GG : Đại kinh người chăn bò – Kinh Trung bộ Nikaya

II. NỘI DUNG KINH DÀI NGƯỜI CHĂN BÒ

1. Người chăn một đàn bò tốt cần có đủ 11 đức tính:

1.1. Biết rõ các sắc.
1.2. Khéo phân biệt các tướng.
1.3. Trừ bỏ trứng bò chét.
1.4. Biết băng bó vết thương.
1.5. Có xông khói.
1.6. Biết chỗ nước có thể lội qua.
1.7. Biết chỗ nước uống.
1.8. Biết con đường.
1.9. Biết (khéo biết) chỗ đàn bò có thể ăn cỏ.
1.10. Không vắt sữa cho đến khô kiệt.
1.11. Có chủ ý săn sóc đặc biệt các con bò đực già, đầu đàn.

2. Tương tự, một Tỷ kheo có thể lớn mạnh trong Pháp và Luật Phật Giáo cũng cần có 11 đức tính như sau (theo thứ tự tương đương với 11 đức tính của người chăn bò):

2.1. Như thật biết rõ các sắc thuộc Tứ đại và sắc do Tứ đại hợp thành.
2.2. Như thật biết kẻ ngu, người trí và nghiệp tướng của họ.
2.3. Khi thọ dụng, biết từ bỏ các triền cái, các ác, bất thiện tâm.
2.4. Biết hộ trì sáu căn.
2.5. Biết giảng Pháp cho các người khác những gì mình đã học.
2.6. Biết hỏi nghĩa lý về Pháp, Luật với các bậc trì Pháp, trì Luật để đoạn nghi.
2.7. Chứng đạt, hiểu rõ Pháp và hiểu rõ mục tiêu tu tập.
2.8. Như thật biết Bát Thánh đạo.
2.9. Như thật rõ Tứ niệm xứ.
2.10. Biết thọ dụng ” tứ sự cúng dường ” vừa đủ.
2.11. Giữ thân, khẩu, nghiệp đầy lòng từ, giữa tập thể và nơi riêng vắng, đối với các bậc Trưởng lão, lãnh đạo, tôn túc.

https://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung-gg-031-32.htm

Hits: 57

Trả lời