Trung đạo không chỉ là quan điểm sống của Phật giáo, biểu thị tinh thần trung dung cởi mở không cố chấp, nó còn là một hệ thống triết học thâm sâu của Phật giáo Đại thừa, cụ thể là trường phái Trung quán (Mādhyamaka, Mādhyamika). > Trung đạo làRead More →

MƯỜI NGHIỆP LÀNHMinh Đức Triều Tâm Ảnh Người, vật, chim muông, hoa lá, cỏ cây, lâu đài, phố thị, làng mạc… đều nương tựa trên mặt đất. Cũng vậy, chúng sanh hữu tình, các bậc trí tuệ, chư thánh nhơn, đức Phật… cũng do 10 nghiệp lành mà có sắc thân, tướng mạo, y báo, chánh báo sai khác, dị đồng… Tất cảRead More →

 TÓM TẮT 28 PHẨM KINH PHÁP HOA Kinh Pháp Hoa chứa đầy những khái niệm, hình ảnh, hoạt cảnh và thí dụ sống động. Tuy nhiên, tất cả chúng đều nhắm đến trạng thái giác ngộ bí ẩn của Đức Phật ở nơi Phẩm Tựa, là trạng thái được gọi làRead More →

Chỉ Là Một Cội Cây – Thiền Sư Ajahn Chah. Dịch giả: Khánh Hỷ Đọc online: http://trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/ChiLaMotCoiCay/index.htm Sơ Lược Tiểu Sử Ajahn Chah sinh năm 1918 trong một ngôi làng phía Bắc Thái Lan. Ngài xuất gia sa di từ lúc còn nhỏ và trở thành một vị tỳ khưuRead More →