I. Giới thiệu chung

Nanda – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari ( Nanda này khác với Nanda em cùng cha khác mẹ với Bồ tát , con của vua Tịnh Phạn và dì Ba xà Ba Đề .)

https://www.palikanon.com/english/pali_names/n/nanda.htm

2. Nanda

Called Nanda mānava. One of the chief disciples of Bāvarī; he visited the Buddha: His conversation with the Buddha is recorded in the Nanda mānavapucchā. Later, he became an arahant. SN.vs.1007, 1124.

Được gọi là Nanda mānava . Một trong những đệ tử chính của Bāvarī ; ông đến thăm Đức Phật: Cuộc trò chuyện của ông với Đức Phật được ghi lại trong Nanda mānavapucchā . Sau đó, anh ta trở thành một vị A la hán. SN.vs.1007, 1124.

II. Kinh tập chương V – Tiểu bộ kinh

(VIII) Các câu hỏi của thanh niên Nanda (Sn 207)

Nanda:

1077. Tôn giả Nan-da nói:

Quần chúng có nói rằng:

Có ẩn sĩ ở đời,

Ngài nghĩ như thế nào?

Chúng gọi là ẩn sĩ

Vị có đầy đủ trí?

Hay vị đầy đủ mạng?

Thế Tôn:

1078. Các bậc thiện nói rằng:

Ở đời này Nan-da,

Không phải vì tri kiến,

Vì truyền thống, vì trí

Ðược gọi là ẩn sĩ,

Ta chỉ gọi ẩn sĩ,

Những ai diệt quân lực,

Không phiền não, không cầu.

Nanda:

1079. Tôn giả Nan-đa thưa:

Có Sa-môn, Phạm chí,

Nói rằng sự thanh tịnh

Là nhờ thấy, nhờ nghe;

Có người lại nói rằng:

Thanh tịnh do giới cấm;

Có người lại nói rằng:

Thanh tịnh do nhiều pháp.

Bạch Thế Tôn, như vậy,

Là sở hành của chúng,

Vậy Ngài nghĩ thế nào,

Chúng có thể vượt qua,

Sanh và già thưa Ngài,

Con kính hỏi Thế Tôn,

Mong Ngài trả lời con.

Thế Tôn:

1080. Thế Tôn nói: Nan-đa!

Sa-môn, Phạm chí này,

Nói rằng sự thanh tịnh

Là nhờ thấy, nhờ nghe;

Có người lại nói rằng:

Thanh tịnh do giới cấm;

Có người lại nói rằng:

Thanh tịnh do nhiều pháp.

Dầu chúng ở tại đây,

Với sở hành như vậy,

Ta nói chúng không vượt,

Khỏi sanh và khỏi già.

Nan-da:

1081. Tôn giả Nan-đa thưa:

Sa-môn, Phạm chí này,

Nói rằng sự thanh tịnh

Là nhờ thấy, nhờ nghe;

Có người lại nói rằng:

Thanh tịnh do giới cấm;

Có người lại nói rằng:

Thanh tịnh do nhiều pháp.

Thưa ẩn sĩ, Ngài nói:

Chúng không vượt bộc lưu,

Vậy ai có thể được,

Giữa thế giới Trời, Người,

Có thể vượt qua được,

Sanh và già, thưa Ngài,

Con xin hỏi Thế Tôn

Mong Ngài trả lời con.

Thế Tôn:

1082. Thế Tôn nói: Nan-đa

Ta không nói tất cả,

Sa-môn, Bà-la-môn

Bị sanh già che lấp.

Những ai ở đời này,

Ðoạn tận khắp tất cả,

Ðiều được nghe được thấy,

Ðược cảm tưởng, giới cấm,

Và đoạn nhiều pháp khác,

Liễu tri ái, vô lậu,

Ta nói những người ấy,

Vượt qua được bộc lưu.

Nanda:

1083. Con cảm thấy hoan hỷ,

Lời Ðại sĩ Cù-đàm,

Ðược Ngài khéo thuyết giảng,

Về chấm dứt sanh y,

Những ai ở đời này,

Ðoạn tận khắp tất cả,

Ðiều được nghe, được thấy,

Ðược cảm tưởng, giới cấm,

Và đoạn nhiều pháp khác,

Liễu tri ái, vô lậu,

Ta nói những người ấy,

Vượt qua khỏi bộc lưu.

Tiếng Anh

8. Nandamānavapucchā

Questions of the young man Nanda.

1077. Venerable Nanda said:
“People say there are sages in the world, of these
Which one is the sage, the one accomplished in knowledge or in life”.

1078. “Nanda, not through a view,hearsay, or knowledge does a sage become clever,
I say, that sages abide unarmed, unconfused and wishless.”

1079. Venerable Nanda said:
“O! Blessed One, there are recluses and brahmins who declare purity,
Through views, virtues and various other ways
Abiding thus, how do they overcome birth and decay.”

1080. The Blessed One said:
“Whoever recluses and brahmins declare purity,
Through views, virtues, and various other ways
I say, they do not overcome birth and decay, however long they abide like that.”

1081. Venerable Nanda said:
“If the venerable one says, the recluses and brahmins declaring purity,
Through views, virtues and various other ways do not cross the flood,
Which man or god overcomes birth and decay.

1082. The Blessed One said:
“I do not say that all recluses and brahmins are hemmed in birth and decay,
Those that give up views, hearsay, experiences and all other things,
And thoroughly knowing craving become desireless, are the ones that cross the floods.”

1083. Venerable Nanda said:
“I am pleased with the words of the great sage, Gotama without substratum is perfect,
Has given up views, hearsay, experiences and all other things,
Thoroughly knowing craving has become desireless and has crossd the floods.”

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 14

Post Views: 95