GG: Kinh phạm thiên cầu thỉnh – Kinh Trung bộ Nikaya

I I. NỘI DUNG KINH PHẠM THIÊN THỈNH CẦU

1. Thế Tôn với tâm Ngài biết được Phạm Thiên Baka chấp thường, hay chấp hữu, cho rằng cõi Phạm Thiên là thường hằng, bất biến; ông như là Sáng tạo chủ của thế giới, vũ trụ. Ngài biến mất ở trần gian, từ cánh rừng Subhagavana, và xuất hiện trước Baka và Phạm Thiên Chúng để khai ngộ Baka.

2. Ác ma, thống lãnh các Thiên chúng, biến thân vào một vị Thiên của Phạm Thiên Chúng để cản ngăn Thế Tôn khai ngộ Thiên chúng.

Thế Tôn vạch mặt Ác ma và hàng phục Baka bằng thị hiện thần thông khiến Baka và Thiên chúng không hiển được thần thông, rồi chỉ rõ tà kiến, hữu kiến của Baka, giúp Baka nhổ lên tận gốc rễ chấp thủ hữu của tự thân.

3. Trước khi tỏ ngộ sự thật “Phi hữu”, Baka ngờ rằng nếu không chấp thủ Hữu thì sẽ trở thành trống không, trống rỗng.

Còn Ác ma thì mong thuyết phục Thế Tôn, với ác tà kiến, đừng nói Pháp, đừng nói lên sự thật của các Pháp để Ác ma tiếp tục thống lãnh, kiểm soát Thiên chúng, nhưng thất bại.

Tham khảo : https://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung-gg-049.htm

Hits: 62

Trả lời