GG: Kinh tất cả các lậu hoặc – Kinh Trung bộ Nikaya

GG: Kinh tất cả các lậu hoặc – Kinh Trung bộ Nikaya

Phần I  –  Phần II  –  Phần III

Giảng giải cơ bản

Các bài giảng

Tài liệu tham khỏa

Đoạn Trừ Lậu Hoặc (part 1) – Kinh Trung Bộ – HT Thích Phước Tịnh

II. NỘI DUNG GIÁO LÝ CỦA KINH

1. Nếu bản kinh số 1 giới thiệu các phiền não, lậu hoặc khởi lên là do nhận thức hữu ngã, do không thắng tri, không liễu tri các hiện hữu, thì bản kinh số 2 giới thiệu các phương cách để nhiếp phục, loại trừ các phiền não lậu hoặc ấy.

2. Các phiền não lậu hoặc dấy khởi do hai động cơ chính:

a) Do tham, sân và si tâm tác động
b) Do ngoại cảnh tác động

Do đó, các phương cách nhiếp phục cũng bao gồm hai nhóm:

– Nhóm đoạn trừ phiền não khởi lên từ tâm: gồm có “tri kiến đoạn trừ”, “tu tập đoạn trừ” (thuộc Tuệ) và “trừ diệt đoạn trừ” (thuộc Định).

– Nhóm ngăn ngừa phiền não khởi lên do ngoại cảnh tác động: gồm “phòng hộ đoạn trừ”, “thọ dụng đoạn trừ”, “kham nhẫn đoạn trừ” và “tránh né đoạn trừ”.

Con đường giải thoát khỏi nhất thiết lậu hoặc vẫn là con đường truyền thống của Giới học, Định học và Tuệ học mà Đức Thế Tôn trình bày qua nhiều thể cách khế cơ khác nhau suốt 45 năm giáo hóa.

Tham khảo : https://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung-gg-002.htm

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 81

Post Views: 1.004