I. Giới thiệu chung

Tôn giả Upasīva – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

https://www.palikanon.com/english/pali_names/u/upasiiva.htm

  • Upasīva

One of the disciples of Bāvarī (Sn.v.1007). The questions he asked the Buddha, when he visited him in the company of his colleagues, are recorded in the Upasīva-mānava-pucchā (Sn.vv.1069-76). Upasīva joined the Order and became an arahant. According to the Apadāna (ii.345ff), in the time of Padumuttara he had been an ascetic in a mountain named Anoma, near Himavā. Once the Buddha visited his hermitage and the ascetic spread a seat for him with grass and flowers and gave him fruit to eat. He also gave the Buddha a quantity of fragrant aloe-wood. As a result, he was born in heaven for thirty thousand kappas and was seventy-one times king of the devas. The Apadāna-account makes no mention of Bāvarī.

  • Upasīva

Một trong những đệ tử của Bāvarī (Sn.v.1007). Những câu hỏi mà ông đã hỏi Đức Phật, khi Ngài đến thăm Ngài cùng với các đồng nghiệp của Ngài, được ghi lại trong Upasīva-mānava-pucchā (Sn.vv.1069-76). Upasīva gia nhập Giáo đoàn và trở thành một vị A la hán. Theo Apadāna (ii.345ff), vào thời của Padumuttara, ngài đã từng là một nhà khổ hạnh ở một ngọn núi tên là Anoma, gần Himavā. Một lần Đức Phật đến thăm ẩn thất của ông và người tu khổ hạnh đã trải cỏ và hoa cho ông một chỗ ngồi và cho ông ăn trái cây. Ông cũng tặng cho Đức Phật một lượng gỗ lô hội thơm. Kết quả là, ngài được sinh lên cõi trời với giá ba mươi nghìn kappa và là vua của bảy mươi mốt lần chư thiên. Bản tường thuật Apadāna không đề cập đến Bāvarī.

II. Kinh tập chương V – Tiểu bộ kinh Nikaya

(VII) Câu hỏi của thanh niên Upasiva (Sn 205)

Upasiva:

1069. Tôn giả U-pa-si-va:

Kính thưa bậc Thích tử,

Một mình, không y chỉ,

Con không thể vượt khỏi,

Dòng nước lớn mạnh này,

Kính thưa bậc Biến nhãn,

Hãy nói cho sở duyên,

Y chỉ sở duyên này,

Có thể vượt qua khỏi,

Dòng nước chảy mạnh này.

Thế Tôn:

1070. Ðây lời dạy Thế Tôn:

Này U-pa-si-va,

Biết gìn giữ chánh niệm,

Không mong đợi vật gì,

Ông sẽ vượt bộc lưu,

Nương tựa: “không có gì “,

Ngày đêm ngươi nhận thấy,

Ðoạn dục, ly nghi ngờ,

Ái diệt là Niết-bàn.

Upasiva:

1071. U-pa-si-va nói:

Ai là người ly tham,

Ðối với tất cả dục,

Y chỉ không có gì,

Từ bỏ mọi gì khác,

Ðược giải thoát hoàn toàn,

Tưởng giải thoát tối thượng,

Tại đấy vị ấy trú,

Không tiếp tục đi tới.

Thế Tôn:

1072. Thế Tôn nói như sau:

Này U-pa-si-va,

Ai hoàn toàn ly tham,

Ðối với tất cả dục,

Y chỉ không có gì,

Từ bỏ mọi gì khác,

Ðược giải thoát hoàn toàn,

Tương giải thoát tối thượng,

Tại đấy, vị ấy trú,

Không tiếp tục đi tới.

Upasiva:

1073. Nếu vị ấy tại đấy,

An trú không đi tiếp,

Trong một số nhiều năm,

Ôi bậc có biến nhãn!

Nếu vị ấy tại đấy,

Ðược mát lạnh giải thoát,

Với vị được như vậy,

Còn có thức hay không?

Thế Tôn:

1074. Ðây lời Thế Tôn nói:

Hỡi U-pa-si-va!

Cũng giống như ngọn lửa,

Bị sức gió mạnh thổi,

Ði đến chỗ tận cùng,

Không có thể ước lượng,

Cũng vậy, vị ẩn sĩ,

Ðược giải thoát danh thân,

Ði đến chỗ tận cùng,

Không có thể ước lượng.

Upasiva:

1075. Vị đi đến tận cùng,

Có phải không hiện hữu,

Hai vị ấy thường hằng,

Ðạt được sự không bệnh,

Lành thay, bậc ẩn sĩ,

Hãy trả lời cho con,

Có vậy, con hiểu được,

Pháp như thật Ngài giảng.

Thế Tôn:

1076. Thế Tôn nói như sau:

Hỡi U-pa-si-va,

Người đi đến tận cùng,

Không thể còn ước lượng,

Với gì, nói đến nó,

Không còn có cái ấy,

Khi tất cả các pháp,

Ðã được nhổ hẳn lên,

Mọi con đường nói phô,

Ðược nhổ lên sạch hết.

Tiếng Anh

7. Upasiivamānavapucchā

Questions of the youngṃan Upasiiva

1069. Venerable Upasiiva said:
“O! king of gods, it is imposssible that I cross the great floods without help,
Render some help so that I may cross the great flood”

1070. The Blessed One said:
“Mindfully touch the sphere of no-thingness
And realizing there is nothing cross the floods.
Dispel sensuality, do not think,with the destruction of craving see there is nothing for self”.

1071. Venerable Upasiiva said:
“One free of greed for all sensuality, giving up thinking supported on no-thingness
Attains the highest, the release from perceptions, does he stay there without proceeding.

1072. The Blessed One said:
“One free of greed for all sensuality, giving up thinking supported on no-thingness
Attains the highest, the release from perceptions, he stays there without proceeding”

1073 Venerable Upasiiva said:
“O! All Seeig One, does he stay there long not proceeding,
Released, does he develop conscious like that”

1074. The Blessed One said:
“Fire thrown about by the wind, goes out of recognition ,
Likewise the sage released from ṅame’ goes out of recognition.”

1075. Venerable Upasiiva said:
“Gone out of recognition, is he not there, or is he in well being for ever,
May the sage explain this, as he has undeerstood it.”

1076. The Blessed One said:
“Gone out, he cannot be reckoned, the words he was spoken about are not present,
All things destroyed, the words are also destroyed.”

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 10

Post Views: 71