Bộ Du Già

Bộ Du Già

1579, Du Già Sư Địa Luận, 100 quyển, [ Di Lặc Bồ Tát thuyết Đường Huyền Trang dịch ]
Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang) [1] [2] [3]

1580, Du Già Sư Địa Luận Thích, 1 quyển, [ Tối Thắng Tử Đẳng tạo Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của HT Thích Tâm Châu
Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1581, Bồ Tát Địa Trì Kinh, 10 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]
Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1582, Bồ Tát Thiện Giới Kinh, 9 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]
Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

Bản dịch của Thích Thiện Thông

1583, Bồ Tát Thiện Giới Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]
Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1584, Quyết Định Tạng Luận, 3 quyển, [ Lương Chân Đế dịch ]
Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1585, Thành Duy Thức Luận, 10 quyển, [ Hộ Pháp Đẳng Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của HT Thích Trí Độ

Bản dịch của HT Thiện Siêu

Bản dịch của Thích Tuệ Sỹ
Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1586, Duy Thức Tam Thập Luận Tụng, 1 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của HT Thích Thiện Hoa

Bản dịch của HT Thích Từ Thông

Bản dịch giải của Thích Trí Châu

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1587, Chuyển Thức Luận, 1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1588, Duy Thức Luận, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Hậu Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1589, Đại Thừa Duy Thức Luận, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1590, Duy Thức Nhị Thập Luận, 1 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]
Bản dịch của Quảng Minh

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1591, Thành Duy Thức Bảo Sinh Luận, 5 quyển, [ Hộ Pháp Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1592, Nhiếp Đại Thừa Luận, 2 quyển, [ A Tăng Ca tác Hậu Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1593, Nhiếp Đại Thừa Luận, 3 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1594, Nhiếp Đại Thừa Luận Bổn, 3 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1595, Nhiếp Đại Thừa Luận Thích, 15 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát thích Trần Chân Đế dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1596, Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Luận, 10 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo Tùy Cấp Đa cộng Hành Củ đẳng dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1597, Nhiếp Đại Thừa Luận Thích, 10 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]
Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1598, Nhiếp Đại Thừa Luận Thích, 10 quyển, [ Vô Tánh Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]
Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1599, Trung Biên Phân Biệt Luận, 2 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1600, Biện Trung Biên Luận, 3 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1601, Biện Trung Biên Luận Tụng, 1 quyển, [ Di Lặc Bồ Tát thuyết Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1602, Hiển Dương Thánh Giáo Luận, 20 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1603, Hiển Dương Thánh Giáo Luận Tụng, 1 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1604, Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, 13 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Đường Ba Lapha Mật Đa La dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1605, Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Luận, 7 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1606, Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Luận, 16 quyển, [ An Tuệ Bồ Tát nhữu Đường Huyền Trang dịch ]
Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1607, Lục Môn Giáo Thọ Tập Định Luận, 1 quyển, [ Vô Trước Bổn Thế Thân thích Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1608, Nghiệp Thành Tựu Luận, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Tỳ Mục Trí Tiên dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1609, Đại Thừa Thành Nghiệp Luận, 1 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1610, Phật Tánh Luận, 4 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1611, Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tánh Luận, 4 quyển, [ Hậu Ngụy Lặc Na Ma Đề dịch ]
Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1612, Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận, 1 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]
Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1613, Đại Thừa Quảng Ngũ Uẩn Luận, 1 quyển, [ An Tuệ Bồ Tát tạo Đường Địa Bà Ha La dịch ]
Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)
Bản dịch của Tâm Hạnh

1614, Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]
Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1615, Vương Pháp Chánh Lý Luận, 1 quyển, [ Di Lặc Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]
Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1616, Thập Bát Không Luận, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1617, Tam Vô Tánh Luận, 2 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1618, Hiển Thức Luận, 1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1619, Vô Tương Tư Trần Luận, 1 quyển, [ Trần Na Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]
Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1620, Giải Quyển Luận, 1 quyển, [ Trần Na Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]
Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1621, Chưởng Trung Luận, 1 quyển, [ Trần Na Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1622, Thủ Nhân Giả Thiết Luận, 1 quyển, [ Trần Na Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1623, Quán Tổng Tương Luận Tụng, 1 quyển, [ Trần Na Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1624, Quán Sở Duyên Duyên Luận, 1 quyển, [ Trần Na Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]
Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1625, Quán Sở Duyên Luận Thích, 1 quyển, [ Hộ Pháp Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1626, Đại Thừa Pháp Giới Vô Sai Biệt Luận, 1 quyển, [ Kiên Tuệ Bồ Tát tạo Đường Đề Vân Bát Nhã đẳng dịch ]
Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)
1627, Đại Thừa Pháp Giới Vô Sai Biệt Luận, 1 quyển, [ Kiên Tuệ Bồ Tát tạo Đường Đề Vân Bát Nhã dịch ]
Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

Nguồn : Hoavouu.com

Hits: 130

Trả lời