Bộ kinh này được AD lấy từ rongmotamhon.net ( gồm file text và mp3 ) – Vì 1 số lý do để xem offline chẳng hạn nên cop luôn vào trang này

Kinh có 3 tập , 2 tập 2,3 ở trang 2 và 3

https://www.youtube.com/watch?v=yg4gHjBE6E0&list=PL6EHNsmVW85VlFVtY2SgGs-8Xua8W541M&index=1

Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikāya)

Tập 1

https://tamhoc.org/2020/10/29/gg-kinh-phap-mon-can-ban-trung-bo-kinh-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/10/29/gg-kinh-tat-ca-cac-lau-hoac-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/10/30/gg-kinh-thua-tu-phap-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/10/30/gg-kinh-so-hai-khiep-dam-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/10/30/gg-kinh-khong-ue-nhiem-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/10/31/gg-kinh-uoc-nguyen-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/10/31/gg-kinh-vi-du-tam-vai-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/10/31/gg-kinh-doan-giam-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/10/31/gg-kinh-chanh-chi-kien-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/11/01/gg-kinh-tu-niem-xu-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/11/01/gg-tieu-kinh-su-tu-hong-culasihanada-sutta-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/11/01/gg-dai-kinh-su-tu-hong-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/11/01/gg-dai-kinh-kho-uan-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/11/01/gg-kinh-tieu-kho-uan-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/11/02/gg-kinh-tu-luong-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/11/02/gg-kinh-tam-hoang-vu-cetokhila-sutta-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/11/02/gg-kinh-khu-rung-vanapattha-sutta-kinh-trung-bo-nikay/
https://tamhoc.org/2020/11/02/gg-kinh-mat-hoan-madhupindika-sutta-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/11/02/gg-kinh-song-tam-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/11/02/gg-kinh-an-tru-tam-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/11/04/gg-kinh-vi-du-cai-cua-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/11/04/ggg-kinh-go-moi-kinh-trung-bo-nikaya/

 

https://tamhoc.org/2020/11/04/gg-kinh-tram-xe-kinh-trung-bo-nikay/
https://tamhoc.org/2020/11/04/gg-kinh-bay-moi-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/11/04/gg-kinh-thanh-cau-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/11/04/gg-tieu-kinh-dau-chan-voi/
https://tamhoc.org/2020/11/04/gg-dai-kinh-vi-du-dau-chan-voi-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/11/04/gg-kinh-vi-du-loi-cay-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/11/06/gg-dai-va-tieu-kinh-rung-sung-bo-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/11/06/gg-dai-kinh-nguoi-chan-bo-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/11/06/gg-tieu-kinh-nguoi-chan-bo-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/11/06/gg-tieu-kinh-saccaka-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/11/06/gg-dai-kinh-saccaka-kinh-trung-bo-nikaya/

 

https://tamhoc.org/2020/11/06/gg-tieu-kinh-doan-tan-ai/
https://tamhoc.org/2020/11/06/gg-dai-kinh-doan-tan-ai-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/11/06/gg-dai-kinh-xom-ngua-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/11/06/gg-tieu-kinh-xom-ngua-kinh-trung-bo-nikaya/
Tiểu kinh Mã Thành
https://tamhoc.org/2020/11/07/gg-kinh-saletyyaka-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/11/07/gg-kinh-veranjaka-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/11/07/gg-dai-kinh-phuong-quang-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/11/07/gg-tieu-kinh-phuong-quang-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/11/07/gg-dai-va-tieu-kinh-phap-hanh-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/11/07/gg-kinh-tu-sat-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/11/07/gg-kinh-kosambi-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/11/07/gg-kinh-pham-thien-cau-thinh-kinh-trung-bo-nikaya/
https://tamhoc.org/2020/11/07/gg-kinh-hang-ma-kinh-trung-bo-nikaya/

Tập 2

Tập 3

 

 

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 178

Post Views: 1.857