GGG: Kinh Gò mối – Kinh Trung bộ Nikaya

I I. NỘI DUNG KINH GÒ MỐI

Đây là bản kinh ngắn, giản dị nêu lên một số điểm công phu mà một Tỷ kheo phải thực hiện để thành tựu phạm hạnh. Bài kinh như là sự gợi ý, nhắc nhở về con đường, bao gồm các điểm:

1. Khởi đầu công phu và hướng dẫn công phu bằng Chánh kiến, trí tuệ hữu ngã, trí tuệ vô ngã.
2. Từ trí tuệ đi đến xóa bỏ các chấp thủ ngã, vô minh.
3. Từ bỏ hiềm hận.
4. Từ bỏ nghi.
5. Từ bỏ “Ngũ cái”.
6. Từ bỏ tham ái “Ngũ thủ uẩn”.
7. Từ bỏ ham muốn về sắc, thanh, hương, vị và xúc.
8. Từ bỏ tham (tham ái cảm thọ hỷ, lạc) cho đến khi đoạn tận dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu.

Tham khảo : https://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung-gg-023.htm

Hits: 59

Trả lời