ngày nọ, khi Đức Phật đang vào thành phố để khất thực, Ngài nhìn thấy chàng trai trẻ Si ~ gǎlaka đang quay mặt về tám hướng để hành lễ. Đức Phật đứng trên lề đường và thuyết pháp cho cậu bé. Vào dịp đó, hai thính giả, cả nam và nữ, đã nhận ra Bốn Sự Thật. Sa ~ gǎlakamǎtu đã đạt được Kiến thức Nhập môn và gia nhập Dòng Tỳ khưu. Kể từ đó, cô được gọi là Si ~ gǎlakamǎtu Therī. Do nguyện vọng trong quá khứ của cô ấy, kể từ khi cô ấy trở thành một tỳ khưu, đức tin của cô ấy đặc biệt mạnh mẽ. Bất cứ nơi nào cô đến thăm Phật viện để nghe thuyết pháp, cô không thể rời mắt khỏi con người vinh quang của Đức Phật. Đức Phật, biết được lòng sùng kính mãnh liệt của cô đối với Ngài, đã ban cho cô những bài thuyết giảng có xu hướng nâng cao lòng tin của cô. Với đức tin là bàn đạp hay bàn đạp của mình, cô ấy đã thiền định về Insight và chứng đắc quả vị A la hán. (Một vị A-la-hán đạt được Giác ngộ với niềm tin tưởng là nhân tố chính.)
(c) Si ~ gǎlakamǎtu được chỉ định là B tỳ khưu cao nhất.
Vào một dịp nọ, khi Đức Phật đang trú tại tu viện Jetavana và đặt tên cho các tỳ khưu phân biệt tùy theo công đức của họ, Ngài đã tuyên bố:
‚Này các Tỳ kheo, trong số các đệ tử của Ta, những người có lòng tin mạnh mẽ, B Tỳ-kheo-ni Si ~ gǎlakamǎtu là người quan trọng nhất (etadagga).‛

V. Thêm từ https://watmarpjan.org/en/sigalamata-theri-and-sigala/

Welcome to all the monks and novices and blessings to all the laity who have faith.

Saddha, or faith, is very important. We can see that if we make merit, offer alms, pay respects to the Buddha, keep the moral precepts, or sit meditation—all this comes down to having saddha—having faith and confidence and in the Buddha, Dhamma, and Sangha. But this faith doesn’t just arise only in this life. We need to have built a sufficient level of merit and spiritual development in order to have faith to the level of being determined to practice Dhamma.

In this day and age, the physical body of the Buddha is not here any more; the Buddha has attained to parinibbana already. There are just the relics of the Buddha left. But, the Dhamma of the Buddha is still here. Those who practice following it and who see and attain to Dhamma exist but are very difficult to find.

For us, we have faith and we learn the Dhamma of the Buddha. We can see that in the Buddha’s time there was the Rightly Self-Awakened Buddha, the chief disciples, Venerable Sariputta, foremost in wisdom, and Ven. Moggallana, foremost in psychic abilities, and there were the other 80 great disciples of the Buddha, who were excellent and foremost disciples in various categories. There were also many who attained to becoming arahants. There were many laypeople, as well, who attained to sotapanna, sakadagami, anagami, the first, second, and third stages of awakening.

There were also many people who did not come to pay respects to the Buddha. They didn’t go listen to the Dhamma from the Buddha. There were even many of those who we could say were enemies of the Buddha, such as those other ascetics of different beliefs outside of the Buddha Sasana, or Devadatta, for instance. For those without a mind of faith, no matter how much their parents advised them, they wouldn’t go to the monastery.

I have one story I want to share with you about the young Sigala, who was the child of a wealthy man, who had wealth to 40 crores, or 400 million. His father was a sotapanna, as well. He had great faith in the Buddha. He tried to pull his son to go to pay his respects to the Buddha and to the great arahant disciples of the Buddha. But the son didn’t want to go, because he thought that if he went to go to see the Buddha and the Sangha he would have to bow, and, if he bowed, he would get a sore back and sore waist. And kneeling meant his knees would be sore. This likely means that he was a very elegant child of a wealthy man who loved himself a lot. He probably was infatuated with his good looks. The son said that if he went to go to bow to the monks, all his fine clothing would get dirty because he had to sit on the ground. So he didn’t want to go, it was a waste of time.

If he went there often and got familiar with the Sangha, then he would go to the monastery often and have to offer things they needed, and that would mean he would waste his money. His money would diminish. So when he thought about it like this, he thought it was better not to go. He thought, why should he bother giving away his wealth to the Sangha?

He had thoughts like this even at a time when the Buddha was still alive and giving teachings and the great Sangha was around. However, the young Sigala was firm in his thoughts. No matter how nice and convincingly his parents spoke to him, he wouldn’t go. This situation couldn’t compare to the present day, where there is no Buddha, no chief disciples, no great disciples, and there are many people who don’t go to the monastery. It wouldn’t be just the son not going to the monastery, but even the parents may not go, as well.

In this instance, the parents went to the monastery, and the father was a sotapanna, but the son wouldn’t go. The father felt at his wits end. But, he used a higher level of wisdom, and so when the father was close to death he called his son to come to him. He said to his son, “Come here, I will give you your inheritance. The important inheritance I will give you is a ritual to do. Worship the 6 directions – up, down, left, right, front, back. Worship all 6 directions in the morning. In the morning, wash your face, brush your teeth, dress properly, then worship the 6 directions. If you do this, you will gain prosperity and wealth.” This the son could do. Waking up early in the morning, the weather was good. This is like yogis waking early in the morning. Young Sigala was likely a diligent youth and woke up early. Doing this he wouldn’t waste any money. He would just worship the top, bottom, left , right, front, back directions. The father thought that if his son worshipped in this way, then, one day, if he had merit and spiritual development, he would meet the Buddha, or a disciple of the Buddha, and then his son would be taught the real meaning of what he had been told to do.

The young Sigala was very diligent at doing this and did it well. It was like practicing yoga. He could worship to the top, bottom, left, right, front, and back easily. He didn’t waste any money. He didn’t have to get his clothes dirty. He didn’t have to get a sore back or sore waist. It was easy. He could do this anywhere, and so he did it regularly.

Then, one day, Sigala entered the net of the Buddha’s compassion. The Buddha saw that Sigala had spiritual development, so the Buddha went to go teach the young Sigala. The Buddha taught him about the 6 directions. Sigala understood that the 6 directions his father had taught him to worship had a deeper meaning. He saw the Dhamma and became a sotapanna, or stream-enterer, the first level of enlightenment.

Sigala’s mother, Sigalamata, also had faith in the Buddha sasana. The Buddha gave the teaching to Sigala and Sigala had taken refuge in the Buddha, Dhamma, and Sangha. Sigalamata, who had attained to sotapanna and had faith, when she knew that her son had faith as well, then she had no more worries and went to ordain as a bhikkhuni.

As a bhikkhuni, Sigalamata had great spiritual development and great faith. She had practiced for a very long time already, since the era of the Buddha Padumuttara. After she ordained, whilst she was still standing, she heard the Buddha giving a talk on faith and she attained to become an arahant. This was a bhikkhuni arahant. This is not an easy thing, and not something trivial, too. She was a woman—and it’s not that women are inferior to men. In terms of faith—women have a lot already. But, in terms of wisdom, it may differ. Sometimes women have more wisdom than men in terms of Dhamma practice. For example, Sigalamata listened to the Buddha’s talk just once, and, on this first occasion, became a sotapanna. Then she went to ordain as a bhikkhuni and became an arahant.

The bhikkhuni Sigalamata had great faith. When she went into the vihara wanting to go listen to the Buddha give the Dhamma, she was still standing and saw the Buddha. The Buddha knew she was there and that she had a still mind, her faith was at a good level, and then the Buddha gave a talk about the foundations of faith. Sigalamata understood and attained to arahantship. The Buddha established her as being foremost out of all the bhikkhunis in gaining liberation through faith.

We should understand that this does not arise all at once. The faith of the bhikkhuni Sigalamata, she had built her spiritual accumulations since the era of Buddha Padumuttara. In our era, she was born into the family of a minister who had great wealth and power. When she grew up, she went to listen to the Dhamma of the Buddha with her father. She had great faith. And she went to ordain as a bhikkhuni since that era. She was determined to practice, respected the Buddha, Dhamma, and Sangha, and would go to listen to the Dhamma of the Buddha regularly. She had a lot of merit to meet the Buddha Padumuttara. She practiced meditation and developed her mind. Sadhu Sadhu!

She saw the Fully Enlightened Buddha Padumuttara establish one bhikkhuni as being the foremost in gaining liberation through faith – saddha vimutti. Sigalamata was determined to realize this same position.

The Buddha Padumuttara saw that she had great unwavering faith in the Tathagata, had beautiful sila, virtue, that is praised by the Noble Sangha. She had faith in the Sangha. She had Right View. And the wise say that this type of individual is one who has no troubles and their life is not fruitless. Those with wisdom, when they recollect the teachings of all the Buddhas, they have faith and sila, and they see the Dhamma often. Buddha Padumuttara forecast that in the future era of Buddha Gotama she would succeed in her aspiration. In this era, Sigalamata really did succeed. As the Buddha foretells, so it will be, it won’t be any other way.

All of us here have faith and confidence. We must maintain our faith. Sometimes our faith may fall a bit, or sometimes it may be low. Then think of the virtues of the Buddha, Dhamma, and Sangha, think of the practice, think of the teachings of the Buddha, think of the noble disciples of the Buddha, and in this way we can re-establish our faith. It is normal for it to be like this. There are some people who completely lose their faith, and they fall from the path. This is someone with little spiritual development. Those with higher spiritual development can re-establish their faith. Ultimately their faith will be firm, like the arahant bhikkhuni Sigalamata. She had unwavering faith for the period of 100,000 aeons ever since receiving the prediction from the Buddha. Her faith never wavered.

This is really amazing. The mind is not male or female. But virtue depends on one’s mind. One with a mind that sees and attains the Dhamma, attaining to be an arahant, being a noble disciple of the Buddha, this is one with strong faith, who is very spiritually developed, and who has practiced Dhamma. It’s not dependent on whether one is male or female. It’s in the mind. Whether one is a monastic, whether male or female, when you have faith already, then may you be determined to practice Dhamma.

If our faith drops, then think of arahant bhikkhuni Sigalamata, and this can raise our faith. Our faith grows bit by bit, like drops of water falling into an open vessel. If there is no leakage, then it will get full. One day our faith will be unwavering and firm. This is called aacaara saddha – unwavering faith. Like arahant bhikkhuni Sigalamata. So let us anumodana with the Venerable Arahant Theri – one who had unwavering faith in the Buddha, Dhamma, and Sangha.

If we practice like this, then we will have views that are correct. We will have a firm mind, and we will be heedful. If we are heedful, we have unwavering faith firm in the Lord Buddha, we have beautiful sila that is praised by the Noble Sangha, faith in the Sangha, and we have correct view—then the wise say that this is one who is one free of troubles, and one whose life is not fruitless. By a life that is not fruitless, this means that it grows and prospers. If a life is barren and fruitless, then it has no growth or development. It is gone. All gone. Have wisdom. Think of the teachings of the Buddha. Have strong faith and confidence, and see the Dhamma. May you succeed in being established in faith and confidence. In this way, you will see the Dhamma often. May you be determined to practice Dhamma. May you all have success and have firm faith and confidence. May you all grow in Dhamma and in blessings.

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 58

Post Views: 278