Bộ Hoa Nghiêm

Bộ Hoa Nghiêm

Gồm có 31 bộ Kinh, chia làm 254 quyển

0278, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, 60 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60], [Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch]

0279, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, 80 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80], [Đường Thật Xoa Nan Đà dịch]

 Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

0280, Phật Thuyết Đâu Sa Kinh, 1 quyển [1], [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0281, Phật Thuyết Bồ Tát Bổn Nghiệp Kinh, 1 quyển [1], [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0282, Chư Bồ Tát Cầu Phật Bổn Nghiệp Kinh, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Nhiếp Đạo Chân dịch ]

0283, Bồ Tát Thập Trú Hành Đạo Phẩm, 1 quyển [1], [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0284, Phật Thuyết Bồ Tát Thập Trụ Kinh, 1 quyển [1], [Đông Tấn Kì Đa Mật dịch]

0285, Tiệm Bị Nhất Thiết Trí Đức Kinh, 5 quyển [1] [2] [3] [4] [5], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch]

0286, Thập Trụ Kinh, 4 quyển [1] [2] [3] [4], [Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch]

 Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0287, Phật Thuyết Thập Địa Kinh, 9 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9], [Đường Thi La Đạt Ma dịch]

0288, Đẳng Mục Bồ Tát Sở Vấn Tam Muội Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch]

0289, Hiển Vô Biên Phật Độ Công Đức Kinh, 1 quyển [1], [Đường Huyền Trang dịch]

0290, Phật Thuyết Giảo Lượng Nhất Thiết Phật Sát Công Đức Kinh, 1 quyển [1], [Tống Pháp Hiền dịch]

0291, Phật Thuyết Như Lai Hưng Hiển Kinh, 4 quyển [1] [2] [3] [4], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch]

0292, Độ Thế Phẩm Kinh, 6 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch]

0293, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, 40 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40], [Đường Bát Nhã dịch]

0294, Phật Thuyết La Ma Ca Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [Tây Tần Thánh Kiên dịch]

0295, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Nhập Pháp Giới Phẩm, 1 quyển [1], [Đường Địa Bà Ha La dịch]

0296, Văn Thù Sư Lợi Phát Nguyện Kinh, 1 quyển [1], [Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch]

0297, Phổ Hiền Bồ Tát Hành Nguyện Tán, 1 quyển [1], [Đường Bất Không dịch]

0298, Đại Phương Quảng Phổ Hiền Sở Thuyết Kinh, 1 quyển [1], [Đường Thật Xoa Nan Đà dịch]

 Bản dịch của Bùi Đức Huề

0299, Đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo Quang Minh Kinh, 5 quyển [1] [2] [3] [4] [5], [Tống Pháp Thiên dịch]

0300, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Bất Tư Nghị Phật Cảnh Giới Phân, 1 quyển [1], [Đường Đề Vân Bát Nhã dịch]

0301, Đại Phương Quảng Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới Kinh, 1 quyển [1], [Đường Thật Xoa Nan Đà dịch]

 Bản dịch của HT Thích Minh Lễ

0302, Độ Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Nghiêm Kinh, 1 quyển [1], [Thất dịch]

0303, Phật Hoa Nghiêm Nhập Như Lai Đức Trí Bất Tư Nghị Cảnh Giới Kinh, 2 quyển [1] [2], [Tùy Xà Na Quật Đa dịch]

 Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

0304, Đại Phương Quảng Nhập Như Lai Trí Đức Bất Tư Nghị Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

 Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

0305, Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn Kinh, 5 quyển [1] [2] [3] [4] [5], [Nguyên Ngụy Đàm Ma Lưu Chi dịch]

 Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

0306, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tu Từ Phân, 1 quyển [1], [Đường Đề Vân Bát Nhã đẳng dịch]

 Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

0307, Phật Thuyết Trang Nghiêm Bồ Đề Tâm Kinh, 1 quyển [1], [Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch]

 Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

0308, Phật Thuyết Đại Phương Quảng Bồ Tát Thập Địa Kinh, 1 quyển [1], [Nguyên Ngụy Cát Ca Dạ dịch]

 Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

0309, Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trú Trừ Cấu Đoạn Kết Kinh, 10 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10], [Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch]

 Bản dịch của Thích Tâm Khanh

Nguồn https://hoavouu.com/a20670/5-bo-hoa-nghiem-31-bo

Hits: 137

Trả lời