LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ [MAHĀPRAJÑĀPĀRAMITĀ ŚĀSTRA Dịch Phạn ra Hán: CƯU MA LA THẬP – Dịch Hán ra Việt: THÍCH THIỆN SIÊU

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ [MAHĀPRAJÑĀPĀRAMITĀ ŚĀSTRA] – Tác giả: NĀGĀRJUNA ( LONG THỌ) – Dịch Phạn ra Hán: CƯU MA LA THẬP – Dịch Hán ra Việt: THÍCH THIỆN SIÊU

Từ Anphat.org ( sẽ có bản cập nhật full link trong thời gian tới )

II. Sách nói Youtube

Hits: 145

Trả lời