Tăng Chi Bộ P2 – Chương Hai Pháp

Tăng Chi Bộ P2 – Chương Hai Pháp

Phẩm 01 đến phẩm 05 (Anguttara Nikāya)

Bài kinh số 040 :  Phẩm Hình Phạt
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 :  Phẩm Tranh Luận
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 :  Phẩm Người Ngu
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 :  Phẩm Tâm Thăng Bằng
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 :  Phẩm Hội Chúng
Địa điểm
 

Phẩm 06 đến phẩm 17 (Anguttara Nikāya)

Bài kinh số 040 :  Phẩm Người
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 :  Phẩm Lạc
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 :  Phẩm Tướng
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 :  Phẩm Các Pháp
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 :  Phẩm Kẻ Ngu
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 :  Phẩm Các Hy Vọng
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 :  Phẩm Hy Cầu
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 :  Phẩm Bố Thí
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 :  Phẩm Ðón Chào
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 :  Phẩm Nhập Ðịnh
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 :  Phẩm Phẫn Nộ
Địa điểm
 
Bài kinh số 040 :  Phẩm Thứ Mười Bảy
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 29