Tăng Chi Bộ P4 – Chương Bốn Pháp

Tăng Chi Bộ P4 – Chương Bốn Pháp

Phẩm 01 đến phẩm 04 (Anguttara Nikāya)

Phẩm 05 đến phẩm 07 (Anguttara Nikāya)

Phẩm 08 đến phẩm 10 (Anguttara Nikāya)

Phẩm 11 đến phẩm 12 (Anguttara Nikāya)

Phẩm 13 (Anguttara Nikāya)

Phẩm 14 đến phẩm 16 (Anguttara Nikāya)

Phẩm 17 (Anguttara Nikāya)

Phẩm 23 đến phẩm 24 (Anguttara Nikāya)

Phẩm 25 (Anguttara Nikāya)

Phẩm 26 đến phẩm 28 (Anguttara Nikāya)

Bài kinh số 040 :  Phẩm Tham
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Phẩm 05 đến phẩm 07 (Anguttara Nikāya)

Phẩm 05 đến phẩm 07 (Anguttara Nikāya)

Hits: 77