Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV

 

Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Moggallāna

“Yassālayā na vijjanti
Aññaya akathaṃkathī
Amatogadham anuppattaṃ
Tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”.

“Người không còn tham ái
Có trí không nghi hoặc
Thể nhập vào bất tử
Ta gọi Bà-la-môn”.

Kệ ngôn nầy Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến Trưởng lão Moggallāna.

Câu chuyện nầy tương tự như câu chuyện Ngài Sāriputta ở kệ ngôn trên, nhưng ờ đây là Ngài Moggallāna.

Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn rằng:
“Người không còn tham ái. Có trí không nghi hoặc. Thể nhập vào bất tử. Ta gọi Bà-la-môn”.

CHÚ GIẢI:

Ālayā: là tên của ái dục.

Aññaya akathamkathī: là người thấu triệt về tám sự thật, không còn hoài nghi với tám điều.

Amatogadham anuppattam: nghĩa là đến thành đạt Níp Bàn gọi là Bất Tử, ta gọi người ấy là Bà la môn.

Dứt Pháp thoại nhiều người chứng đạt Thánh Quả.

Dịch Giả Cẩn Đề
Đại Đức Mục Liên cũng gởi y,
Cho Tỳ khưu trẻ với Sadi,
Chư Tăng phiền trách Ngài thiên vị,
Phật dạy: Người khôn hết hoặc nghi,
Vì đạo, không vì một lẽ riêng,
Không còn tham ái, Mục Kiền Liên,
Vô sanh thắng cảnh đà đi tới
Ta gọi Bà la môn trí hiền.
DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO MOGGALLĀNA

Nguồn : Source link

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 1

Post Views: 71