Tương Ưng Bộ – Tập I – Thiên Có Kệ

Tương Ưng Bộ – Tập I – Thiên Có Kệ

Chương Một -Tương Ưng Chư Thiên

Chương Hai – Tương Ưng Thiên Tử

Chương Ba – Tương Ưng Kosala

Chương Bốn – Tương Ưng Ác Ma

Chương Năm – Tương Ưng Tỷ Kheo Ni

Chương Sáu – Tương Ưng Phạm Thiên

Chương Bảy – Tương Ưng Bà La Môn

Chương Tám – Tương Ưng Trưởng Lão Vangisa

Chương Chín – Tương Ưng Rừng

Chương Mười – Tương Ưng Dạ Xoa

Chương Mười Một – Tương Ưng Sakka

Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 126