Tương Ưng Bộ – Tập III – Thiên Uẩn

Tương Ưng Bộ – Tập III – Thiên Uẩn

Chương Một – Tương Ưng Uẩn (1)

Chương Một – Tương Ưng Uẩn (2)

Chương Một – Tương Ưng Uẩn (3)

Chương Một – Tương Ưng Uẩn (4)

Chương Một – Tương Ưng Uẩn (5)

Chương Một – Tương Ưng Uẩn (6)

Chương Một – Tương Ưng Uẩn (7)

Chương Một – Tương Ưng Uẩn (8)

Chương Một – Tương Ưng Uẩn (9)

Chương Một – Tương Ưng Uẩn (10)

Chương Một – Tương Ưng Uẩn (11)

Chương Một – Tương Ưng Uẩn (12)

Chương Hai – Tương Ưng Radha

Chương Ba – Tương Ưng Kiến

Bài kinh số 040 :  Phẩm Trùng Thuyết (1)
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 :  Phẩm Trùng Thuyết (2)
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 :  Phẩm Trùng Thuyết (3)
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 :  Phẩm Trùng Thuyết (4)
Địa điểm
 

Chương Bốn – Tương Ưng Nhập

Chương Năm – Tương Ưng Sanh

Chương Bảy – Tương Ưng Sàriputta

Chương Tám – Tương Ưng Loài Rồng

Chương Chín – Tương Ưng Kim Xí Ðiểu

Chương Mười – Tương Ưng Càn-Thát-Bà

Chương Mười Một – Tương Ưng Thần Mây

Chương Mười Hai – Tương Ưng Vacchagota

Chương Mười Ba – Tương Ưng Thiền

Bài kinh số 040 :  
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 :  
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 :  
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 :  
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 :  
Địa điểm
 

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 130