GG : Đại Kinh đoạn tận ái – Kinh Trung bộ Nikaya

 NỘI DUNG KINH DÀI ĐOẠN TẬN ÁI

1. Tỷ kheo Sati có tà kiến rằng: “Thức nầy dong ruổi, luân chuyển, nhưng không đổi khác”. Và: “Chính thức ấy nói, cảm thọ, thọ lãnh chỗ nầy, chỗ kia, kết quả các hành động thiện ác.”

Đức Phật đã dạy:

– “Thức do duyên mà khởi, không có duyên thì thức không hiện khởi.”

– “Có bốn món ăn giúp cho an trú các loài hữu tình đã sanh hay phò trợ các loài hữu tình sẽ sanh, đó là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, và thức thực” (Bốn món ăn cũng do các nhân duyên sanh: đủ 12 chi phần duyên khởi)

– Biết các pháp đều do sự vận hành của 12 nhân duyên sanh thì sẽ suy nghĩ về Cái Ta trong quá khứ, Cái Ta trong tương lai, hay Cái Ta trong hiện tại (có mặt hay không có mặt; có mặt như thế nào? v.v…)

2. Hiểu pháp như vậy, vị Tỷ kheo trở về tinh cần sống đời sống phạm hạnh: thiểu dục, tri túc, sống viễn ly, hộ trì các căn, giữ gìn giới bổn, tẩy sạch cấu tâm, trừ ngũ cái, thành tựu hiện tại lạc trú, tinh cần đoạn trừ tham ái khởi lên từ các căn, nhiếp phục các cảm thọ. Do tham ái diệt nên thủ diệt,…, sầu, bi; khổ, ưu, não diệt.

Đây là nội dung của kinh Ái tận.

Tham khảo : https://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung-gg-037-38.htm

Đại Kinh Đoạn Tận Ái-Thiền và Đời Sống kỳ 200-Trung Bộ Kinh 38

Hits: 72

Trả lời