GG : Đại kinh xóm ngựa – Kinh Trung bộ Nikaya

II. NỘI DUNG KINH DÀI XÓM NGỰA

1. Con đường phạm hạnh đã được đức Thế Tôn giảng dạy dưới nhiều thể cách khác nhau, tùy theo đối tượng nghe, và tùy theo nhân duyên để nói Pháp.

Hầu như Xóm Ngựa là một chỗ đất lạ mà các vị Tỷ kheo mới đặt chân đến lần đầu, theo kinh văn. Tại đây, Thế Tôn dạy ý nghĩa của danh xưng Sa-môn, Bà-la-môn và hạnh Sa-môn, Bà-la-môn. Đó là phạm hạnh, với các thành tựu mà một vị Tỷ kheo phải vượt qua:

1.1. Thành tựu tàm (hổ với mình) và quý (thẹn với người).
1.2. Thân hành, khẩu hành, ý hành thanh tịnh.
1.3. Sinh mạng thanh tịnh.
1.4. Hộ trì các căn.
1.5. Ăn uống tiết độ với Chánh tư duy.
1.6. Chú tâm cảnh giác giữ tâm tư khỏi các pháp chướng ngại.
1.7. Chính niệm tỉnh giác.
1.8. Đoạn trừ ngũ cái, tẩy sạch tâm cấu uế.
1.9. Thành tựu hiện tại lạc trú (đắc tứ thiền Sắc định).
1.10. Thành tựu Tam minh, đoạn trừ lậu hoặc.

Như thế, Sa-môn, Bà-la-môn, theo kinh 39, đúng nghĩa là vị A-la-hán.

2. Thực hiện Sa-môn hạnh là thực hiện phạm hạnh, sẽ đem lại lợi ích lớn cho mình và cho người.

Tham khảo :https://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung-gg-039-40.htm

Hits: 46

Trả lời