Tăng Chi Bộ P3 – Chương Ba Pháp

Tăng Chi Bộ P3 – Chương Ba Pháp

Phẩm 01 đến phẩm 04 (Anguttara Nikāya)

Bài kinh số 040 :  Phẩm Người Ngu
Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetanava, tại vườn ông Anàthapindika
 
 1. 1-10 Người Ngu   Người ngu sẽ có sợ hãi , tai họa , hiểm nguy … khởi lên. Với 3 pháp :Thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện là 3 pháp tránh xa sợ hãi , nguy hiểm ; cũng là 3 pháp người trí hành trì .* Kẻ ngu có thể được nhận biết qua ba điều, bằng cách cư xử của nó trong hành động, lời nói và tư tưởng; cũng vậy người trí cũng được biết qua ba điều, qua cách ứng xử của người đó trong hành động, lời nói và tư tưởng. (đoạn 3)
Đức Phật
checked
Hoàn cảnh
Các tỳ kheo
checked
Bài kinh số 040 :  Phẩm Người Ðóng Xe
Địa điểm
 
 1. Ba Pháp : Phật dạy : nên  Khuyến khích các thân nghiệp tùy thuận; khuyến khích các ngữ nghiệp tuỳ thuận; khuyến khích các pháp tùy thuận
 2. – Ba Chỗ :  một Tỷ-kheo cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa; xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình (1 xuất gia);  như thật biết rõ: “Ðây là khổ”, như thật rõ biết: “Ðây là khổ tập”, như thật rõ biết: “Ðây là khổ diệt”, như thật rõ biết: “Ðây là con đường đưa đến khổ diệt” (2 thấy chân lý); sau khi đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát; đây là pháp thứ ba.(3 đắc đạo)
 3. – Ba Hạng Người :  Không hy vọng, có hy vọng, ly hy vọng.
 4. – Pháp : Tầm quan trọng của pháp với 1 vị vua và 1 tỳ kheo trong cai trị và tu hành
 5. – Người Ðóng Xe Hay Pacetana.
 6. – Con Ðường Không Có Lỗi Lầm   :  hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống và chú tâm cảnh giác
 7. – Ba Pháp : Thân , miệng , ý ( ác, thiện)
 8. – Thiên Giới : Mục đích của vị tỳ kheo tu tập không phải là cõi trời
 9. – Người Buôn Bán : * Ai làm việc tích cực hết mình vào buổi sáng, trong ngày và vào chiều tối, sẽ phát đạt, và trở nên giàu có; vị tỳ khưu cống hiến hết mình vào việc phát triển định vào buổi sáng, trong ngàu và buổi chiều sẽ tiến bộ và thăng tiến trong sự nghiệp phát triển tinh thần của vị ấy. (đoạn 13)
 10. – Người Buôn Bán
checked
Bài kinh số 040 :  Phẩm Người
Địa điểm
 
 1. – Chứng Thực Với Thân
 2. – Người Bệnh : * Trên đời nầy có ba hạng người được tìm thấy: Một hạng có tâm như vết thương há miệng; một có tâm như đền nháy; một hạng có tâm như kim cương.
 3. – Chất Chứa. : Chúng sinh cõi đọa ( địa ngục , ngã quỷ ..) toàn đau khổ , cõi người có khổ có lạc ( khổ nhiều) , các cõi trời ( thường lạc)
 4. – Nhiều Lợi Ích : 3 loại người đem lại nhiều lợi ích : Quy y Phật pháp , tắng (1) , thấy được Tứ thánh đế (2) , bậc A La hán đoạn tận (3)
 5. – Vết Thương Làm Mủ : Ai là người hiểu đúng Tứ Diệu Đế được cho là người có tâm như đèn nháy. Ai là người đã huỷ diệt mọi ô nhiễm trong tâm và chứng ngộ sự giải thoát tâm và giải thoát tuệ được cho là người có tâm như kim cương (đoạn 25)
 6. – Cần Phải Thân Cận
 7. – Ðáng Ghê Tởm
 8. – Nói Như Hoa
 9. – Mù Lòa
 10. – Lộn Ngược
checked
Hoàn cảnh
checked

Phẩm 05 đến phẩm 07 (Anguttara Nikāya)

Phẩm 08 đến phẩm 10 (Anguttara Nikāya)

Bài kinh số 040 :  Phẩm Ananda
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 :  Phẩm Sa-Môn
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 :  Phẩm Hạt Muối
Địa điểm
 

Phẩm 11 đến phẩm 13 (Anguttara Nikāya)

Bài kinh số 040 :  Phẩm Chánh Giác
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 :  Phẩm Ðọa Xứ
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 :  Phẩm Kusināra
Địa điểm
 

Phẩm 14 đến phẩm 16 (Anguttara Nikāya)

Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 13