Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikāya)

Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikāya)

Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikāya)

https://www.youtube.com/watch?v=QIL9wcAQAOE&list=PL6EHNsmVW85VFFOmlERKsEcTX399UyywL

( Bài viết được lấy từ rongmotamhon.net bao gồm nội dung text và mp3)

Chương Một Pháp

Chương Hai Pháp

Chương Ba Pháp

Chương Bốn Pháp

Chương Năm Pháp

Chương Sáu Pháp

Chương Bảy Pháp

Chương Tám Pháp

Chương Chín Pháp

Chương Mười Pháp

Chương Mười Một Pháp

Mục lục Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikāya) hiện có 66 mục, gồm 174 tiểu mục.

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 171

Post Views: 1.119