GG : Kinh không uế nhiễm – Kinh Trung bộ Nikaya

1. Tôn giả Sàriputta phân biệt có 4 hạng người ở đời:

a) Hàng thiếu trí tuệ, không biết mình đang có các tâm cấu uế.
b) Hạng thiếu trí tuệ, không biết mình đang không có tâm cấu uế.
c) Hạng có trí tuệ, biết mình đang có tâm cấu uế .
d) Hạng có trí tuệ, biết mình đang không có tâm cấu uế .

Hai hạng người có trí tuệ là ưu thắng trong nhũng người có tâm cấu uế, và không có tâm cầu uế. Hai hạng người kia là hạ liệt.

– Hạng ưu thắng sẽ hướng tâm về vô tham, vô sân, vô si và nuôi dưỡng tâm vô tham, vô sân, vô si.

– Hạng hạ liệt tiếp tục đi sâu vào các tâm cấu uế, hay sẽ tiếp tục rơi vào tâm cấu uế .

Trong bốn hạng người ấy, trí tuệ thấy rõ tâm là nhân tố quyết định hướng về giải thoát hay quyết định giải thoát.

2. Vị Tỷ kheo quyết tâm giải thoát thì cần bám chặt hai điểm thực hiện:

a) Sống đời sống viễn ly.
b) Tẩy sạch các cấu uế của tâm.

Trên cơ sở thành tựu hai điểm ấy mà phát triển Định và Tuệ, hay phát triển Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát.

Tâm không cấu uế như là vòng hoa tuyệt đẹp trang điểm cho người xuất thế. Đây là nội dung mà tôn giả Sàriputta giáo giới các vị Tỷ kheo./.

(trích Nguyệt san Giác Ngộ số 72, 03-2002)

Xem thêm : https://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung-gg-005.htm

Thích Tuệ Hải KINH TRUNG BỘ : “5.KINH KHÔNG UẾ NHIỄM” – Buổi giảng MƯỜI CHÍN , Chiều ngày 23.7.2020

Hits: 19

Trả lời