GG: Tiểu kinh phương quảng – Kinh Trung bộ Nikaya

I I. NỘI DUNG KINH NGẮN PHƯƠNG QUẢNG

1. Bản kinh có các nét giáo lý đáng chú ý:

1.1. Phân biệt năm uẩn và năm “thủ uẩn”…

1.2. Định nghĩa thực chất của “thân kiến” (Sakkàyaditthi): Xem sắc, thọ, tưởng, hành, thức là tự ngã…

1.3. Bát Thánh đạo là pháp hữu vi…

1.4. Thở vô, ra là thân hành; tầm, tứ là khẩu hành và thọ, tưởng là tâm hành.

1.5. Về tâm hành của một vị chứng nhập Diệt thọ tưởng định và xuất khởi Diệt thọ tưởng định…

1.6. Định nghĩa về Niết bàn: Niết bàn không thể bàn được, vì đã thoát ly Ngũ thủ uẩn

2. Visàkha chưa chứng quả “Vô học” nên không thể lượng định được về Diệt thọ tưởng định và Niết bàn. Chỉ có thể chứng mới biết, chứ không thể biết qua ngôn ngữ.

Tham khảo : https://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung-gg-043-44.htm

Hits: 64

Trả lời