Tương Ưng Bộ – Tập II – Thiên Nhân Duyên

Tương Ưng Bộ – Tập II – Thiên Nhân Duyên

Chương Một – Tương Ưng Nhân Duyên

Chương Hai – Tương Ưng Minh Kiến

Chương Ba – Tương Ưng Giới

Chương Bốn – Tương Ưng Vô Thỉ

Chương Năm – Tương Ưng Kassapa

Địa điểm
 

Chương Sáu – Tương Ưng Lợi Ích Ðắc Cung Kính

Chương Bảy – Tương Ưng Rahula

Chương Tám – Tương Ưng Lakkhana

Chương Chín – Tương Ưng Thí Dụ

Chương Mười – Tương Ưng Tỷ Kheo

Bài kinh số 040 :  
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 :  
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 :  
Địa điểm
 

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 58