Tôn giả Dhotaka – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari. ( 1 trong 16 vị đệ tử theo Đức Phật và đắc A La Hán)

I. Giới thiệu chung

https://www.palikanon.com/english/pali_names/d/dhotaka.htm

  • Dhotaka

One of Bāvarī’s disciples; he was among those who visited the Buddha at Bāvarī’s request (SN. p.194). The questions he asked of the Buddha on this occasion, and the answers given, are found in the Dhotakamānavapucchā. SN, p.204f; explained at SNA (ii.592f.) and also Chid. (19ff.). He became an arahant.

In the time of Padumuttara Buddha he was a brahmin teacher named Chalanga, with a large following, and he built a bridge over the Bhagīrathī for the Buddha and his monks to cross in comfort. Ap.ii.343ff.

Một trong những đệ tử của Bāvarī ; ông là một trong số những người đến thăm Đức Phật theo yêu cầu của Bāvarī (SN. tr.194). Những câu hỏi mà ông đặt ra cho Đức Phật trong dịp này, và những câu trả lời được đưa ra, được tìm thấy trong Dhotakamānavapucchā. SN, tr.204f; được giải thích tại SNA (ii.592f.) và cả Chid. (19ff.). Ông ấy đã trở thành một vị A-la-hán.

Vào thời Đức Phật Padumuttara, ông là một giáo viên Bà la môn tên là Chalanga, với rất đông người theo học, và ông đã xây một cây cầu bắc qua Bhagīrathī để Đức Phật và các tu sĩ của Ngài băng qua một cách thoải mái. Ap.ii.343ff.

II. Từ Kinh tập chương 5 – Tiểu bộ kinh Nikaya

(VI) Câu hỏi của thanh niên Dhotaka (Sn 204)

Dhotaka:

1061. Tôn giả Dhô-ta-ka:

Con xin hỏi Thế Tôn,

Mong Ngài trả lời cho,

Con chờ đợi lời Ngài,

Kính thưa bậc Ðại sĩ,

Nghe lời Ngài tuyên bố,

Chúng con sẽ tự mình,

Học tập giới Niết-bàn.

Thế Tôn:

1062. Thế Tôn đáp lại rằng:

Hỡi này Dhô-ta-ka,

Ở đây Ông nhiệt tâm,

Sáng suốt và chánh niệm,

Từ đây, nghe tuyên bố,

Tự học tập Niết-bàn.

Dhotaka:

1063. Con thấy ở thế giới,

Chư Thiên và loài Người,

Sở hành của Phạm chí,

Không một gì sở hữu.

Con đảnh lễ chính Ngài,

Bậc có mắt cùng khắp,

Kính thưa bậc Thích tử,

Hãy giải thoát cho con,

Tất cả mọi nghi ngờ.

Thế Tôn:

1064. Hỡi này Dhô-ta-ka,

Ta sẽ không đi đến,

Giải thoát cho một ai,

Có nghi ngờ ở đời,

Khi pháp được Ông biết,

Là tối thượng tối thắng,

Như vậy Ông vượt khỏi,

Dòng nước chảy mạnh này.

Dhotaka:

1065. Hãy giáo hóa, từ mẫn,

Ôi bậc đại Phạm thiên,

Ðể con được rõ biết,

Pháp viễn ly vô thượng,

Như vậy con sẽ sống,

Như trời không áp bức,

Sở hành ở đời này,

An tịnh và độc lập.

Thế Tôn:

1066. Thế Tôn liền nói rằng:

Hỡi này Dho-ta-ka,

Ta sẽ giảng cho Ông,

Pháp tịch tịnh hiện tại;

Không do xưa truyền lại,

Sau khi biết pháp này,

Hãy sống, giữa chánh niệm

Vượt tham ái ở đời.

Dhotaka:

1067. Con cảm thấy hoan hỷ,

Pháp bậc Ðại sĩ giảng,

Pháp tịch tịnh vô thượng;

Sau khi biết pháp này,

Con sẽ sống chánh niệm,

Vượt tham ái ở đời.

Thế Tôn:

1068. Thế Tôn lời đáp lại:

Hỡi này Dho-ta-ka,

Phàm Ông rõ biết gì,

Cao, thấp, ngang, chặng giữa,

Sau khi được rõ biết,

Tham ái này ở đời,

Chớ tạo nên khát ái

Với hữu và phi hữu.

Tiếng Anh

6. Dhotakamānavapucchā

Questions of the young man Dhotaka.

1061. Venerable Dhotaka said:
“Great sage, I desire your words
For a training in quietness and internal appeasement.”

1062. The Blessed One said:
“Then Dhotaka, exert and be clever and mindful here itself
And train to develop quietness and internal appeasement”

1063. Venerable Dhotaka said:
“Among gods and men I see those behaving in the sphere of no-thingness,
With doubts I worship them, may the king of gods dispel my doubts”

1064. The Blessed One said:
“Dhotaka, I’m not going to dispel doubts in this world,
Learning the noble Teaching, you should cross the great flood.”

1065. Venerable Dhotaka said:
“O Brahmā, advice me with compassion in the Teaching of seclusion,
So that I may abide appeased, unattached, unhurt like space.”

1066. The Blessed One said:
“I honour that appeasement, which is here and now and not hearsay
Knowing which if one abides, would overcome the attachments to the world.”

1067. Venerable Dhotaka said:
“I too take pleasure in the in the sage’s noble Teaching.
“Knowing which if one abides would overcome the attachments to the world.”

1068. The Blessed One said:
“If you know of anything above, below, across or even in the middle,
Know them as bonds and do not crave ’to be’ or ṅot to be’.

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 2

Post Views: 101