Các sách tài liệu liên quan 2 bộ kinh Nikaya và A Hàm

Các sách tài liệu liên quan 2 bộ kinh Nikaya và A Hàm


Các bản kinh Nikaya và A Hàm

 

Tên sách

Mô tả

1  PDF : Kinh Trung Bộ bản khá đẹp tiếng Việt  Kinh trung bộ Nikaya gồm 152 bài kinh
2  PDF : Kinh Trường Bộ bản khá đẹp tiếng Viêt  
3  PDF : Kinh Tăng chi bộ bản khá đẹp tiếng Việt  
4  PDF : Kinh Tương Ưng Bộ bản khá đẹp tiếng Việt  
5  PDF : Tiểu Bộ Kinh Nikaya 10 tập tiếng Việt  Bao gồm 6 tập của HT Thích Minh Châu và 4 tập do  G.S TRẦN PHƯƠNG LAN dịch
6  PDF : Kinh Trung A Hàm ( HT Tuệ Sĩ dịch )  Gồm 3 file pdf
7  PDF : Trường A Hàm ( HT Thichsh Tuệ Sĩ dịch )  
8  PDF : Kinh Tăng Nhất A Hàm – Thích Đức Thắng dịch  
9  PDF : Kinh Tạp A Hàm – Thích Đức Thắng dịch  
10    
11  PDF : Sách gộp trọn bộ Nikaya 5in1  tiếng Việt ( Tamhoc.org)  Gồm có Trung bộ, Trường Bộ, Tăng Chi, Tương Ưng, Tiểu bộ trong cùng 1 file duy nhất
12    
13  PDF : Majjhimanikaya Sutta  ( tỳ kheo Sujato dịch) – Eng  Kinh Trung Bộ tiếng Anh do tỳ kheo Sujato dịch
14  PDF :  [Pali] Dīgha Nikāya – The Long Discourses of the Buddha – Kinh Trường Bộ ENG  Được Tamhoc gom lại từ budsas.top
15

 PDF: The Middle Length Discourses of the Buddha  (Nanamoli)  

 Kinh Trung Bộ  tiếng Anh bản scan chụp không copy chỉnh sửa được text
16

 Kinh Pháp Cú (Đa ngữ: Việt – Anh – Pháp – Đức) – Hòa thượng Thích Thiện Siêu

 
17

 Kinh Pháp Cú Thí Dụ – Nghĩa – Thích Nhất Hạnh dịch

 
 

 Kinh Pháp Cú Hán Tạng – Thích Nhất Hạnh dịch

 
   Kinh Pháp Cú (Bắc truyền – Tạng Hán)  Tôn giả Pháp Cứu – Thích Nguyên Hùng dịch  
   PDF :  Anguttaranikaya-Sujato-Sutta-Central-A4   Kinh tăng chi bộ tiếng Anh dịch bởi tỳ kheo Sujato
21  PDF : Tipitaka – Anguttara Nikaya 1-7 (Eng) – Translation by Burmese  Myanmar
22  PDF : 2  bản tương ưng nikaya tiếng Anh  ( Samyutta Nikaya)  
   Mp3 : Bộ Audio Kinh Trung Bộ tiếng Việt từ tinhtong.vn    Khoảng 1,6gb 17x files
24  MP3 : Bộ Audio Trường Bộ kinh Nikaya từ dieuphapam.net tiếng Việt  Khoảng 1,8gb 71 file
25    
     
27    
28    
29    
30
  1.  
 

Phần chú giải và so sánh

Tên sách

Mô tả

1 PDF : Hướng dẫn đọc kinh trung bộ – TT Thích Nhật Từ  
2 PDF : A Hàm mưa pháp chuyển phiền não – Thích Nữ Giới Hương  
3 PDF : Cốt lõi kinh A Hàm – Thích Hạnh Bình  
4 PDF : Giáo Án Trung Bộ Kinh – Sư Sán Nhiên (Bhikkhu Pasādo)  
5 PDF ; Soi sáng lời dạy của Phật – HT Pháp Tông  
6 PDF : Sách gộp gồm 3 ebook : Kinh pháp cú chú giải của TS Pháp Minh , song ngữ HT Thích Thiện Siêu , Pháp cú có hình ảnh – Tâm Minh  
7 PDF : Giáo án Trường Bộ Kinh – Tỳ Khưu PASÀDO Sán Nhiên  
8 PDF : Sổ tay mục lục kinh tạng Pali – TT Thích Nhật Từ  
9 PDF : Kho tàng pháp học – Tỳ Khưu Giác Giới Ebook PDF Sách hay , tóm tắt các pháp trong bộ Nikaya
10 PDF : ebook PDF Lời Phật dạy trong kinh Nikaya full 3 in 1 ( remake 22/6/2022 Tâm Học)  
11 PDF : Toát yếu các kinh Trường A Hàm ( Thích Tuê Sĩ)  
12 PDF : Tinh thần nội hàm của kinh Tạp A Hàm – Dung Liên dịch  
13 PDF : Giới thiệu tạp A hàm – Thích Nguyên Chứng  
14 PDF : Giới thiệu kinh Trung A Hàm – Điền Quang Liệt – Định Huệ dịch

 
15 PDF : Hướng dẫn đọc tam tạng kinh điển – 
Gs. U KO LAY (1984) Tỳ-khưu-ni HUYỀN CHÂU dịch (2003)

 
16 PDF : Nikaya Với Khoa Học Và Thế Giới Siêu Hình  Tỳ Kheo Pani Giới Pháp  
17

 PDF :Kinh Pali: Nam truyền (Nikaya) Phật Sử Và Hạnh Tạng (Tạng Kinh Tiểu Bộ) – Indacanda, Brahmapalita dịch

 
18  PDF :  Tích Truyện Pháp Cú –  HT Thích Nhật Quang  
19  PDF : Giáo Án Kinh Pháp Cú – Thích Sán Nhiên soạn  
20  PDF : Kinh Học Hỏi Và Thực Tập Dịch Từ Kinh Pháp Cú Trong Hán Tạng Kinh Thứ 2 –  
21  Docx : Cốt lõi trung A hàm – tỳ kheo Thích Hạnh Bình  File gốc tải ở đây Cốt lõi Kinh Trung A Hàm | THẦY THÍCH HẠNH BÌNH (thichhanhbinh.net)
22  Docx: Cốt lõi tạp A Hàm – Tỳ kheo Thích Hạnh Bình   File gốc tải ở đây Cốt lõi Kinh Tạp A Hàm | THẦY THÍCH HẠNH BÌNH (thichhanhbinh.net)
23  Docx : Cốt lõi trường A Hàm – Tỳ kheo Thích Hạnh Bình  Cốt lõi Kinh Trường A Hàm | THẦY THÍCH HẠNH BÌNH (thichhanhbinh.net)
24  PDF :  Lịch sử biên tập giáo điển Phật giáo nguyên thủy   
25    
     
28    
29    
30    

ty

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 100