Bộ Niết bàn

Bộ Niết Bàn

Gồm có 22 bộ Kinh, chia làm 128 quyển

0374, Đại Bát Niết Bàn Kinh, 40 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40], [Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch]

 Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

 Bản dịch của Nguyễn Minh Tiến

 Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0375, Đại Bát Niết Bàn Kinh, 36 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36], [Tống Tuệ Nghiêm Đẳng Y Nê Hoàn Kinh Gia Chi]

 Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0376, Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn Kinh, 6 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6], [Đông Tấn Pháp Hiển dịch]

 Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

 Bản dịch của Thích Nguyên Hùng

 Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0377, Đại Bát Niết Bàn Kinh Hậu Phân, 2 quyển [1] [2], [Đường Nhược Na Bạt Đà La dịch]

 Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0378, Phật Thuyết Phương Đẳng Bát Nê Hoàn Kinh, 2 quyển [1] [2], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch]

 Bản dịch của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

0379, Tứ Đồng Tử Tam Muội Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [Tùy Xà Na Quật Đa dịch]

0380, Đại Bi Kinh, 5 quyển [1] [2] [3] [4] [5], [Cao Na Liên Đề Da Xá dịch]

 Bản dịch của Thích Như Điển

0381, Đẳng Tập Chúng Đức Tam Muội Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch]

0382, Tập Nhất Thiết Phước Đức Tam Muội Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch]

 Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0383, Ma Ha Ma Da Kinh, 2 quyển [1] [2], [Tiêu Đàm Cảnh dịch]

0384, Bồ Tát Tòng Đâu thuật Thiên Hàng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ Kinh, 7 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7], [Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch]

0385, Trung Âm Kinh, 2 quyển [1] [2], [Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch]

 Bản dịch của Thích Nữ Tịnh Quang

0386, Liên Hoa Diện Kinh, 2 quyển [1] [2], [Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch]

0387, Đại Phương Đẳng Vô Tưởng Kinh, 6 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6], [Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch]

0388, Đại Vân Vô Tưởng Kinh Quyển Đệ Cửu, 1 quyển [1], [Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch]

0389, Phật Thùy Ban Niết Bàn Lược Thuyết Giáo Giới Kinh, 1 quyển [1], [Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch]

 Bản dịch của HT Thích Trí Quang

 Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

 Bản dịch của Thích Viên Giác

 Bản dịch của Trí Nguyệt

 Bản dịch của Thích Vĩnh Hóa

 Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

 Bản dịch của Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến

0390, Phật Lâm Niết Bàn Kí Pháp Trụ Kinh, 1 quyển [1], [Đường Huyền Trang dịch]

 Bản dịch của Thích Nữ Như Tuyết

0391, Bát Nê Hoàn Hậu Quán Lạp Kinh, 1 quyển [1], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch]

 Bản dịch của Thích Nữ Đức Thuần

0392, Phật Diệt Độ Hậu Quán Liễm Táng Tống Kinh, 1 quyển [1], [Thất dịch]

 Bản dịch của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

0393, Ca Diếp Phó Phật Bàn Niết Bàn Kinh, 1 quyển [1], [Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch]

 Bản dịch của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

0394, Phật Nhập Niết Bàn Mật Tích Kim Cương Lực Sĩ Ai Luyến Kinh, 1 quyển [1], [Thất dịch]

 Bản dịch của Lệ Nhã

0395, Phật Thuyết Đương Lai Biến Kinh, 1 quyển [1], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch]

 Bản dịch của Như Hòa

0396, Phật Thuyết Pháp Diệt Tận Kinh, 1 quyển [1], [Thất dịch]Bản dịch của Thích Trí Thiện (Tuệ Quang)

Nguồn : Hoavouu.com

Hits: 181

Trả lời