GG : Kinh Trạm Xe – Kinh Trung bộ Nikaya

II. NỘI DUNG KINH TRẠM XE

1. Đức Thế Tôn xác định một vị Tỷkheo được tập thể các đồng phạm hạnh tán thán, xứng đáng là vị giáo giới, vị khai thị, vị trình bày, vị khích lệ, vị làm cho phấn khởi, vị làm cho đồng phạm hạnh hoan hỷ, là vị đã đạt các thành tựu như sau:

– Thiểu dục, tri túc, độc cư, không ưa thích hội chúng và tinh tấn.
– Thành tựu Giới, Định, Tuệ, Giải thoát và Tri kiến giải thoát đồng thời nhiệt tâm giúp các đồng phạm hạnh cũng thành tựu như thế.

Đó là những công phu giải thoát mà một vị Tỷkheo chân chính, trí tuệ phải thực hiện. Theo trình tự các thành tựu ấyvạch mở thành lộ trình giải thoát truyền thống của ba đời chư Phật.

2. Mẩu đàm đạo giữa hai Đại Tôn giả Xá Lợi Phất và Mãn Từ Tử cũng chuyên chở nội dung thành tựu trên, nhưng xoáy mạnh vào Giới, Định, Tuệ, bảy bước thành tựu trước khi vào Vô thủ trước Niết bàn, bao gồm:

1) Giới thanh tịnh
2Tâm thanh tịnh
3) Kiến thanh tịnh
4Đoạn nghi thanh tịnh
5) Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh
6)Đạo tri kiến thanh tịnh
7) Tri kiến thanh tịnh

8) Vô thủ trước Niết bàn

3. Tôn giả Mãn Từ Tử nêu lên cuộc du hành của vua Pasenadi đi từ Sàvathì đến Sàketa, trải qua bảy trạm nghỉ chân, trước khi vào thành Sàketa, để ví dụ cho lộ trình giải thoát đi qua bảy bước thành tựu trước khi vào Vô thủ trước Niết bàn.

Mục tiêu chỗ đến của vua Pasenadi là Sàketa, không phải là các trạm dừng chân. Cũng thế, mục tiêu của đời sống phạm hạnh là Vô thủ trước Niết bàn, mà không phải là Giới thanh tịnh, Tâm thanh tịnh…, Tri kiến thanh tịnh.

Bước đi không phải là nơi đến. Nhưng mỗi bước đi đều cần thiết cho sự thành tựu nơi đến.

Tham khảo : https://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung-gg-024.htm

Hits: 15

Trả lời