I. Giới thiệu chung

Có khá nhiều người tên là Udaya trong thời Phật tại thế

 Tôn giả Udaya – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

https://www.palikanon.com/english/pali_names/u/udaya.htm

2. Udaya.-A brahmin, pupil of Bāvarī.

When his turn came to question the Buddha, he asked him to explain emancipation through higher knowledge and the destruction of avijjā. Because Udaya had already attained to the fourth jhāna, the Buddha gave his explanation in the terms of jhāna. At the end of the sermon Udaya realised the Truth. Sn.1006, 1105-11; SnA.ii.599-600.

2. Udaya. – Một bà la môn, học trò của Bāvarī .

Khi đến lượt ông hỏi Đức Phật, Ngài yêu cầu Ngài giải thích sự giải thoát thông qua kiến ​​thức cao hơn và sự hủy diệt của avijjā . Bởi vì Udaya đã đạt được jhāna thứ tư , nên Đức Phật đã giải thích về các thuật ngữ của jhāna. Vào cuối bài giảng, Udaya đã nhận ra Chân lý. Sn.1006, 1105-11; SnA.ii.599-600.

II. Kinh tập V- Tiểu bộ kinh Nikaya

(XIV) Câu hỏi của thanh niên Udaya (Sn 214)

Udaya:

1105. Tôn giả U-da-ya:

Con đến với câu hỏi,

Về tất cả mọi pháp,

Ðể hỏi bậc tu thiền,

Bậc an tọa không bụi;

Trách nhiệm đã làm xong,

Bậc không có lậu hoặc,

Ðã đạt bờ bên kia,

Hãy nói trí giải thoát

Ðể phá hoại vô minh.

Thế Tôn:

1106. Ðây lời Thế Tôn nói:

Hỡi này U-đa-ya,

Ðoạn ước muốn, dục vọng,

Và cả hai loại ưu,

Và trừ bỏ hôn trầm,

Ngăn chận mọi hối hận.

1107. Ta nói trí giải thoát,

Ðể phá hoại vô minh,

Thanh tịnh nhờ xả niệm,

Suy tư pháp đi trước.

Udaya:

1108. Ðời cái gì trói buộc,

Cái gì, đời vận hành?

Do đoạn được cái gì,

Ðược gọi là Niết-bàn?

Thế Tôn:

1109. Ðời bị hỷ trói buộc,

Suy tầm là sở hành,

Do đoạn được khát ái,

Ðược gọi là Niết-bàn.

Udaya:

1110. Người sở hành chánh niệm,

Thức được diệt thế nào?

Con đến hỏi Thế Tôn,

Nghe lời Thế Tôn nói.

Thế Tôn:

1111. Ai không có hoan hỷ,

Với nội và ngoại thọ,

Sở hành chánh niệm vậy,

Thức đạt được hoại diệt.

Tiếng Anh

14. Udayamānavapucchā.

Câu hỏi của chàng trai trẻ Udaya

1105. Đại đức Udaya nói:

“Hỡi người tập trung ngồi rạng ngời, người đã làm những gì nên làm ‘

Không ham muốn, và vượt ra ngoài mọi sự vật, chúng tôi có một câu hỏi để hỏi.

Nói với sự giải phóng với sự biết, với sự phá hủy của sự thiếu hiểu biết.

1106. Đức Thế Tôn nói:

“Hãy xua tan sở thích nhục dục cùng với sự không hài lòng,

Vứt bỏ sự lười biếng và chấm dứt nghi ngờ

1107 Thanh lọc chánh niệm với sự bình tâm và suy nghĩ một cách hợp lý về Giáo lý

Đây là sự hiểu biết tương đối, để phá vỡ sự ngu dốt “

1108 Đại đức Udaya nói:

“Mối quan hệ trên thế giới là gì và hành vi của chúng là gì,

Và xua tan những gì xảy ra tuyệt chủng “

1109. Đức Thế Tôn nói:

“Sở thích là sợi dây ràng buộc trên thế giới, và suy nghĩ là hành vi,

Tôi nói, với sự xua tan đi sự thèm muốn, sự tuyệt chủng sẽ xảy ra. “

1110. Đại đức Udaya nói:

“Cư xử có tâm theo cách đó, ý thức bị phá hủy,

Chúng tôi đến để nghe những lời của Ban phước về điều này “

1111. Đức Thế Tôn nói:

“Bên trong hoặc bên ngoài không giải trí cảm xúc.

Cư xử có tâm như vậy ý ​​thức bị tiêu diệt “

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 14

Post Views: 83