Tăng Chi Bộ P1 – Chương Một Pháp

Tăng Chi Bộ P1 – Chương Một Pháp

Phẩm 01 đến phẩm 10 (Anguttara Nikāya)

Bài kinh số 040 :  Phẩm Sắc
Địa điểm
 
 • 1-10 Nữ Sắc v.v… – Không có sắc, thanh, hương, vị và xúc nào khác hơn sắc, thanh, hương, vị và xúc của người đàn bà có thể giam cầm và làm xao lãng tâm trí của người đàn ông; ngược lại không có sắc, thanh, hương, vị và xúc nào khác hơn sắc, thanh, hương, vị và xúc của người đàn ông có thể giam cầm và làm xao tâm trí của người đàn bà (đoạn 1-10).
checked
Bài kinh số 040 :  Phẩm Ðoạn Triền Cái
Địa điểm
 
checked
Bài kinh số 040 :  Phẩm Khó Sử Dụng
Địa điểm
 
 • 1-10 Tâm Không Tu Tập  – Không có gì đem tai hại và bất hạnh quá nhiều như tâm không rèn luyện và phát triển. Tâm được rèn luyện và phát triển đem lại lợi ích và hạnh phúc (đoạn 28-31).
checked
Bài kinh số 040 :  Phẩm Không Ðiều Phục
Địa điểm
 
checked
Địa điểm
 
 • 1-10 Tâm Ðặt Sai Hướng v.v…   – Không có gì thay đổi nhanh hơn tâm. Bản chất tâm là trong và sáng; nó bị ô nhiễm bởi tham, sân và si (đoạn 48, 49).
checked
Bài kinh số 040 :  Phẩm Búng Ngón Tay
Địa điểm
 
1-10 Tâm Ðược Tu Tập   Con Phật nên nghe nhiều ( đa văn ) , thiện pháp sanh khởi dẫn đầu , không phóng dật , không biếng nhác , tu tập tâm từ
– Nếu tỳ khưu thực hành thiền tâm từ, và phát triển nó ngay cả trong thời gian ngắn bằng búng ngón tay, người ấy được xem như hành theo lời khuyên của Đức Phật, làm theo lời ngài chỉ dẫn. Tỳ khưu như thế xứng đáng độ thực phẩm được dân chúng dâng cúng (đoạn 53, 54).
checked
Bài kinh số 040 :  Phẩm Tinh Tấn
Địa điểm
 
 • 1-10 Tinh Cần Tinh Tấn   Nên tinh tấn tinh cần, ít dục , biết đủ , tinh giác và như lý tác ý , làm bạn với thiện
  Không nên dục lớn, không biết vừa đủ, không tỉnh giác , không như lý tác ý ,làm bạn với ác
checked
Bài kinh số 040 :  Phẩm Làm Bạn Với Thiện
Địa điểm
 
 • 1-11 Làm Bạn Với Thiện   

  Đức Phật nói về lợi ích của việc làm bạn với thiện ,nhờ hệ lụy các pháp hiện, không hệ lụy với các pháp bất thiện , như lý tác ý
  Hậu quả xấu của hệ lụy với pháp bất thiện , không hệ lụy với các pháp thiện , không như lý tác ý.
  Trí tuệ là tài sản và sự nghiệp của người tu

checked
Bài kinh số 040 :  Phẩm Phóng Dật
Địa điểm
 
 • 1-16. Phóng Dật   Các pháp đưa đến lợi ích lớn : tinh cần tinh tấn , không phóng dật , biết đủ , ít dục , như lý tác ý , tỉnh giác , làm bạn với thiện , hệ lụy với pháp thiện không hệ lụy với pháp bất thiện
  Các pháp đưa đến bất lợi lớn : biếng nhác, phóng dật , không biết đủ , nhiều dục , không như lý tác ý , không tỉnh giác , làm bạn với ác , hệ lụy với bất thiện không hệ lụy với pháp thiện
checked
Bài kinh số 040 :  Phẩm Phi Pháp
Địa điểm
 
 • 1-32. Phi Pháp  Khá giống phẩm Phóng dật ở trên
 • 33-42 Phi Pháp : Những việc gây bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh đau khổ cho chư Thiên và loài người ; khiến diệu pháp biến mất : tỳ kheo nêu rõ phi pháp là pháp , pháp là phi pháp , phi luật là luật , luật là phi luật …Như Lai không thực hành, không chế đặt, không nói lên , có nói lên, có chế đặt tuyên bố là Như Lai thực hành, có chế đặt , có nói lên , không nói lên , không chế đặt
checked

Phẩm 11 đến phẩm 21 (Anguttara Nikāya)

Bài kinh số 040 :  Phẩm Thứ Mười Một
Địa điểm
 
 1. 1-10 Phi Pháp   Những việc đem lại hạnh phúc cho đa số, hạnh phúc an lạc cho chư Thiên và loài người ; khiến diệu pháp được an trú : tỳ kheo nêu rõ pháp là pháp ,phi pháp là phi pháp , phi là luật ,phi luật là phi luật …Như Lai thực hành ,không thực hành,chế đặt, không chế đặt, không nói lên , có nói lên, có chế đặt tuyên bố là Như Lai thực hành ,không thực hành,chế đặt, không chế đặt, không nói lên , có nói lên, có chế đặt
checked
Bài kinh số 040 :  Phẩm Vô Phạm
Địa điểm
 
 1. 1-20 Vô Phạm nêu rõ tội nhẹ là tội nhẹ… tội nặng là tội nặng… tội thô trọng là tội thô trọng… tội không thô trọng là tội không thô trọng … tội có dư tàn là tội có dư tàn… tội không dư tàn là tội không dư tàn… tội có thể sám hối là tội có thể sám hối… tội không có thể sám hối là tội không có thể sám hối.
checked
Bài kinh số 040 :  Phẩm Một Người
Địa điểm
 
 1. 1-7 Như Lai  – Chỉ có một người duy nhất xuất hiện trong đời đem lại lợi ích và hạnh phúc cho nhiều người ,đem lại lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Đơ chính là Như Lai, bậc Toàn Giác.Thật không thể có hai bậc Toàn Giác xuất hiện đồng thời trên cùng một hệ thống thế giới (đoạn 170-174).
checked
Bài kinh số 040 :  Phẩm Người Tối Thắng
Địa điểm
 
 1. 1-10 Các Vị Tỷ Kheo  Đức Phật tán dương 1 số vị tỳ kheo đệ tử trí tuệ, thần thông , đầu đà , thiên nhãn, quý tộc , âm thanh vi diệu , tiếng rống sư tử, thuyết pháp, tóm lược
 2. 1-11 Các Vị Tỷ KheoĐức Phật tán dương 1 số vị tỳ kheo đệ tử dùng ý hóa thân , thiện xảo về tâm thăng tiến , không tranh luận , đáng được cúng dường ,tu xa vắng , tu thiền , tinh tấn, khéo nói , tín thắng giải ,nhận được đồ cúng dường 
 3. 1-10 Các Vị Tỷ Kheo Đức Phật tán dương 1 số vị tỳ kheo đệ tử : ưa thích học tập, xuất gia vì lòng tin , nhận phiếu cơm , biện tài ,dễ mến , chu đáo, thuyết giảng , được chư Thiên ái mộ
 4. 1-16 Các Vị Tỷ Kheo Đức Phật tán dương 1 số vị tỳ kheo đệ tử nghe nhiều, thị giả, đầy đủ ức niệm , kiên trì, hộ trì căn môn , trì luật…
 5. 1-13 Nữ Ðệ Tử Tỷ Kheo Ni Đức Phật tán dương 1 số vị tỳ kheo ni đệ tử thần thông , thuyết pháp, trí tuệ, tu thiền…
 6. 1-10 Nam Cư Sĩ : Đức Phật tán dương 1 số vị cận sự nam đệ tử quy y đầu tiên, bố thí , thuyết pháp , bố thí thượng vị , chỗ ở , có lòng tin , được yêu mến 
 7. 1-10 Nữ Cư Sĩ : Đức Phật tán dương 1 số vị cận sự nữ đệ tử bố thí , nghe nhiều, có lòng tin, chăm sóc người bệnh…
checked
Bài kinh số 040 :  Phẩm Không Thể Có Ðược
Địa điểm
 
 1. 1-28. Chấp Nhận Các Hành Là Thường Còn :  Đối với người có chánh kiến, nghĩa là Bậc Nhập Lưuthật không thể xem các pháp hữu vi là thường, lạc và ta (nicca, sukha, atta).
 2. 1-9 Không Thể Xẩy Ra : Người làm đầy đủ thân , miệng , ý thiện thì không thể có quả dị thục là không khả hỷ không khả lạc , mà có thể đó là có quả dị thục là khả ý , khả hỉ … Người làm đầy đủ thân , miệng, ý ác thì không thể có có quả dị thục là khả lạc , khả hỉ … mà có thể xảy ra là có quả dị thục là quả ác , sanh ác thú và Địa ngục
checked
Bài kinh số 040 :  Phẩm Một Pháp
Địa điểm
 
 1. 1-10. Niệm Phật : Lợi ích của pháp môn niệm Phật
checked
Bài kinh số 040 :  Phẩm Chủng Tử
Địa điểm
 
 1. 1-10. Tà Kiến v.v…  : Đức Phật giảng về những bất lợi do việc tà kiens gây ra , đồng thời trái với nó chánh kiến ( lợi ích của có chánh kiến)
checked
Bài kinh số 040 :  Phẩm Makkhali
Địa điểm
 
 1. 1-17 Một Pháp : người tà kiến , ngu si , vụng thuyết, biếng nhác sẽ gây bất lợi cho đa số , cho Chư thiên và loài người
checked
Bài kinh số 040 :  Phẩm Không Phóng Dật
Địa điểm
 
 1. 1-44 Một Pháp : Số người hành ác về thân miệng ý và rơi vào các ác đạo như Ngã quỷ , Địa ngục , súc sinh nhiều hơn người có thể giữ được kiếp người , cõi trời hoặc đi lên.
checked
Bài kinh số 040 :  Phẩm Thiền Ðịnh (1)
Địa điểm
 
 1. 1-192 Thật Sự Là Vậy : – Nếu một pháp được phát triển và thường xuyên thực hành, thân được an tịnh và tâm cũng an tịnh, không còn suy nghĩ lý luận, hết vô minhtrí tuệ phát sanh, ảo tưởng về ngã được diệt trừ, những khuynh xấu cũng được trừ diệt, các xiềng xích được loại bỏ. Pháp duy nhất đó là Niệm Thân (đoạn 571-576).
checked
Bài kinh số 040 :  Phẩm Thiền Ðịnh (2)
Địa điểm
 
 1. 1-70.  Như trên , ích lợi của việc tu tập thân hành niệm
checked

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 86