Các bản kinh Trung A Hàm khác (không trùng với Nikaya)

Các bản kinh Trung A Hàm khác (không trùng với Nikaya)

Phần I  –  Phần II  –  Phần III

AH001. Kinh Thiện Pháp
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
AH002. Kinh Trú Ðạc Thọ
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
AH003. Kinh Thành Dụ
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
AH004.Kinh Thủy Dụ
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
AH005.Kinh Một Tích Dụ
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
AH006.Kinh Thiện Nhân Vãng
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
AH007.Kinh Thế Gian Phước
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
AH008.Kinh Thất Nhật
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
AH011.Kinh Diệm Dụ
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
AH012.Kinh Hòa-Phá
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
AH013.Kinh Độ
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
AH015.Kinh Tư
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
AH016. Kinh Già-Lam
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
AH017.Kinh Già-Di-Ni
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
AH018.Kinh Sư Tử
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
AH020.Kinh Ba-La-Lao
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
AH021.Kinh Đẳng Tâm
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
AH022.Kinh Thành Tựu Giới
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
AH023.Kinh Trí
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
AH024.Kinh Sư Tử Hống
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
AH025.Kinh Thủy Dụ
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
AH029.Kinh Đại Câu-Hi-La
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
Ah033.Kinh Thị Giả
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
AH035.Kinh A-Tu-La
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
AH036.Kinh Địa Ðộng
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked
Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm)
 
.
 
checked
 
 
checked

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 34