GG: Kinh hàng ma – Kinh Trung bộ Nikaya

I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 

(Từ ngữ quen thuộc)

II. NỘI DUNG KINH HÀNG MA

1. Tôn giả Mahàmoggallàma, tại vườn Lộc Uyển, phát hiện Ác ma, tiền kiếp là cháu của tôn giả, con của người chị tiền kiếp tên là Kali, chui vào bụng quấy phá tôn giả. Tôn giả dạy chuyện để thức tỉnh Ác ma khỏi vướng tội rơi vào địa ngục; câu chuyện một tiến kiếp xa xưa của tôn giả, thời đức Phật Kakusandha, đã quấy phá hàng Tỷ kheo và làm chảy máu mặt tôn giả Vidhura, đại đệ tử trí tuệ của Thế Tôn, do việc làm đó tiền thân tôn giả đã đọa địa ngục chịu nhiều thống khổ. Nghe xong câu chuyện Ác ma thất vọng bỏ đi.

2. Thế Tôn Kakusandha đã dạy các Tỷ kheo quán tưởng Tứ vô lượng tâm để an trú tâm trước các lời nhục mạ, chửi mắng của Ác ma và quán bất tịnh nơi cơ thể và thức ăn để an trú tâm trước giả tâm tán thán, ca ngợi, đảnh lễ, cúng dường của Ác ma.

III. BÀN THÊM

1. Sự kiện tiền thân tôn giả Mahàmoggallàna đã vì ác nghiệp đọa địa ngục trụng nước sôi một nghìn năm trong địa ngục cho đến một vạn năm, về sau đã trở thành Đại đệ tử của Thế Tôn, đệ nhất thần thông, nói lên rằng tất cả chúng sinh nếu nỗ lực gây nhân duyên giải thoát thì sẽ giải thoát lậu hoặc sớm hay muộn. Con người dễ dàng đọa địa ngục nếu sống với ác kiến, ác hạnh; nhưng cũng rất gần đại giải thoát nếu sống với Chánh kiến, Chánh niệm.

2. Có một sự kiện gọi là “Pháp nhĩ như thị” (không thể cắt nghĩa) đáng được chiêm nghiệm là: Khi một vị nhập Diệt thọ tưởng định thì các hiểm nạn như lửa đốt đều không thể xâm nhập cơ thể hành giả. Một kinh khác thì ghi lại lúc tôn giả Xá-Lợi-Phất nhập định vào một đêm rằm, với chiếc búa đập nát một quả núi lớn, dạ-xoa vẫn không thể gây thương tích hề hấn gì chiếc đầu của tôn giả dù đã đánh vào đầu ba búa nặng. Hầu như cơ thể nầy cũng là bất định pháp, không mang một ngã tính nào nhất định, tùy theo khả năng thần thông, định tuệ mà trở nên có tính chất hư hoại hay bất khả hoại.

Tham khảo : https://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung-gg-050.htm

Hits: 116

Trả lời