Tương Ưng Bộ – Tập V – Thiên Ðại Phẩm

Tương Ưng Bộ – Tập V – Thiên Ðại Phẩm

Chương Một – Tương Ưng Ðạo

Chương Hai – Tương Ưng Giác Chi

Địa điểm
 

Chương Ba – Tương Ưng Niệm Xứ

Địa điểm
 
Bài kinh số 040 : Phẩm Không Phóng Dật
Địa điểm
 
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 : Phẩm Tầm Cầu
Địa điểm
 

Chương Bốn – Tương Ưng Căn

Bài kinh số 040 : Phẩm Không Phóng Dật
Địa điểm
 
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 : Phẩm Tầm Cầu
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 : Phẩm Không Phóng Dật
Địa điểm
 
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 : Phẩm Tầm Cầu
Địa điểm
 

Chương Năm – Tương Ưng Chánh Cần

Địa điểm
 
Bài kinh số 040 : Phẩm Không Phóng Dật
Địa điểm
 
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 : Phẩm Tầm Cầu
Địa điểm
 

Chương Sáu – Tương Ưng Lực

Địa điểm
 
Bài kinh số 040 : Phẩm Không Phóng Dật
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 : Phẩm Sức Mạnh (Viễn Ly)
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 : Phẩm Tầm Cầu
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 : Phẩm Bộc Lưu
Địa điểm
 
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 : Phẩm Không Phóng Dật
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 : Phẩm Lực
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 : Phẩm Tầm Cầu
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 : Phẩm Bộc Lưu
Địa điểm
 

Chương Bảy – Tương Ưng Như Ý Túc

Địa điểm
 
Bài kinh số 040 : Phẩm Không Phóng Dật
Địa điểm
 
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 : Phẩm Tầm Cầu
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 : Phẩm Bộc Lưu
Địa điểm
 

Chương Tám – Tương Ưng Anuruddha

Chương Chín – Tương Ưng Thiền

Địa điểm
 
Bài kinh số 040 : Phẩm Không Phóng Dật
Địa điểm
 
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 : Phẩm Tầm Cầu
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 : Phẩm Bộc Lưu
Địa điểm
 

Chương Mười – Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra

Chương Mười Một – Tương Ưng Dự Lưu

Chương Mười Hai – Tương Ưng Sự Thật

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 7