Ni trưởng Bhaddā Kaccānā (Yasodana)- Nữ đệ tử có kiến thức sâu rộng ( đa văn)

I. Phần thông tin tiếng Anh

https://www.ancient-buddhist-texts.net/English-Texts/Foremost-Elder-Nuns/11-Bhadda-Kaccana.htm

Introduction to the Story about the Elder Nun Bhaddā Kaccānā

Bhadda Kaccana
Elder Nun Bhaddā Kaccānā’s Story
at Wat Pho, Bangkok

This is the story of the nun Bhaddā Kaccānā, also known as Rāhulamātā, Bimbā, Yasodharā, Gopī and other names, who had previously been Siddhattha’s wife. The story about her runs somewhat contrary to the preceeding story, as she is said to be one of just four disciples who could recollect an uncountable period and one hundred thousand aeons, far exceeding the others in this facility; they are Vens. Sāriputta, Moggallāna, Bakkula, and Bhaddā Kaccānā.

Yet above Bhaddā Kāpilānī has just been placed as foremost amongst those who recollect their former lives. How we resolve this problem is not sure. I tend to think that the position given to Bhaddā Kāpilānī is probably mistaken, as her story gives no indication that would be the position she would hold. 

However, the story surrounding Bhaddā Kaccānā also gives no real background for her attainment either, simply stating she aspired for it, and that she became famous for having acquired it, and later was appointed to the position.

In the Traditions neither her aspiration, not her appointment to this position, are mentioned, and her main accomplishment seems to have been as being the Bodhisatta’s wife in many lives. But then again, given the identification of this nun with Siddhattha’s wife, it seems odd that none of the literally dozens of past life stories that were known about her are included here; indeed, apart from her life at the time she made the aspiration no other lives but her last one are mentioned.

Eventually in the late Medieval period a whole cycle of stories seem to have grown up about her, as can be seen in the Therī-Apadānadīpanī,  where her story far exceeds in length that of any other of the Elder Nuns.

One other problem that requires mentioning is that there is no one amongst the male disciples who is mentioned as having this position. Bakkula, who is mentioned in the story as also having this quality of recall, is only placed foremost amongst those with little ill-health in the stories of the male disciples, and this position is not mentioned there.

11. The Story about the Elder Nun Bhaddā Kaccānā

right click to download mp3

AN 1.5.11
Text:

Etad-aggaṁ bhikkhave mama sāvikānaṁ bhikkhunīnaṁ
mahābhiññappattānaṁ, yad-idaṁ Bhaddā Kaccānā. 

This is the foremost of my nun disciples, monastics, amongst those
who have attained very deep knowledge, that is to say, Bhaddā Kaccānā.

AA 1.5.11
The Commentarial Story:

In the eleventh story, “Amongst those who have attained very deep knowledge,” it shows why the Elder Nun Bhaddā Kaccānā, amongst those who had very deep knowledge, was said to be foremost.

For one Buddha there are four people who have very deep knowledge, and not the rest of the disciples. Other disciples may be able to recall one hundred thousand aeons, but not more than that. 

For those who have attained very deep knowledge they recall at least an uncountable length of time and one hundred thousand aeons.

In our Teacher’s dispensation they were the two Great Disciples,  the Elder Bakkula and Bhaddā Kaccānā: these four were able to recall this much.

Therefore this Elder Nun became known as foremost amongst those who had attained very deep knowledge.

Bhaddā Kaccānā is her name.

Her skin-colour was like the finest gold, indeed, like the most auspicious gold, therefore she received the name Bhaddakañcanā, Auspicious Golden One, and later the name Kaccānā came.

She was also designated Rāhulamātā, Rāhula’s Mother.

Her Aspiration and Good Deeds

At the time of the Buddha Padumuttara she was conceived in a good family home in Haṁsavatī.

Later, while listening to the Teacher talk about Dhamma, seeing the Teacher place a certain nun as being foremost amongst those who had attained very deep knowledge, she did a great deed and aspired for that position herself.

Her Last Life

After being reborn amongst gods and humans only for one hundred thousand aeons, when this Gotama Buddha arose, she was conceived in the Sakyan Suppabuddha’s home,  and they made the name Bhaddā Kaccānā for her.

When she had reached maturity she went to the Buddha-to-be’s home. 

Later she gave birth to a son, the prince Rāhula.

The Buddha-to-be, after renouncing on the day Rāhula was born, and attaining omniscience within the circle of the Bodhi Tree, while bringing relief to the world, gradually came to Kapilavatthu, and gave assistance to his relatives.

Later, when the Great King Suddhodana attained Nibbāna, Mahāpajāpatī Gotamī, together with five hundred women, went forth in the presence of the Teacher.

Rāhula’s Mother and Janapadakalyāṇī,  after going into the presence of the Elder Nun, also went forth.

Beginning from that time she became well-known as the Elder Nun, Bhaddā Kaccānā.

Later, having developed insight and attained Liberation, she mastered the deep knowledges during a single sitting in cross-legged position and with just one advertence.

She recalled at least an uncountable length of time and one hundred thousand aeons, and she became well-known as having this virtue.

As the Teacher was sitting in Jeta’s Wood and assigning the places of the nuns in order, he placed this Elder Nun in the foremost position amongst those who had very deep knowledge.

b) nội dung google dịch

Giới thiệu Câu chuyện về Ni trưởng Bhaddā Kaccānā

Bhadda Kaccana
Câu chuyện của Ni trưởng Bhaddā Kaccānā
tại Wat Pho, Bangkok

Đây là câu chuyện về ni cô Bhaddā Kaccānā, còn được gọi là Rāhulamātā, Bimbā, Yasodharā, Gopī và những tên khác, trước đây là vợ của Siddhattha. Câu chuyện về cô ấy có phần trái ngược với câu chuyện trước đó, vì cô ấy được cho là một trong bốn đệ tử chỉ có thể nhớ lại một thời kỳ không thể đếm được và một trăm nghìn aeons, vượt xa những người khác trong cơ sở này; họ là Vens. Sāriputta, Moggallāna, Bakkula, và Bhaddā Kaccānā.

Tuy nhiên, ở trên Bhaddā Kāpilānī vừa được đặt lên hàng đầu trong số những người hồi tưởng lại cuộc sống trước đây của họ. Làm thế nào chúng tôi giải quyết vấn đề này là không chắc chắn. Tôi có xu hướng nghĩ rằng vị trí được trao cho Bhaddā Kāpilānī có lẽ là nhầm lẫn, vì câu chuyện của cô ấy không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy vị trí mà cô ấy sẽ nắm giữ.

Tuy nhiên, câu chuyện xung quanh Bhaddā Kaccānā cũng không đưa ra nền tảng thực sự nào về sự đạt được của cô, chỉ đơn giản nói rằng cô khao khát có được nó, và cô trở nên nổi tiếng vì đã đạt được nó, và sau đó được bổ nhiệm vào vị trí này.

Trong các Truyền thống, nguyện vọng của cô ấy, chứ không phải việc bổ nhiệm vào vị trí này, không được đề cập đến, và thành tựu chính của cô ấy dường như là trở thành vợ của Bodhisatta trong nhiều kiếp. Nhưng rồi một lần nữa, với sự đồng nhất của nữ tu này với vợ của Siddhattha, có vẻ kỳ lạ là không có câu chuyện nào trong số hàng chục câu chuyện tiền kiếp được biết về cô ấy được đưa vào đây cả; thực sự, ngoài cuộc sống của cô ấy vào thời điểm cô ấy thực hiện nguyện vọng không có cuộc sống nào khác ngoài cuộc sống cuối cùng của cô ấy được nhắc đến.

Cuối cùng vào cuối thời Trung Cổ, cả một chu kỳ câu chuyện dường như đã lớn lên về cô ấy, như có thể thấy trong Therī-Apadānadīpanī,nơi mà câu chuyện của cô ấy vượt xa so với bất kỳ câu chuyện nào khác của các Elder Nuns.

Một vấn đề khác cần phải đề cập là không có ai trong số các nam đệ tử được nhắc đến là có chức vụ này. Bakkula, người được nhắc đến trong câu chuyện cũng có phẩm chất gợi nhớ này, chỉ được đặt lên hàng đầu trong số những người có sức khỏe kém trong các câu chuyện của các nam đệ tử, và vị trí này không được đề cập ở đó.

11. Câu chuyện về Ni trưởng Bhaddā Kaccānā

nhấp chuột phải để tải mp3

AN 1.5.11
Văn bản:

Etad-aggaṁ bistshave mama sāvikānaṁ b
munhunīnaṁ mahābhiññappattānaṁ, yad-idaṁ Bhaddā Kaccānā.

Đây là điều quan trọng nhất của các đệ tử nữ tu của tôi, những người xuất gia, trong số những
người đã đạt được kiến ​​thức rất sâu, có thể nói là Bhaddā Kaccānā.

AA 1.5.11
Câu chuyện bình luận:

Trong câu chuyện thứ mười một, “Trong số những người đạt được kiến ​​thức rất sâu”, nó cho thấy lý do tại sao Trưởng lão Ni sư Bhaddā Kaccānā, trong số những người có kiến ​​thức rất sâu, được cho là quan trọng nhất.

Đối với một vị Phật, có bốn người có kiến ​​thức rất sâu, và không phải những người còn lại trong số các đệ tử. Các môn đệ khác có thể nhớ lại một trăm nghìn aeons, nhưng không nhiều hơn thế.

Đối với những người đã đạt được kiến ​​thức rất sâu, họ nhớ lại ít nhất một khoảng thời gian không thể đếm được và một trăm nghìn aeons.

Trong thời kỳ của Sư phụ chúng ta, họ là hai Đệ tử Vĩ đại,Trưởng lão Bakkula và Bhaddā Kaccānā: bốn vị này có thể nhớ lại nhiều điều này.

Do đó, Ni trưởng Trưởng lão này được biết đến như một trong số những người đã đạt được kiến ​​thức rất sâu sắc.

Bhaddā Kaccānā là tên của cô ấy.

Màu da của cô ấy giống như vàng tốt nhất, thực sự, giống như vàng tốt lành nhất, do đó cô ấy nhận được tên là Bhaddakañcanā, Auspicious Golden One, và sau đó là tên Kaccānā.

Bà cũng được chỉ định là Rāhulamātā, Mẹ của Rāhula.

Khát vọng và hành động tốt của cô ấy

Vào thời Đức Phật Padumuttara, cô được thụ thai trong một gia đình tốt ở Haṁsavatī.

Sau đó, trong khi nghe Sư phụ giảng về Giáo pháp, thấy Sư phụ coi một nữ tu sĩ nào đó là bậc nhất trong số những người đã đạt được kiến ​​thức rất sâu, cô ấy đã làm một việc lớn và tự mình mong muốn có được vị trí đó.

Cuộc sống cuối cùng của cô ấy

Sau khi tái sinh giữa các vị thần và con người chỉ trong một trăm nghìn kiếp, khi Đức Phật Gotama này xuất hiện, bà được thụ thai trong nhà của Sakya Suppabuddha,và họ đặt tên Bhaddā Kaccānā cho cô ấy.

Khi đã trưởng thành, cô đến nhà của Đức Phật.

Sau đó bà sinh được một con trai là hoàng tử Rāhula.

Sau khi xuất gia vào ngày Rāhula được sinh ra, và đạt được toàn giác trong vòng tròn của cây Bồ đề, đồng thời mang lại sự cứu trợ cho thế giới, dần dần đến Kapilavatthu, và giúp đỡ những người thân của ông.

Sau đó, khi Đại vương Suddhodana đạt được Niết bàn, Mahāpajāpatī Gotamī, cùng với năm trăm phụ nữ, đi ra trước mặt Vị Thầy.

Mẹ của Rāhula và Janapadakalyāṇī,sau khi đi vào trước mặt của Ni trưởng lão, cũng đi ra ngoài.

Bắt đầu từ thời điểm đó, cô được biết đến nhiều với tên gọi Ni trưởng Bhaddā Kaccānā.

Sau đó, khi đã phát triển sáng suốt và đạt được Giải thoát, cô ấy đã nắm vững những kiến ​​thức sâu sắc trong một lần ngồi xếp bằng và chỉ với một lời quảng cáo.

Cô nhớ lại ít nhất một khoảng thời gian không đếm được và một trăm nghìn aeons, và cô được biết đến là người có đức tính này.

Khi Sư phụ đang ngồi trong Rừng Jeta và chỉ định vị trí của các ni cô theo thứ tự, Ngài đặt Ni trưởng Trưởng lão này ở vị trí quan trọng nhất trong số những người có kiến ​​thức rất sâu rộng.

Hits: 25