Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikāya)

Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikāya)

( Nội dung gồm text và Mp3 được lấy từ rongmotamhon.net )

Tập I – Thiên Có Kệ

Tập II – Thiên Nhân Duyên

Tập III – Thiên Uẩn

Tập IV – Thiên Sáu Xứ

Tập V – Thiên Ðại Phẩm

Mục lục Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikāya) hiện có 67 mục, gồm 224 tiểu mục.

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 184

Post Views: 825