Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikāya)

Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikāya)

( Nội dung gồm text và Mp3 được lấy từ rongmotamhon.net )

Tập I – Thiên Có Kệ

Tập II – Thiên Nhân Duyên

Tập III – Thiên Uẩn

Tập IV – Thiên Sáu Xứ

Tập V – Thiên Ðại Phẩm

Mục lục Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikāya) hiện có 67 mục, gồm 224 tiểu mục.

Hits: 11

Trả lời