Tăng Chi Bộ P9 – Chương Chín Pháp

Tăng Chi Bộ P9 – Chương Chín Pháp

Phẩm 01 đến phẩm 03 (Anguttara Nikāya)

Phẩm 04 đến phẩm 10 (Anguttara Nikāya)

Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 25