Mục lục kinh tương đương giữa Trường Bộ và Trường A-hàm

Mục lục kinh tương đương giữa Trường Bộ và Trường A-hàm

 

 

 

BuddhaSasana Home Page
This document is written in Vietnamese, with
Unicode Times font


Trường Bộ Kinh
Digha Nikaya

 

Mục lục kinh tương
đương giữa Trường Bộ và Trường A-hàm


 

 

Trường Bộ

 

Trường A-hàm

Stt

 

Tên
kinh

Stt

 

Tên
kinh

01Kinh Phạm Võng
(Brahmajàla Sutta)
21Kinh Phạm Ðộng
02Kinh Sa-môn quả
(Sàmanna-Phala Sutta)
27Kinh Sa-môn quả
03Kinh A-ma-trú
(Ambbattha Sutta)
20Kinh A-ma-trú
04Kinh Chủng Ðức
(Sonadanda Sutta)
22Kinh Chủng Ðức
05Kinh
Cứu-la-đàn-đầu (Kutadanta Sutta)
23Kinh
Cứu-la-đàn-đầu
06Kinh Ma-ha-li
(Mahàli Sutta)
 (không có)
07Kinh Xa-li-da
(Jàliya Sutta)
 (không có)
08Kinh Ca-diếp
Sư tử hống (Kassapa-Sihanàda Sutta)
25Kinh Loã Hình
Phạm Chí
09Kinh Bố-sá-ba-lâu
(Potthapàda Sutta)
28Kinh Bố-sá-ba-lâu
10Kinh Tu-ba (Subha
Sutta)
 (không có)
11Kinh Kiên-cố
(Kevaddha Sutta)
24Kinh Kiên-cố
12Kinh Lô-già
(Lohicca Sutta)
29Kinh Lô-già
13Kinh Tam Minh
(Tevijja Sutta)
26Kinh Tam Minh
14Kinh Ðại Bổn
(Mahà-Padàna Sutta)
01Kinh (Sơ) Ðại
Bổn
15Kinh Ðại Duyên
(Mahà-Nidàna Sutta)
13Kinh Ðại Duyên
Phương Tiện
16Kinh Ðại
Bát-niết-bàn (Mahà-Parinibbàna Sutta)
02Kinh Du Hành
17Kinh Ðại
Thiện Kiến Vương (Mahà-Sudassana Sutta)
 (không có)
18Kinh Xa-ni-sa
(Janavasabha Sutta)
04Kinh Xa-ni-sa
19Kinh Ðại
Ðiên-tôn (Mahà-Govinda Sutta)
03Kinh Ðiên Tôn
20Kinh Ðại Hội
(Mahà-Samaya Sutta)
19Kinh Ðại Hội
21Kinh Ðế-thích
Sơ Vấn (Sakka-Tanha Sutta)
14Kinh Thích-Ðề
Hoàn Nhân Vấn
22Kinh Ðại Niệm
Xứ (Mahà-Satipatthàna Sutta)
 (không có)
23Kinh Tệ Túc
(Pàyàsi Sutta)
07Kinh Tệ Túc
24Kinh Ba-lê (Pàtika
Sutta)
15Kinh A-Nậu-Di
25Kinh
Ưu-đàm-bà-la Sư Tử Hống (Udumbarika-Sihanàdà Sutta)
08Kinh Tán-Ðà-Na
26Kinh Chuyển
Luân Thánh Vương Sư Tử Hống (Cakkavatti Sihanàda Sutta)
06Kinh Chuyển
Luân Thánh Vương Tu Hành
27Kinh Khởi Thế
Nhân Bổn (Agganana Sutta)
05Kinh Tiêu Duyên
28Kinh Tự Hoan
Hỷ (Sampasàdaniya – Suttanta)
18Kinh Tự Hoan
Hỷ
29Kinh Thanh Tịnh
(Pàsàdika Sutta)
17Kinh Thanh Tịnh
30Kinh Tướng
(Lakkhana Sutta)
 (không có)
31Kinh Giáo Thọ
Thi-ca-la-việt (Singàlovàda Sutta)
16Kinh Thiện Sanh
32Kinh A-sá-nang-chi
(Atànàtiya Suttanta)
 (không có)
33Kinh Phúng Tụng
(Sangiti Sutta)
09Kinh Chúng Tập
34Kinh Thập Thượng
(Dasuttara Sutta)
10Kinh Thập Thượng
Ghi chú: Số thứ
tự (Stt) các Kinh trong Trường Bộ được ghi theo Pàli Tạng. Số thứ tự các
Kinh trong Trường A-hàm được ghi theo Hán Tạng.

 

 -ooOoo-

 

Trường A-hàm

Trường Bộ

1Kinh Đại bản D.14. Mahāpadāna.
2Kinh Du hành

D.16. Mahāparinibbāna;

D.17. Mahāsudassana.

3Kinh Điển Tôn D.19. Mahāgovinda.
4Kinh Xà-ni-saD.18. Janavasabha.
5Kinh Tiểu duyênD.24. Agañña.
6Kinh Chuyển luân Thánh vương tu hànhD.26. Cakkavattī.
7Kinh Tệ-túD.23. Payāsi.
8Kinh Tán-đà-naD.25. Udumbarikasīhanāda.
9Kinh Chúng tapD.33. Samgīti.
10Kinh Thập thượngD.34. Dasuttara.
11Kinh Tăng
nhất
(không có).
12Kinh Tam tụ(không có).
13Kinh Đại duyên phương tiệnD.15. Mahānidāna.
14Kinh Thích Đề-hoàn Nhân vấnD.21. Sakkapañha.
15Kinh A-nậu-diD.24. Pātika.
16Kinh Thiện sanhD.31. Sivgalovāda.
17Kinh Thanh tịnhD.29. Pāsādika.
18Kinh Tự hoan hỷD.28. Sampadānīya.
19Kinh Đại hội D.20. Mahāsamaya.
20Kinh A-ma-trúD.3. Ambattha.
21Kinh Phạm động D.1. Brahmajāla.
22Kinh Chủng Đức D.4. Sonadanda.
23Kinh Cứu-la-đàn-đầu
D.5. Kūtadanda.
24Kinh Kiên cốD.11. Kevada.
25Kinh Lõa hình phạm chíD.8. Kassapa.
26Kinh Tam minhD.13. Tevijjā.
27Kinh Sa-môn quảD.2. Sāmaññaphala.
28Kinh Bố-tra-bà-lâuD.9. Potthapāda.
29

Kinh Lộ-già 

D.12. Lohicca Sutta
30

Kinh Thế ký

 1. Kinh thế ký – PHẨM 1: CHẤU DIÊM-PHÙ-ĐỀ
 2. Kinh thế ký – PHẨM 2: UẦT-ĐAN-VIẾT
 3. Kinh Thế ký – PHẨM 3: CHUYỂN LUẤN THÁNH VƯƠNG
 4. Kinh Thế ký – PHẨM 4: ĐỊA NGỤC
 5. Kinh Thế ký – PHẨM 5: LONG ĐIỂU
 6. Kinh Thế Ký – 6: A-TU-LUẤN
 7. Kinh Thế ký – PHẨM 7: TỨ THIÊN VƯƠNG
 8.  Kinh Thế Ký – PHẨM 8. ĐAO-LỢI THIÊN
 9. Kinh Thế ký – PHẨM 9: TAM TAI
 10. Kinh Thế ký – PHẨM 10: CHIẾN ĐẦU
 11.  Kinh Thế ký – PHẨM 11: BA TRUNG KIẾP
 12. Kinh Thế Ký -PHẨM 12: THẾ BỒN DUYÊN
(không có).

 

 


[Mục lục Trường Bộ Kinh][Trở về trang Thư Mục]

hiệu đính:
11/02/2004

 

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 59

Post Views: 414